Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zahraniční zkušenosti se zpružněním trhu práce a jejich přenositelnost do ČR. [International experience with makeing labour market more flexible and its portability to the Czech Republic.]. / Robert Jahoda - In: Veřejná ekonomika a správa 2009. : Sborník abstraktů ze stejnojmenné mezinárodní konference, 2009. - Ostrava : VŠB-TU EKF, 2009. - ISBN 978-80-248-2049-1. - 10 s. .

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Ostrava, 8. - 10. 9. 2009, EUR
Anotace:  Příspěvek je zaměřen na analýzu zahraničních zkušeností, jejichž cílem bylo zpružnění trhu práce. Analýza je omezena na zkušenosti s pobídkami nabídky práce pracovníků s nízkými příjmy. Pozornost je věnována změna daňových a dávkových nástrojů. Druhá část příspěvku hodnotí možnosti přenositelnosti těchto zkušeností do ČR. Pomocí konceptu analýzy efektivního zdanění modelových domácností jsou vybrány ty zkušenosti, které by mohly inspirovat českou praxi daňových a dávkových systémů.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with foreign countriesĺ experience, which main aim was to make labor market more flexible. Main restriction of the analyze lies in experience with the labor supply incentives of the employees with low incomes. Attention is paid to the changes in the tax and benefit system. Second part of the article evaluates possibilities with the portability of such experiences which could be employed in the Czech Republic. With the help of the concept of effective taxation of model households we choose examples which may inspire decisive level of the Czech administration.
Klíčová slova: nabídková strana trhu práce; motivace pracovat; systém daní a dávek

Klíčová slova v angličtině: labour supply; incentives; tax and benefit system
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Labour market response of the Czech households to the selected tax-benefit changes. [Reakce českých domácností na trhu práce na vybrané změny v oblasti daqně-dávky.]. / Robert Jahoda - In: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress. - Szeged : Universitas Szeged Press, 2009. - ISBN 978-963-88468-3-9. - 1 s. .

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Szeged, 19.-21.11.2009, EUR
Anotace:  Kombinace daní a sociálních dávek na nabídkové straně trhu práce vytváří past neaktivity, v níž domácnosti rezignují na snahu hledat příjem na trhu práce a závisí spíše na sociálních dávkách. Podle analýzy mezní efektivní daňové sazby (METR) jsou nejohroženější domácnosti s vyšším životním minimem a ty s pouze jedním (substandardním) finančním příjmem z pravidelné práce. Cílem článku je analyzovat reakce na trhu práce na vybrané změny v systémech daní a dávek mezi ohroženými skupinami domácností v ČR. První část článku analyzuje nejohroženější domácnosti podle nadměrně vysoké METR v ČR. Ve druhé části článku jsme použili mikrosimulační model pro analýzu dopadu vybraných změn daně-dávky na nabídku práce vybraných domácností. Článek je ukončen doporučením změn v systému daně-dávky v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The combination of taxes and social benefits on the supply side of the labour market creates inactivity traps in which household resigns from seeking income on the labour market and depends more on social benefits. According to the analysis (METR), the most endangered are the households with higher subsistence minimum and those with only one (substandard) financial income from regular work. The aim of the article is to analyze the labour market response of selected tax benefit systems changes among affected groups of households in the Czech Republic. The first part of the article analyses the most endangered households by excessively high METR in the CR. In the second part of the article we use microsimulation model for analyzing impact of selected tax-benefit changes on the labour supply of the chosen households. The article is finished by the recommendation toward changes of the tax benefit systems in the Czech Republic.
Klíčová slova: nabídková strana trhu práce; past neaktivity; systém daní a dávek

Klíčová slova v angličtině: labour supply; inactivity traps; tax system; social security system
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Poznámka:  nezadávat do RIV - poze 1 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb. [Estimating educational requirements.]. / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy, Jaromíra Kotíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 8-13 (6 s.).

[ Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr - Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Studie popisuje, jak se odhaduje poptávka po pracovnících s určitou úrovní vzdělání v blízké budoucnosti. Základní principy modelování vzdělanostních potřeb. Porovnání poptávky s adekvátní nabídkou práce. Výsledkem je odhad šancí absolventů na získání zaměstnání, které odpovídá jejich vzdělání, a šanci na získání vhodně vzdělaných zaměstnanců. Tyto výsledky mohou být v řadě případů velmi užitečné. Vzdělání obyvatelstva je faktorem, který má pozitivní vliv na bohatství společnosti. Vhodné volby studijního oboru mohou snížit strukturální nezaměstnanost. Význam porovnání budoucí nabídky a poptávky pro kvalifikované ovlivňování struktury školství s ohledem na uplatnění absolventů a potřeby hospodářství.
 
Anotace v angličtině:  The paper describes how the demand for workers with a certain standard of education in the near future is estimated. Basic principles of modeling educational requirements. This demand is compared with the corresponding labour supply. The outcome is an estimate of school-leavers chance of finding a job that matches their education and the chance of recruiting a suitably educated employee. These results can be very useful in a number of cases. Education of population is a factor that has a positive impact on the wealth of society. A suitable choice of study field can reduce structural unemployment. Importance of comparison of future supply and demand for qualified influencing of the structure of education with regard to the school-leavers employment and the needs of the economy.
Klíčová slova: trh práce; potřeba kvalifikovaných pracovníků; nabídka a poptávka; absolventi; prognózování vzdělanostních potřeb

Klíčová slova v angličtině: labour market; educational requirements; labour supply; school-leavers; estimates; choice of study field; labour demand; forecasting of education needs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Influence of Tax and Social System on Labour Supply of Low-income Single Individual [Vliv daňového a sociálního systému na nabídku práce nízkopříjmových osamělých jedinců]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 11th International Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries": Selected papers. - Ostrava : VŠB ľ Technical University of Ostrava, 2013. - ISBN 978-80-248-3095-7.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: September 18-20, 2013, Velké Karlovice, EUR
Anotace:  Tento příspěvek se zabývá vlivem daňového a sociálního systému ČR na rozhodování nízkopříjmové osamělého jedince o jeho aktivní roli na trhu práce z ekonomického hlediska. Cílem příspěvku je prozkoumat problém, zda nastavení daňového a sociálního systému odrazuje jedince s nízkými příjmy, aby pracovali. "Mezní efektivní daňová sazba pro zaměstnané lidi" METR (EP) metodika byla vybrána jako výzkumná metoda pro zkoumání tohoto fenoménu. Tato analýza je zaměřena na otázku, zda je nezaměstnanost podporována špatným nastavením interakce daňového a sociálního systému.
 
Anotace v angličtině:  This paper deals with the influence of tax and social system of the Czech Republic on low-income single individual decision making about his active role on the labour market from the economic perspective. The goal of the paper is to investigate a problem whether the regulation of tax and social systems induce discouragement of low-income individuals to work. The "Marginal effective tax rate for employed people" METR(EP) methodology was selected as a research method to investigate this phenomena. This analysis is focused on a question whether is the unemployment supported by wrong regulation of tax and social systems interaction.
Klíčová slova: ČR; daně; dávky sociální; systém; zaměstnanost; motivace; příjmy nízké; METR(EP)

Klíčová slova v angličtině: labour supply; low income; METR(EP); social benefits; social benefit system; tax system
Poznámka:  viz Do 1591
není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT