Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nezaměstnaní na trhu práce (dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce). [The unemployed on the Labour Market - impacts of unemployment, job seeking, factors of marginalization and success on the labour market.]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 62 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato závěrečná zpráva shrnuje odpovědi na základní výzkumnou otázku celého dlouhodobého projektu výzkumu nezaměstnanosti v České republice: Je nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti provázen etablováním se marginalizované pracovní síly na trhu práce v České republice? V rámci tohoto výzkumného projektu byly realizovány následující dílčí výzkumy: a) "Lidé na trhu práce" - reprezentativní dotazníkové šetření; b) dvě vlny panelového šetření domácností postižených nezaměstnaností; c) hloubkové rozhovory s vybranými respondenty, kteří prošli oběma vlnami panelového šetření.
 
Anotace v angličtině:  The report recapitulates answers to the basic research question of the longer-term unemployment inquiry project in the Czech republic: Is the increase of the long-term unemployment accompanied by the emergence of the marginalized labour force on the labour market in the Czech Republic? The following partial research activities were carried: a) "Labour force on the labour market" - representative survey; b) Two waves of panel survey in the households affected with unemployment; c) In-depth interviews with selected respondents, who attended in both waves of panel survey (the third wave of interviewing).
Klíčová slova: trh práce; nezaměstnaní; strategie nezaměstnaných; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour market marginalisation; strategies of the unemployed; unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. [Nezaměstnanost, pracovní marginalizace a deprivace.]. / Petr Mareš, Tomáš Sirovátka - In: Anatomy of the Czech Labour Market. From Over-Employment to Under-Employment in Ten Years? Working Paper Series 7/2004. / M. Flek. - Praha : Czech National Bank, 2004. - ISBN neexistuje. - s. 54-66.

[ Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Text se zabývá dlouhodobě nezaměstnanými, jakožto skupinou marginalizovanou na trhu práce. Pro tyto osoby je charakteristická nízká úroveň lidského kapitálu (indikovaná zejména nízkou úrovní vzdělání) a materiální deprivace, která postihuje nejen tyto osoby, ale i jejich domácnosti.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the emergent marginalised groups in the Czech labour market and their material deprivation which affects individuals and, idirectly, also their families. Material deprivation is most severe in families with children.
Klíčová slova: ČR; trh práce; nezaměstnanost dlouhodobá; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; long-term unemployment; labour market marginalisation; psychical and material deprivation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Labour market marginalisation and deprivation. [Marginalizace a deprivace trhu práce.]. / Petr Mareš, Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 39-57 (19 s.).

[ Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Účelem této kapitoly je objasnit dopad procesu marginalizace na trhu práce v ČR: 1) rozsah, struktura a koncentrace skupiny populace marginalizovaných na trhu práce; 2) vliv nezaměstnanosti na jejich finanční a materiální deprivaci, psychickou spokojenost, zdravotní a sociální vazby. Rovněž je hodnocena schopnost systému dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek ochránit tyto skupiny proti materiální deprivaci.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of this chapter is to clarify the impact of the process of labour market marginalisation in the Czech Republic: first in terms of scope, structure and concentration of the groups of population marginalised in the labour market and second in terms of impacts of unemployment on their financial and material deprivation, psychical well-being, health and social bonds. The ability of unemployment benefit system and other social benefits to protect these groups against material deprivation is also evaluated.
Klíčová slova: trh práce; marginalizace trhu práce; deprivace materiální; nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnanost; dávky v nezaměstnanosti; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour market marginalisation; material deprivation; long-term unemployment; unemployment; unemployment benefit system; social benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU. [The development of institutional frame of the Czech economy in the view of social changes and preparation of Czech Republic for the accesion to the EU.]. / Antonín Slaný, a kol. - Brno: Masarykova univerzita, 2004. - 360 s. - ISBN 80-210-3325-8

[ Slaný, Antonín - a kol. ]

Anotace:  Pozornost je věnována analýze fungování české ekonomiky v kontextu jejího institucionálního rámce a v prostředí integračních tendencí, jakož i analýze efektů, které moderní ekonomika vnáší do chování společnosti. Jedná se především o problémy institucionálního zakotvení české ekonomiky a o tlaky na flexibilitu pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce, o diferencující se úroveň pracovních podmínek včetně vzájemného působení daňového a dávkového systému, o marginalizaci na trhu práce a vznikající rozdíly v příjmech různých skupin obyvatelstva. Závěry projektu přispívají k formulaci utváření další hospodářské politiky českého státu, k opatřením sociální politiky, k vyšší efektivnosti a produktivity práce, k opatřením v oblasti pracovních podmínek, jakož i k prevenci sociálních rizik.
 
Anotace v angličtině:  The project pays attention to the analysis of Czech economy in the context of its institutional framework and in the setting of integration trends as well as to the analysis of the effects, which the economy introduces into the behaviour of the society. The effects comprise particularly the problems of institutional anchoring of Czech economy and pressures exerted on labour flexibility, and new forms and methods of work organization, differentiating level of working conditions including interaction of tax and benefit systems, marginalization on the labour market and emerging income differences in different group of population. Conclusions of the projects contribute to formulation of a future economic policy of the Czech state and they are focuse on provision of social policy, on increasing of labour productivity, measures in the area of working conditions and prevention of social risks
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; ekonomika; politika sociální; trh práce; zabezpečení sociální; organizace práce; flexibilita pracovní; podmínky pracovní; osoby obtížně umístitelné; diferenciace mzdová; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration process; ECONOMY; social policy; labour market; labour market marginalisation; SOCIAL INSURANCE; work organization; labour flexibility; working conditions; hard-to-place persons; wage differences
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HB01-03 - Vývoj instucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT