Publikační činnost: 2016
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Parental Employment Patterns in the Czech Republic: Economic Rationality or Cultural Norm? [Modely rodičovské zaměstnanosti v České republice: Ekonomická racionalita nebo kulturní norma?]. / Jiří Vyhlídal, Lenka Formánková, Blanka Plasová - In: Parental Employment Patterns in the Czech Republic: Economic Rationality or Cultural Norm? : Theorising markets and societes in the post-socialist era / Triin Roosalu, Dirk Hofäcker. - Masingstoke : Palgrave Macmillan, 2016. - ISBN 978-1-137-37108-9. - s. 141-169 (29 s.).

[ Vyhlídal, Jiří - Formánková, Lenka - Plasová, Blanka ]

Anotace:  Ve své analýze autoři předpokládali, že institucionální uspořádání země jsou směrována jak ekonomickou racionalitou, s ohledem na přínosy, když oba rodiče pracují, tak i společenskými a kulturními ideály, které mohou následovat ekonomicky iracionální normy a postupy, které jsou však přesto kulturně životaschopné. Cílem bylo posoudit, do jaké míry se tyto racionální a kulturní normy překrývají a do jaké míry jedna nebo druhá dominuje procesům vytváření politik.
 
Anotace v angličtině:  In our analysis, we assumed that a country´s institutional arrangaments are directed both by economic ratioanlity, considering the benefits of both parents working, and societal and cultural ideals, which may follow economically irrational norms and practices that are nevertheless culturally viable. We aimed to assess the extent to which these rational and cultural norms overlap and the extent to which one or the other dominates the policy-making processes.
Klíčová slova: trh práce; zaměstnanost rodičovská; politika rodinná; flexibilita trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; parental employment; family policy; labour market flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  celkem 384 s.
??? nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019: 2019
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Casual work: Characteristics and implications [Příležitostná práce: Charakteristika a důsledky]. / Isabella Biletta, Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019; Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 39 s. - ISBN 978-92-897-1992-6

[ Biletta, Isabella - Kroupa, Aleš - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Příležitostná práce, nepravidelná i na zavolání, přispívá k flexibilitě trhu práce, a proto se stále ve větší míře v celé Evropě využívá. V některých zemích přesahuje praxe použití smluv o příležitostném zaměstnání a zahrnuje i jiné typy smluv a forem samostatné výdělečné činnosti. Přestože nabízí určité výhody pro zaměstnavatele i pracovníky, je tvůrci politik na evropské i národní úrovni často diskutována kvůli pozorovaným negativním důsledkům, které má pro některé pracovníky. Dopady zahrnují ekonomickou nejistotu a nepředvídatelnost pracovní doby, což zase ovlivňuje zdraví, pohodu a sociální zabezpečení pracovníků. Z pohledu trhu práce vyvolává příležitostná práce obavy týkající se důstojného sociálního začlenění zranitelných skupin, segmentace trhu práce a obecnějších trendů směrem k fragmentaci práce a odlivu mozků. K řešení těchto problémů již bylo implementováno několik politických reakcí; ve zprávě jsou vyznačeny další politické ukazatele.
 
Anotace v angličtině:  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workersĺ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.
Klíčová slova: EU; práce příležitostná; práce netypická; doba pracovní; podmínky pracovn; flexibilita pracovní; pracovníci; ochrana sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; casual work; non-standard employment; working time; working conditions; labour market flexibility; workers; social protection
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Přispěvatelé: Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková
Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/casual-work-characteristics-and-implications
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT