Publikační činnost: 2003
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2002. Bulletin No 18. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2002. Bulletin No. 18.]. / Jaroslav Kux, a kol. - Praha: VÚPSV, 2003. - 63 s.

[ Kux, Jaroslav - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním úrovně průměrných mezd, mzdových příjmů domácností a nezaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly from 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised. It contains also an international comparison of wages, earnings of households and unemployment.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; produktivita práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; daně z příjmů; mzdy; pojistné; zabezpečení sociální; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; LABOUR PRODUCTIVITY; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; INCOME TAX; contributions; wages; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - Monthly Update: May 5, 2004. Foreign investments increase labour productivity and competitiveness in some segments. [Česká republika - měsíční aktualizace: 5.května 2004. Cizí investice zvyšují produktivitu práce a konkurenceschopnost v některých segmentech.]. / Tomáš Sirovátka - 2004. - (European Employment Observatory)

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Význam přílivu zahraničních investic do české ekonomiky na základě analýzy statistických ukazatelů z roku 2003.
 
Anotace v angličtině:  Importance of foreign investments into the Czech economy on the base of statistical indicator analysis in 2003.
Klíčová slova: ČR; ekonomika; produktivita práce; podniky zahraniční

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; ECONOMY; LABOUR PRODUCTIVITY; FOREIGN COMPANIES
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady práce. [Labour costs.]. / Ivo Baštýř, Jan Vlach, David Prušvic - Praha: VÚPSV, 2004. - 35 s.

[ Baštýř, Ivo - Vlach, Jan - Prušvic, David ]

Externí odkaz
Anotace:  Úplné náklady práce spojují ekonomickou a sociální sférou, odrážejí mechanismy rozdělovacích a přerozdělovacích procesů, působí na vztahy mezi sociálními partnery a dalšími sociálními skupinami, ovlivňují konkurenceschopnost domácích podniků a kvalitu pracovní síly. Jejich nominální i reálná úroveň je vzájemné interakci s pohybem a úrovní HDP, produktivitou práce a cenovou hladinou. Struktura je odrazem souvislostí politického, ekonomického a sociálního pohybu. Práce se věnuje zejména dynamice jednotkových nákladů práce a její komparaci s ostatními zeměmi Evropské unie, zejména pak s těmi, které jsou strukturou a výkonem ekonomiky české republice nejvíce podobné. V ČR je systém utváření nákladů práce pod tlakem rozporných tendencí: postupná ztráta konkurenční výhody levné práce (důsledek vyrovnávání cenových hladin s evropským trhem a apreciace Kč), nedostatek zdrojů v sociálním, zdravotnickém a vzdělávacím systému, nahrazování práce kapitálem v procesu restrukturalizace podnikatelské sféry.
 
Anotace v angličtině:  Total labour costs connect the economic and social spheres, reflect the mechanisms of distributive and overdistributive processes, influence the relations between social partners and other social groups, influence the competitiveness of domestic enterprises and the quality of the workforce. Their nominal and real level is a mutual interaction with the movement and level of the GDP, productivity of labour and the price level. The structure reflects the context of the political, economic and social movement. Paper describes a unit labour costs dynamism and its comparison with other countries in the European union, mainly with those, which have similar structure and performance of the economy. It devotes to factors which contribute to unit labour costs movements as well. In the Czech Republic the system of formation of labour costs is under the pressure of contradictory tendencies: the gradual loss of the competitive advantage of inexpensive work, a lack of resources in the social, health and education system, the replacement of work by capital in the process of the restructuring of the business sphere.
Klíčová slova: ČR; náklady práce; EU; produktivita práce; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; LABOUR COST; EU; LABOUR PRODUCTIVITY; COMPENSATIONS FOR EMPLOYEES
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Mzdy. [Wages.]. / Tomáš Kozelský - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 24-32.

[ Kozelský, Tomáš ]

Anotace:  Závislost reálných mezd na produktivitě práce. Mzdový vývoj, dlouhodobě konstantní mzdový podíl. Minimální mzda. Mzdová diferenciace. Mzdová diskriminace. Mzdová struktura. Mzdy v souvislosti s ostatními pracovními podmínkami.
Klíčová slova: mzdy; produktivita práce; mzda minimální; diskriminace mzdová; dialog sociální; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: wages; LABOUR PRODUCTIVITY; minimum wage; wage discrimination; social dialogue; work conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU. [The convergence of Czech incomes with EU levels.]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 2-10 (9 s.).

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Článek se snaží zmapovat základní aspekty mzdové konvergence v ČR po připojení k EU v časovém horizontu let 2003 až 2008. Integrace české ekonomiky do Evropského hospodářského prostoru probíhá v širokém prostoru institucionálního zakotvení a ve sbližování strukturální ekonomických parametrů. Mezi základní patří konvergence cenové hladiny a její struktury. Významnou položku v tomto procesu představuje cena práce, tvořená z více než 2/3 mzdou. Nízká výdělková hladina v ČR se postupně v nominálním a paritním vyjádření přibližovala a přibližuje parametrům vyspělých zemí. Průvodním jevem integrace byl rychlý mzdový růst v ČR podpořený růstem produktivity. S ohledem na zatím nízkou cenovou hladinu a podhodnocený kurz Kč lze předpokládat pokračování rychlého vyrovnávání hodnotových relací na parametry EU, se kterým bude korespondovat pohyb mzdového ocenění práce.
 
Anotace v angličtině:  The article attempts to map the basic aspects of wage convergence in the CR after EU accession in a period spanning the years 2003 to 2008. The integration of the Czech economy into the EEA has been taking place within the broad scope of institutional entrenchment and the confluence of structural economic parameters. One of the basic issues in this regard is the convergence of price levels and their structure. The cost of labour is an important element in this process and it accounts for more than 2/3 of wage. In nominal terms and in terms of parity, low wage levels in the CR have been gradually moving closer to the parameters of developed countries. Rapid wage growth in the CR bolstered by an increase in productivity was a concomitant feature of integration. With respect to low price levels as well as undervalued CZK exchange rate, it is possible to anticipate that the rapid alignment of value ratios with EU parameters will continue and this will correspond with movement in the wage evaluation of labour.
Klíčová slova: příjmy; produktivita práce; ceny; síla kupní; cenová konvergence; příjmová konvergence; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: income; labour productivity; relative price levels; purchasing-power parity; price convergence; income convergence; Czech Republic; EU
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 [Labour costs and their structure in the Czech Republic in the period of prosperity after 2000]. / Jan Vlach, Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 95 s. - ISBN 978-80-7416-076-9

[ Vlach, Jan - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Autoři se pokoušejí definovat stěžejní problémy vývoje nákladů práce po roce 2000 v podmínkách konjunktury a integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního evropského trhu. V důsledku cenové a mzdové konvergence postupně slábne konkuČrenční výhoda levné práce v ČR. První kapitola popisuje základní aspekty postavení úplných nákladů práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů. Druhá kapitola vymezuje základní makroekonomický a institucionální rámec pohybu nákladů práce v ČR od roku 2000. Třetí kapitola charakterizuje použité informační zdroje a jejich metodická omezení. Problematice pohybu nákladů práce a jejich diferenciace se věnuje 4. kapitola. Pohyb nákladů práce v ČR autoři sledují v relacích se zeměmi EU.
 
Anotace v angličtině:  The authors attempt to define the core issues of labour costs development after 2000 in terms of boom and integration of the Czech economy into the single European market. The price and wage convergence gradually diminishes the competitive advantage of cheap labour in the Czech Republic. The first chapter describes basic aspects of the position of total labour costs in the reproduction of economic and social relations. The second chapter defines the basic macroeconomic and institutional framework for the movement of labour costs since 2000 in the Czech Republic. The third chapter describes the information sources and their methodological limitations. The issue of labour costs movement and its differČentiation is dedicated to the fourth chapter. The authors follow the movements of labour costs in the Czech Republic in relation to the EU countries.
Klíčová slova: náklady práce; přímé náklady práce; nepřímé náklady práce; zdanění práce; produktivita práce

Klíčová slova v angličtině: labour costs; direct labour costs; indirect labour costs; labour productivity; labour taxation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech) [Convergence of labour costs in the CR to the European standards and its use in 2000-2008 (unit labour costs and the labour share in costs)]. / Jan Vlach, Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 82 s. - ISBN 978-80-7416-080-6

[ Vlach, Jan - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Autoři upozorňují na stěžejní problémy vývoje efektivnosti práce vyjádřené v ukazatelích jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech po roce 2000 v podmínkách konjunktury a integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního evropského trhu. V důsledku cenové a mzdové konvergence postupně slábne konkurenční výhoda levné práce v ČR. První kapitola shrnuje metodiky výpočtu jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech. Druhá kapitola vymezuje základní makroekonomický a institucionální rámec pohybu ceny práce a jejich využití v ČR od roku 2000. Třetí kapitola charakterizuje vývoj jednotkových nákladů práce v ČR a v EU. Problematice podílu práce na nákladech a základním souvislostem se věnuje 4. kapitola.
 
Anotace v angličtině:  The authors draw attention to key issues of development of work efficiency, expressed in unit labour cost indicators and labour's share in costs after 2000 in terms of prosperity and integration Czech economy to the Single European Market. As a result of price and wage convergence, the competitive advantage of cheap labour in the CR gradually weakens. The first chapter summarizes the methodology of calculation of unit labour costs and labour's labour share in costs. The second chapter defines the basic macroeconomic and institutional framework for the movement of labour cost and their use in the CR since 2000. The third chapter describes the development of unit labour costs in the CR and the EU. The issue of labour's share in the costs and basic connections are described in the fourth chapter.
Klíčová slova: náklady práce jednotkové; náhrady zaměstnancům; produktivita práce; podíl práce na nákladech; cenová hladina

Klíčová slova v angličtině: unit labour costs; compensation to employees; labour productivity; the share of labour costs; price level
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT