Publikační činnost: 2000
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Labour Migration Development in the Czech Republic. [Vývoj pracovní migrace v České republice.]. / Milada Horáková - In: Der Donauraum. - ISSN 0012-5415 - Roč. 40, č. 1-2 (2000), s. 59-62.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Migrační trendy v České republice v období 1990-1998. Velký přísun pracovníků ze Slovenska, z ostatních zemí střední a východní Evropy. Situace na trhu práce v ČR. Problematika zaměstnávání cizích pracovníků; ochrana domácího trhu práce. Mezistátní dohody o počtu cizích pracovníků. Speciální postavení pracovníků ze Slovenska. Míra nezaměstnanosti; závislost na regionech.
Klíčová slova: EU; ČR; migrace; mobilita pracovní; trh práce; cizinci; úřady práce; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: EU; CR; migration; labour mobility; labour market; foreigners; labour offices; employment; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jsou ohroženy trhy práce zemí EU migrací obyvatel z ČR? / Jana Vavrečková - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 9, č. 4 (2000), s. 1-5.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výsledky šetření VÚPSV týkajícího se postojů obyvatelstva ČR k pracovní migraci do zahraničí. Zkoumána volba cílové země, předpokládaná délka zahraničního pobytu, předpokládaný termín odchodu do zahraničí, migrační motivy. Strukturální charakteristika potenciálních migrantů - závislost na pohlaví, věku, vzdělání, jazykových předpokladech. Potenciálními migranty jsou lidé mladí, vzdělaní, nikoliv osoby nevzdělané, nezaměstnané.
Klíčová slova: ČR; EU; trh práce; integrace evropská; migrace; mobilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour market; Euroepan integration; migration; labour mobility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zájem o práci v zahraničí v obcích česko-rakouského příhraničí ve vztahu k celkové populaci ČR. / Jana Vavrečková - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 9, č. 5 (2001), s. 13-17.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Problematika pracovní migrace obyvatel ČR, zejména obyvatel z příhraničních oblastí. Výsledky výzkumů realizovaných v období 1996-2000. Posuzování rozsahu potenciálních migračních záměrů obyvatel ČR; závislost na bydlišti, cílovém státu, délce pobytu, době odchodu atd. Průzkum míry ochoty přijmout v zahraničí nekvalifikovanou práci. Výzkum příjmového očekávání potenciálních migrantů. Závislost na pohlaví, vzdělání apod. Zkoumání osobní zkušenosti s prací v zahraničí a charakteru pracovního uplatnění. Analýza osob s pendlerskými zkušenostmi. Klady a nevýhody přeshraničního pendlování. Zvýšení potenciálních migračních záměrů obyvatel ČR nepotvrzeno.
Klíčová slova: regiony příhraniční; pracovníci migrující; kvalifikace odborná; mzdy; mobilita pracovní; migrace pracovní; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; Austria; Germany; migrant workers; occupational qualification; wages; labour mobility; migration; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Úspěšná prezentace výzkumu pracovní migrace. / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 22 (2002), s. 28.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Informace o sérii tří momotematických seminářů na téma "Možné důsledky vstupu ČR do EU na situaci v Sasku se zaměřením na trh práce, zaměstnanost a migraci", které se konaly v prosinci 2001 v Německu. Prezentace výsledků výzkumu VÚPSV o migračním potenciálu české populace.
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; migrace; migrace pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration; migration; labour mobility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - Monthly update: November 2003. [Česká republika - měsíční aktuality: listopad 2003.]. / Tomáš Sirovátka - 2003.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Česká vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti (vstoupí v platnost pravděpodobně v květnu 2004), jehož cílem je vytvoření vhodného rámce pro pracovní mobilitu v rámci EU a pro zavedení pokynů evropské strategie zaměstnanosti. Nejvíce změn se zaměřuje na aktivaci nezaměstnaných. Zákon umožní nezaměstnaným výdělek v rámci dočasného zaměstnání až do výše poloviny minimální mzdy, aniž by ztratili nárok na dávky v nezaměstnanosti. Pro žadatele o dávky v nezaměstnanosti ve věku 50 - 55 let se prodlužuje doba nároku na 9 měsíců, pro žadatele starší 55 let na 12 měsíců. Dostupnost dávek však bude obtížnější a sankce přísnější.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; integrace evropská; nezaměstnanost; zákonodárství; mobilita pracovní; pojištění v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment policy; legislation; labour mobility; European integration; unempoyed; unempoyment insurance
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1999
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Zkušenosti české populace s trhem práce. / Petr Mareš - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 31, č. 5 (1999), s. 481-488.

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Vznik trhu práce v ČR po r. 1989 a jeho dopad na život společnosti a jejích členů. Změny, jimiž trh práce prošel, růst nezaměstnanosti. Změny postavení jedinců i celých sociálních kategorií, jako důsledek tohoto vývoje. Růst míry nezaměstnanosti v r. 1989-1998. Otázka legitimity trhu práce.
Klíčová slova: ČR; trh práce; nezaměstnanost; mobilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; unemployment; labour mobility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1998
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní migrace pracovních sil a Česká republika se zvláštním zaměřením na pracovní migraci Ukrajinců [International Migration of Labour Force and the Czech Republic with a Special emphasis on Labour Migration of Ukrainiens]. / Milada Horáková, Dušan Drbohlav - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 40, č. 1 (1998), s. 27-38. lit., tab.

[ Horáková, Milada - Drbohlav, Dušan ]

Anotace:  Text referátu předneseného na XXVII. konferenci České demografické společnosti "Migrace v Evropě a v České republice" (21.5.1997). - Pracovní migrace v ČR po r. 1990. Pracovní emigrace. Pracovní imigrace. Pracovní migrace spojné s podnikáním cizinců v ČR. Uprchlíci, žadatelé o status uprchlíka. Přesídlenci českého původu. Reemigranti. Turisté. Ukrajinští migranti v ČR. Kdo byl kontaktován? (Kdo v ČR pobývá?) Důvody příchodu ukrajinských pracovníků do ČR, jejich životní úroveň. Jakým způsobem byli respondenti najati, jak do ČR přišli. Uplatnění v cílové zemi. Pracovní a životní podmínky a sociální kontakty respondentů.
Klíčová slova: migrace; mobilita pracovní; pracovníci migrující; demografie; cizinci

Klíčová slova v angličtině: migration; labour mobility; migrant workers; demography; foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Auswirkungen des EU-Beitrittes der Tschechischen Republik auf die Beziehungen zu Österreich in Hinblick auf die Bereiche Beschäftigung, Arbeitsmarkt, Migration der Arbeitskräfte und der Bevölkerung [Důsledky vstupu České republiky do EU pro vztahy s Rakouskem se zřetelem na oblast zaměstnanosti, trhu práce, migrace pracovních sil a obyvatelstva]. / Jana Vavrečková - In: Der DonauraumRoč. 40, č. 1-2 (2000), s. 57-58.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek z konference s názvem "Rozšíření Evropské unie a migrace", konané ve Vídni 24. února 2000.
Klíčová slova: ČR; Rakousko; EU; migrace; pracovníci migrující; trh práce; zaměstnanost; mobilita pracovní; integrace evropská; konference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Austria; EU; migration; migrant workers; labour market; employment; labour mobility; European integration; conference
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Viz. sig. Mezinárodní 1392
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Mobilita a migrace v souvislosti s odborným vzděláváním a zaměstnaností [VET and employment-related mobility and migration ]. / Jana Vavrečková - In: Národní zpráva o výzkumu odborného vzdělávání 2009. Česká republika.. - Praha : REFERNET, 2010. - s. 38-46 (9 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Kapitola je rozdělena do tří tématických oblasti, které se váží k problematice mobility a migrace s ohledem na zaměstnanost, odborné i všeobecné vzdělávání. Jedná se o prostorovou mobilitu v rámci České republiky, migraci českých občanů do zahraničí a imigraci cizinců do ČR, vč. jejich integrace do majoritní společnosti. V rámci těchto tří tematických oblastí je zpracován přehled existujících výzkumných projektů, témat a problémů, specifikovány hlavní výsledky a navržena doporučení pro další směr výzkumné činnosti.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is divided into three thematic parts that relate to mobility and migration in connection with employment and vocational as well as general education. The topics concerned include geographical mobility within the Czech Republic, the external migration of Czech citizens, and in-migration of foreigners to the CR, including their integration into mainstream society. An overview of the existing research projects, topics and issues is provided for each thematic area and recommendations concerning new research topics are proposed.
Klíčová slova: zaměstnanost; vzdělávání-výcvik; mobilita pracovní; migrace pracovní; výzkum

Klíčová slova v angličtině: employment; education and training; labour mobility; labour migration; research
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT