Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vliv pracovního práva na situaci na trhu práce. [The Influence of Labour Law on the Labour Market.]. / Daniela Bruthansová, a kol., ... [a i.] - Praha: VÚPSV, 2001. - 62 s.

[ Bruthansová, Daniela - a kol. - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá vlivem právní úpravy pracovněprávních vztahů na úseku zaměstnanosti. Na základě analýzy současného právního stavu a sondy v 8 vybraných úřadech práce sleduje zejména problematiku týkající se pohy-bu pracovních sil na území republiky, problematiku pracovněprávních vztahů, především zapůjčování zaměst-nanců třetím subjektům, obcházení zákoníku práce při vzniku a zániku pracovního poměru a kontrolní činností úřadů práce při dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli. Srovnává činnost soukromých zprostřed-kovatelen práce a úřadů práce a prokazuje účelnost koexistence obou "služeb". Dále studie přináší přehled o fungování služeb zaměstnanosti a o pracovněprávní úpravě ve vybraných evropských zemích. V závěru pak definuje vzniklé problémy a navrhuje možná řešení. V příloze je uvedeno shrnutí strategie a politiky zaměstna-nosti v EU po Amsterodamské smlouvě.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the influence of the legal adjustment of labour relations in the field of employment. Based on the analysis of contemporary legislation and the survey in the eight selected labour offices it focuses on the movement of labour within the country, on labour relations, namely on such problems as workers leasing (sec-ondment) to third parties, on getting round the Labour Code in the case of forming and termination of the em-ployment relationship, and finally on the supervising activity of labour offices concerning keeping within the laws by employers. The study compares the activities of private placement services (private agencies) and public employment services (labour offices) and proves the advantages of the co-existence both the types of services. The study also gives an overview of the working of employment services and labour legislation in the selected European countries. The conclusion of the study summarizes emerged problems and suggests solution methods. In the supplement there is a
summary of employment strategy and policy in the EU in the period after the Am-sterdam Treaty.
Klíčová slova: vztahy pracovní; právo pracovní; kontrola

Klíčová slova v angličtině: labour relations; labour legislation; control
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic: Increased risks alongside involuntary flexibility. [Česká republika: Zvýšená rizika s nedobrovolnou flexibilitou.]. / Renata Kyzlinková, Lenka Dokulilová - In: The evolving world of work in the enlarged EU. Progress and vulnerability. / Francois Eyraud, Daniel Vaughan-Whitehead, (eds.). - Geneva : ILO, 2007. - ISBN 978-92-2-119547-4. - s. 141-181 (41 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Dokulilová, Lenka ]

Anotace:  Dynamický růst české ekonomiky jde ruku v ruce s rozvojem pracovní legislativy. Hlavním cílem většiny současných politik je podporovat základní principy flexicurity. Pracovní podmínky v ČR. Pracovní smlouvy. Mzdy. Pracovní doba a organizace práce. Zdraví a bezpečnost práce - pozitivní trendy. Další vzdělávání. Práce a rodina. Případové studie.
 
Anotace v angličtině:  A dynamic growth of the Czech economy have gone hand in hand with the development of labour legislation. The main goal of the majority of polivies nawadays is to promote the basic principles of flexicurity. Working conditionsin the Czech Republic. Employment contracts. Wages. Working time and work organisation. Occupational health and safety - positive trends. Further education. Work and family. Case studies.
Klíčová slova: trh práce; podmínky pracovní; právo pracovní; flexibilita pracovní; flexicurity; vztahy pracovní; sladění rodinného a prac. života; bezpečnost práce; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: labour market; working conditions; labour legislation; labour flexibility; flexicurity; employment relationship; reconciliation of work and family life; occupational safety; disadvantaged groups
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální dialog a participace zaměstnanců. [Social dialogue and participation of employees.]. / Jaroslav Hála, Soňa Veverková - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 58-65.

[ Hála, Jaroslav - Veverková, Soňa ]

Anotace:  Vývoj od počátku 90. let. Současná struktura sociálních partnerů. Národní tripartita. Právní úprava kolektivního vyjednávání. Legisltivní trendy. Význam kolektivních smluv. Tendence k decentralizaci v kolektivním vyjednávání. Rozsah odborové členské základny a pokrytí kolektivními smlouvami. Účast zaměstnanců. Jiné formy zastupování zaměstnanců. Evropské rady zaměstnanců.
Klíčová slova: dialog sociální; partneři sociální; odbory; vyjednávání kolektivní; právo pracovní; smlouvy kolektivní

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; social partners; trade unions; collective bargaining; collective agreements; labour legislation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT