Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Směrnice EU o pracovní době: stručná charakteristika vývoje a přetrvávajících problémů. [EU directives on working hours: brief characteristics of how they have evolved and ongoing problems.]. / Jaroslav Kux - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 23-24 (2 s.).

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Přehledem vybraných legislativních údajů o pracovní době v několika zemích EU. Údaje se týkají délky pracovní doby, limitů přesčasů, přestávek mezi prací a některých dalších problémů.
 
Anotace v angličtině:  An overview of legislative data on working hours in several EU countries. The data concerns working hours, overtime limits, breaks between work and several other issues.
Klíčová slova: EU; doba pracovní; standardy pracovní; definice

Klíčová slova v angličtině: EU; working hours; development; labour standards; definition
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby : Zpráva z druhé fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, 2002. - 42 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  V předložené zprávě shrnujeme výsledky druhé fáze výzkumu, který realizujeme v letech 2001ľ 2003. Jeho cílem je získat podklady pro naplnění záměrů projektu äStandardy kvality a kultura osobních sociálních služebô. Výzkum probíhá formou případové studie. V roce 2001 byl zahájen výzkumem řadových i vedoucích pracovníků vybrané pečovatelské služby (PS) a v roce 2002 pokračoval výzkumem klientů stejné PS. Výzkum klientů je zasazen do stejného pojmového rámce jako předchozí výzkum pracovníků (kultura poskytování služeb, přístupy a dilemata, standardy kvalita atd.), což mj. umožňuje lepší komparaci dílčích pohledů jednotlivých skupin aktérů (pracovníci, klienti, autority). Cílem této fáze výzkumu tedy bylo získat obraz o fungování služby z hlediska klientů. Jako hlavní způsob sběru dat jsme opět zvolili kvalitativní interview. Rozhovory byly vedeny v domácnostech klientů a byly doplněny o pozorování ľ mj. nás zajímalo vybavení klientovi domácnosti (telefon, mikrovlnná trouba, lednička), bezbariérovost bydlení,
vzdálenost bydliště od důležité infrastruktury atp. Kromě toho jsme si všímali i stavu klientovy domácnosti, co se týče například pořádku, případného zápachu atd., což je možno chápat jako jeden z indikátorů efektivity pečovatelské služby. Analýzou všech získaných dat jsme si prohloubili a upřesnili představu o tom, jakými explicitně formulovanými i implicitními standardy je poskytování služeb regulováno a jak se konkrétní standardy mohou přímo či nepřímo projevovat v přístupech pečovatelek ke klientům. Zajímalo nás rovněž, jaký význam klienti jednotlivým standardům přikládají , které ze standardů sdílejí a které z nich dokáží akceptovat pouze v případě, že jsou schopni si diskrepanci mezi očekáváními a způsobem poskytování služeb racionalizovat. Důsledky zjednodušujícího přístupu a jednostranného akcentu na materiální péči právě ve spojení s racionalizacemi , které klienti PS vytvářejí, spolu s mechanismy selekce a autoselekce diskutujeme v závěrečné syntéze poznatků druhé fáze výzkumu. Návrhy na řešení a
ni obecná doporučení nejsou součástí této dílčí výzkumné zprávy.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; výzkum; služby sociální; služba pečovatelská; standardy pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; research; social services; nursing care / home care; standards; labour standards
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Deficity ukotvení české sociální práce [Deficits of Anchoring Czech Social Work]. / Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA, Libor MUSIL - První vydání - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 88 stran - ISBN 978-80-7416-414-9 (print), - ISBN 978-80-7416-415-6 (pdf)

[ HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - MUSIL, Libor ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zaměřuje na problematiku regulativů výkonu sociální práce v kontextu české sociální práce. Zároveň pro srovnání i možnost inspirace představuje na příkladech ze zahraničí různé modely i praktické možnosti institucionalizace sociální práce prostřednicČtvím různých kombinací nástrojů jejího formálního a institucionálního zakotvení. Základním teoretickým východiskem je pohled na sociální práci optikou sociální instituce, jakožto určitého konsensu na cílech, jejich zaměření a ustáleném způsobu řešení specifického společenského problému. Tento konsensus je společným jmenovatelem institucionalizace i profesionality výkonu sociální práce.
Empirické poznatky, které v této studii předkládáme, se zakládají na tematické analýze polostrukturovaných expertních rozhovorů se zástupci řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech a dále pocházejí z dat získaných metodou Delphi od sociálních pracovníků první linie z různých oblastí a resortů výkonu sociální práce v České republice. Oba výzkumné vzorky byly vytvořeny záměrným výběrem s důrazem na maximální variabilitu z hlediska oblastí a resortů výkonu sociální práce. S využitím těchto empirických poznatků se věnujeme otázce, jaký dopad má na hodnoty sociální práce, na podmínky výkonu sociální práce včetně pracovních podmínek sociálních pracovníků a dále také na to, kdo či co ovlivňuje nebo stanovuje cíle sociální práce v současné situaci, kdy sociální práci chybějí vlastní adekvátní formální a institucionální opory, které by mimo jiné právě tyto klíčové atributy profesionálního výkonu sociální práce ošetřovaly a garantovaly.
Na základě empirických dat se snažíme ukázat, že česká sociální práce je ze strany mimooborových vlivů a priorit vysoce zranitelná a může být podřízena i tlaku takových subjektů, jejichž zájmy jsou se sociální prací obtížně slučitelné či přímo kontradiktorní. Dospíváme k závěru, že slabá míra institucionalizace sociální práce v České republice přímo či nepřímo negativně ovlivňuje podmínky výkonu sociální práce, a to zejména tím, že neexistují garance, že sociální pracovníci budou mít pro kvalitní výkon sociální práce vytvořeny adekvátní podmínky. Dále dochází k ohrožení hodnot sociální práce. V neposlední řadě pak sociální pracovníci mohou narážet na překážky při stanovování autentických cílů sociální práce, které mohou být vytlačovány či nahrazovány mimooborovými zájmy a prioritami.
Výsledky studie proto mají sloužit jako argument pro překonání partikulárních rozdílů v názorech a postojích klíčových aktérů české sociální práce a pro obnovení a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on the issue of social work regulations in the context of Czech social work. For comparison and inspiration, it also presents different models and practical possibilities of institutionalization of social work through various combinations of instruments of its formal and institutional anchoring. The theoretical base is the concept of social work as a social institution. That is, as a certain consensus on goals, the focus of these goals, and an established way of solving a specific social problems. This consensus is the common denominator of both the institutionalization and professiona-lism of social work practice.
The empirical findings presented in this study are based on thematic analysis of semi-structured expert interviews with representatives of governing and methodological bodies and umbrella organisations influencing the performance of social work in different areas as well as on data collected using the Delphi method from frontline social workers from different areas and departments of social work performance in the Czech Republic. Both research samples were deliberately selected with an emphasis on maximum variability in terms of areas and departments of social work practice.
Using these empirical findings, we address the question of what impact the current situation has on the values of social work, on the conditions of social work performance, including the working conditions of social workers, and also on who or what influences or determines the goals of social work, who or what influences or sets the goals of social work in the current situation in which social work lacks its own adequate formal and institutional supports that would, among other things, set and guarantee these key attributes of professional social work practice.
On the basis of empirical data, we demonstrate that Czech social work is highly vulnerable to extra-disciplinary influences and priorities, and may be subject to pressure from subjects whose interests are difficult to reconcile or directly contradictory with social work. We conclude that the low level of institutionalization of social work in the Czech Republic directly or indirectly negatively affects the conditions for social work, especially because there are no guarantees that social workers will have adequate conditions for the quality performance of social work. Last but not least, social workers may encounter obstacles in setting authentic social work goals, which may be superseded or replaced by non-disciplinary interests and priorities.
The results of this study provide strong arguments for overcoming particularistic differences in the views and attitudes of Czech social work key stakeholders and for renewing and strengthening of their efforts to create binding, unified and coherent frameworks for social work in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; podmínky pracovní; zákonodárství; standardy pracovní; kvalita pracovního života; výzkum; šetření; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; working conditions; legislation; labour standards; quality of working life; RESEARCH; survey; RILSA
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT