Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrační potenciál českého obyvatelstva v procesu evropské integrace. [Migration Potential of the Czech Population in the European Integration Process.]. / Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2003. - 17 s.

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá intenzitou potenciální pracovní migrace českých obyvatel do zahraničí v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Formou dotazníkového šetření jsou zjišťovány postoje české populace k zahraniční pracovní migraci v roce 2003. Výběrový vzorek zahrnuje 1 101 dotázaných ve věku od 18 do 60 let na celém území ČR. Šetření probíhalo metodou FACE to FACE v domácnostech respondentů. Pro postižení dynamiky sledovaných postojů českých obyvatel s blížícím se vstupem ČR do EU jsou výsledky migračních tendencí komparovány se zjištěnými údaji v roce 2000; oba terénní průzkumy jsou založeny na totožné metodice.
 
Anotace v angličtině:  The study estimates trends in potential labour migration of Czech nationals abroad relating to the access of the CR to the EU. Views of population were found out by using a method of a questionnaire survey; a selective sample included 1 101 respondents at the age from 18 to 60. This survey was carried out by the method FACE to FACE in households of respondents. The results of this survey of migration trends are compared with results from the year 2000 to identify the dynamics of observed attitudes of the Czech population. The same methods were used in both the surveys.
Klíčová slova: migrace; potenciál migrační; migrace pracovní; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: migration; migration potential; labour migration; labour migration of Czech citizens; European integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sledování migračního pohybu českých občanů do států EU-15 s důrazem na země s otevřeným trhem práce pro české občany. [Monitoring of Czech citizens´ migration flow into the EU-15 member states with emphasis on the countries with open labour markets for Czech citizens.]. / Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2006. - 34 s. - ISBN 80-87007-46-8

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená studie se zabývá problematikou volného pohybu českých pracovníků v rámci EU. Smyslem volného pohybu pracovníků v prostoru EU/EHP je snížení disproporcí mezi nabídkou a poptávkou pracovních míst v důsledku zrušení národních hranic. Výsledkem by měl být integrovaný evropský pracovní trh s volným přesunem pracovních sil mezi jednotlivými členskými státy. Studie zahrnuje dostupné údaje o skutečné a potenciální pracovní migraci českých občanů v zahraničí, analyzuje zkušenosti států s otevřeným trhem práce pro české občany i změny postojů EU-15 po přehodnocení přechodných opatření. Nedílnou součást tvoří popis a zhodnocení metodologických přístupů pro odhad migračního potenciálu po rozšíření Unie v zahraniční literatuře.
 
Anotace v angličtině:  This study deals with the issue of the free movement of Czech workers in the EU. The idea of the free movement of workers in the EU/EEC was to reduce the imbalances between the supply and demand for jobs as a result of eliminating national frontiers. The result should have been an integrated European labour market with free movement of labour between the separate member states. The study includes available information on the actual and potential labour migration of Czech citizens abroad, analyses the experiences of countries with labour markets open to Czech citizens and changes in the attitudes of the EU-15 after over-estimating transitional measures. An inseparable part of the study is the description and assessment of the methodological approach to estimating migration potential after EU expansion in foreign literature.
Klíčová slova: migrace pracovní; volný pohyb pracovníků; EU; monitorování

Klíčová slova v angličtině: labour migration of Czech citizens; freem movement of workers; EU-15; monitoring
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT