Publikační činnost: 2005
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

De individuele benadering in activeringsbeleid in de republiek Tsjechie. [On individual approach in activation policies in the Czech Republic. (O individuálním přístupu v obalsti aktivačních politik v České republice).]. / Tomáš Sirovátka - In: Tijdschrift voor arbeid en participatie. - ISSN 1388-1558 - Roč. 26, č. 2-3 (2005), s. 207-225.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Text se zabývá rozborem zkušeností při pilotním projektu uplatnění individuálních akčních plánů - zejména otázkou individualizace přístupu k nezaměstnaným.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the experiences from application of the Individual Action plans in the Czech Republic - especially with the issue of individualization of the approach to wards the unemployed.
Klíčová slova: trh práce; politika zaměstnanosti; motivace

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market policy; activation; individual approach
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Individuální přístup a strategie aktivace v politice na trhu práce v České republice. [Individual approach and the activation strategy in the labour market in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2005), s. 40-55 (16 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Článek hodnotí aktivační strategie uplatněné na českém trhu práce, s důrazem na individuální přístup v procesu zavádění individuálních akčních plánů. Analýza se opírá o případové studie provedené na pěti úřadech práce a ukazuje pozitivní přínosy, ale současně i nedostatky při uplatňování tohoto programu. Nedostatečně rozvinuté aktivační politiky v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The articles provides an assessment of the activation strategy applied in the Czech labour market with an emphasis on the individual approach in the process of introduction of individual action plans. The analysis is based on case studies conducted in five job centres and shows the benefits as well as drawbacks of this programme. Insufficient deployment of the activation policy in the Czech Republic.
Klíčová slova: přístup individuální; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; trh práce; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: individual approach; activation; labour market policy; employment office
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The policy of labour market and social inclusion. [Politika trhu práce a sociální začlenění.]. / Tomáš Sirovátka - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 185-205 (21 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Aspirací tohoto textu je přispět k definování pojmu vyloučení z trhu práce, identifikování úlohy úlohy politiky trhu práce při jeho eliminování - a porozumět potenciálu politiky trhu práce s ohledem na všeobecný cíl sociálního začlenění. Nejprve autor zkoumá pojem sociálního vyloučení a marginalizace a diskutuje různé přístupy politik trhu práce k těmto otázkám. Dalším cílem autora je zhodnotit, na základě vybraných ukazatelů, do jaké míry jsou jednotlivé skupiny pracovních sil marginalizovány na současném českém trhu práce a jak přesvědčivě je současná politika trhu práce v tomto procesu vyvažování uskutečňována.
 
Anotace v angličtině:  This text aspires to contribute to defining the notion of exclusion from the labour market, identifying the role of labour market policy in its elimination - and understanding the potential of labour market policy with regards to the general goal of social inclusion. First, the author explores the concept of social exclusion and marginalization and discusses different labour market policy approaches towards these issues. Second, he aims to assess, on the basis of selected indicators, to what extent have specific groups of the labour force been marginalized in todayĺs Czech labour market and how potent the currently pursued labour market policy is in counterbalancing this process.
Klíčová slova: trh práce; politika zaměstnanosti; vyloučení sociální; začleňování sociální; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market policy; social exclusion; social inclusion; employment policy; marginalization in the Czech labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Třídění uchazečů na úřadech práce - řešení problematiky cílení APZ a poradenství. [Classification of PES claimants - solving problems of targeting of active employment policy and counselling.]. / Tomáš Soukup, Ludvík Michalička, Jaromíra Kotíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 50 s. - ISBN 978-80-7416-027-1

[ Soukup, Tomáš - Michalička, Ludvík - Kotíková, Jaromíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Jednotlivé možnosti systematické kategorizace uchazečů na ÚP jsou analyzoČvány a porovnávány v této studii. Uchazeči jsou tříděni na základě individuálního rizika dlouhodobé nezaměstnanosti. Osobní ohodnocení poradcem na ÚP může být nejspolehlivější, nicméně do značné míry závisí na osobě poradce a jeho časových možnostech. S vysokou časovou náročností souvisí i vysoké náklady. Rizikové skupiny definované zákonem o zaměstnanosti se ukazují být značně nepřesné, neboť mezi uchazeči v rámci každé skupiny existuje vysoká heterogenita. Časové hranice představují nejobjektivnější způsob třídění uchazečů, ale nelze je využít pro preventivní opatření na trhu práce. Konečně statistické profilování uchazečů je optimální kompromis mezi přesností, objektivností a náklady. Při vhodné implementaci lze statistické profilování využít jak pro účely rozdělení uchazečů do jednotlivých skupin zónového poradenství tak pro efektivnější přidělování programů APZ.
 
Anotace v angličtině:  Various alternatives for selecting PES claimants are analysed and compared in this study. Claimants are classified on the basis of the individualĺs risk of becoming long-term unemployed. An assessment carried out by the relevant counsellor may be the most accurate determination method, however, accuracy and objectivity depend very much on the personality of the counsellor and the amount of time he/she has available. This time-consuming work naturally entails high costs. Risk groups defined by employment legislation seem to be inaccurate; there is a high degree of heterogeneity within each group. Using time limits would seem to be the most objective method, but it is not possible to use this method in terms of a preventative approach. Finally, statistical profiling would seem to represent the optimal compromise between accuracy, objectivity and costs. Suitably implemented profiling can be used for selecting claimants for zone counselling groups as well as for effective ALMP allocation.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; uchazeči o práci; kategorizace uchazečů; profilování; poradenství zónové

Klíčová slova v angličtině: labour market policy; active labor market policy; classification of claimants; profiling; zone counselling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího přístupu. [Reasons and possibilities of training and educational programmes as well as their effects for the low-skilled persons: proposal for a complex evaluation model.]. / Markéta Horáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 8-16 (9 s.).

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Osoby s nízkou kvalifikací trpí v současné společnosti sociálním vyloučením, marginalizací, nezaměstnaností a nedostatečnou podporou ze strany politiky trhu práce. Hlubší znalosti o navrhování, procesech a efektech výcvikových a vzdělávacích programů pro nízkokvalifikované nezaměstnané mohou být užitečné pro tvůrce politiky, zájmové skupiny i analytiky politiky, neboť s jejich pomocí lze tyto programy přesněji zaměřit a tím přispět ke zlepšení životních podmínek nízkokvalifikovaných osob. Proto je cílem příspěvku návrh komplexního na cíl orientovaného modelu hodnocení efektů výcvikových a vzdělávacích programů, který se zaměřuje jak na jejich výstupy, tak na vlastní proces jejich implementace.
 
Anotace v angličtině:  Low-skilled people are victims of frequent social exclusion, marginalisation, unemployment and neglect by labour market policy in contemporary societies. Knowledge about designing as well as the process and effects of training and educational programmes for the low-skilled unemployed could be very useful for policy-makers, lobby groups and policy analysts. It could help to fine-tune these programmes and subsequently improve standards of living for low-skilled people. For this reason we attempt to propose a complex target-oriented evaluation model in this paper. We try to focus on the effects of these programmes in terms of their outcomes as well as on the implementation process itself.
Klíčová slova: vzdělávání-výcvik; pracovníci nekvalifikovaní; nezaměstnaní; trh práce; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: education-training; unskilled workers; unemployed; labour market; employment policy; target-oriented evaluation; training and educational programmes; labour market policy; low-skilled unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. [Proposal for an international comparison of the system of training and educational programmes.]. / Markéta Horáková, Pavel Horák - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 5 (2010), s. 2-10 (9 s.).

[ Horáková, Markéta - Horák, Pavel ]

Anotace:  Existence nových sociálních rizik a nejistot na soudobých trzích práce způsobila, že je od marginalizované pracovní síly vyžadována větší flexibilita a adaptabilita k měnícímu se pracovnímu prostředí, novým technologiím a znalostem. Klíčovým mechanismem zmírňujícím důsledky marginalizace a vyloučení z trhu práce je proces dalšího vzdělávání a pracovního výcviku. Článek předkládá návrh mezinárodní komparace výcvikových a vzdělávacích programů. Zaměřuje se především na to, jak je politika pracovního výcviku a vzdělávání ve vybraných zemích konceptualizována a realizována s důrazem na míru její flexibility. Zvolená optika flexibility umožňuje identifikovat systémy, které dokážou lépe a efektivněji reagovat na potřeby znevýhodněných skupin na trhu práce. Metodologie má univerzální charakter a lze ji využít i pro evaluaci jiného opatření politiky pracovního trhu.
 
Anotace v angličtině:  The existence of new uncertainties and social risks on contemporary labour markets means that marginalised labour is required to be more flexible and adaptable to the changing work environment, new technologies and skills. The process of education and work training is regarded as a key mechanism for mitigating the consequences of this marginalisation and exclusion from labour markets. The paper presents a proposal for an international comparison of training and educational programmes. Of specific interest is how training and education policies are designed in the selected countries and how they are implemented, focusing on the degree of these systems flexibility. The prism of flexibility allows to identify the systems that are able to react more effectively to the needs of disadvantaged groups on the labour market. The proposed methodology is universal and can be also used to evaluate the design of any labour market policy measure.
Klíčová slova: politika trhu práce; vzdělávání-výcvik; srovnání mezinárodní; zdroje lidské; rizika sociální; marginalizace trhu práce; flexibilita funkční

Klíčová slova v angličtině: labour market policy; training and educational programmes; international comparative analysis; human capital; uncertainties and social risks; marginalization; functional flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice [Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic]. / Ondřej HORA, Ondřej DVOULETÝ - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 68, č. 2 (2020), s. 142-167 (26 stran).

[ HORA, Ondřej - DVOULETÝ, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek si klade za cíl analyzovat dopady dotačního programu start-up pro nezaměstnané v České republice, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zkoumali jsme, do jaké míry se účastníci programu v roce 2014 vrátili k nezaměstnanosti tři roky po skončení programu, tj. 2014ľ2017. Metodicky jsme provedli kontrafaktuální analýzu dopadů, kde jsme srovnali účastníky programu s těmi, kteří nebyli podporováni žádnými opatřeními aktivní politiky trhu práce. Výsledky ukazují, že účastníci programu se v menší míře vracejí k nezaměstnanosti. Celkově během sledovaného období strávili v nezaměstnanosti méně dní a v porovnání s neúčastníky se k nezaměstnanosti vrátili méněkrát. Celkově se 91,3% účastníků během analyzovaného období k nezaměstnanosti nikdy nevrátilo. Tyto výsledky lze interpretovat jako pozitivní výsledek programu. Článek rovněž nabízí důsledky pro zacílení programu a pro budoucí výzkum.
 
Anotace v angličtině:  The article aims to analyse the effects of the start-up subsidy programme for unemployed in the Czech Republic, which is provided by the Ministry of Labour and Social Affairs. We explored to what extent participants in the programme in 2014 returned to unemployment three years after the end of the programme, i.e., 2014ľ2017. Methodologically, we conducted counterfactual impact analysis, where we matched participants in the programme with those who were not supported by any measures of active labour market policy. The results show that participants in the programme return to unemployment to a lesser extent. In total, they spent fewer days in unemployment during the follow-up period, and they returned to unemployment fewer times when compared with non-participants. Overall, 91.3% of participants never returned to unemployment during the analysed period. These results can be interpreted as a positive outcome of the programme.
The article also offers implications for targeting the programme and for future research.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; OSVČ; nezaměstnanost; dotace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; self-employed persons; unemployment; subsidy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Why Targeting Matters: the Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic. / Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA - In: Social Policy & Administration. - ISSN 0144-5596 - Roč. 54, č. 7 (2020), s. 1198-1214 (17 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  In this paper, we analyze the targeting and outcomes of the apprenticeship program implemented under the Youth Guarantee/YG scheme in the Czech Republic. We examine the outcomes and targeting using counterfactual impact evaluation (quasi-experimental design) of the apprenticeship program on the basis of administrative data from the Czech Employment Office. The implementation strategy is analyzed using various policy documents. The findings indicate that the program is apparently targeted at those groups of young people who are less disadvantaged as regards education level and previous unemployment experience. At the same time, paradoxically, the effects in terms of outflows from the unemployment register are weak for the short-term and medium-term unemployed, as well as for low-skilled and high-skilled youth, and stronger effects are evident in the case of long-term unemployed and medium-skilled youth.
The failures in targeting and in adjusting the program to the needs of more vulnerable groups of youth are due to an inconsistent implementation strategy of Czech Public Employment Services.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; znevýhodnění na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; disadvantaged groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12598
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic. / Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA - In: : Labour Market Institutions and Productivity Labour Utilisation in Central and Eastern Europe / Beata WOŹNIAK-JĘCHOREK, Michał PILC. - Abingdon - New York : Routledge, 2020. - ISBN 978-0-367-44428-0. - s. 260-283 (23 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej ]

Anotace:  Kapitola se věnuje analýze efektů programů aktivní politiky zaměstnanosti pro znevýhodněné skupiny.
 
Anotace v angličtině:  Chapter aims to evaluate effects of ALMP for disadvantaged groups.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; znevýhodnění na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; disadvantage groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT