Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Financování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Financing of the health care in institutions of social services providing accommodation.]. / Ladislav Průša - In: Kontakt. - ISSN 1212-4117 - Roč. 11, č. 2 (2009), s. 381-386 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem předloženého příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s dosud existujícími znalostmi, které se týkají vyčíslení nákladů na ošetřovatelskou péči v zařízeních sociálních služeb poskytujících ubytování, a tak seznámit poskytovatele sociálních služeb s možnostmi řešení této otázky na základě krátké historické úvahy o právní úpravě v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the presented paper is to acquaint the expert public with still existing knowledge, which is aimed at quantification of costs of nursing care in institutions of social services providing accommodation and thus, to acquaint the providers of social services with possibilities of solving this question based on short historical consideration of legal arrangements in this field.
Klíčová slova: služby sociální; péče zdravotní; financování sociálních služeb; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: social services; healt care; financing of social services; legislation on social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení [Aims of Social Work in the Context of its Weak Anchoring]. / Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 21, č. 5 (2021), s. 5-21 (17 stran).

[ HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert ]

Anotace:  CÍLE: Článek se zabývá otázkou, kdo či co ovlivňuje nebo stanovuje cíle sociální práce v prostředí, kde tomuto oboru chybí vlastní adekvátní formální a institucionální rámec garantující mj. právě autonomní cíle oboru.
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Východiskem je pohled na sociální práci optikou sociální instituce, jakožto určitého konsenzu na cílech, jejich zaměření a ustáleném způsobu řešení specifického společenského problému, přičemž tento konsenzus je společným jmenovatelem institucionalizace i profesionality výkonu sociální práce.
METODY: Poznatky se zakládají na tematické analýze polostrukturovaných expertních rozhovorů se zástupci záměrným způsobem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech.
VÝSLEDKY: V důsledku nedostatečné institucionalizace české sociální práce existuje vysoká náchylnost k záměně, posunu či ztrátě jejích vlastních cílů a obsazení cíli jiných resortů, oborů či organizací, s rizikem, že cíle sociální práce mohou být podřízeny i vlivu takových subjektů, jejichž zájmy jsou se sociální prací obtížně slučitelné či přímo kontradiktorní.
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledky slouží jako argument pro obnovení a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; institucionalizace; standardy; zákon o sociálních službách

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; institutionalization; standards; legislation on social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT