Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. [Systems of adult education in the EU selected countries.]. / Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 185 s. - ISBN 978-80-7416-017-2

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se věnuje problematice zabezpečení fungujícího systému dalšího vzdělávání dospělých. Záměrem publikace je vymezit hlavní konstrukční prvky tohoto systému. Východiskem pro stanovení jednotlivých systémotvorných prvků se stala komparační analýza systémů vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Reprezentativní skupina byla vybrána na základě srovnání stavu vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích EU. Vhodnými zástupci se staly skandinávské země, Velká Británie, Rakousko, Nizozemsko a Slovinsko. Mezinárodní komparace poznatků získaných sekundární analýzou zdrojových materiálů, především zahraniční literatury, statistických údajů a výzkumných zpráv odborných institucí, představuje na příkladech konkrétních zemí hlavní části utvářející strukturu systému dalšího vzdělávání. Analytická zjištění jsou následně využita pro zpracování dalších částí práce, které se zabývají detailním rozpracováním jednotlivých hlavních konstrukčních prvků systému dalšího vzdělávání a sestavením možného návrhu systému vzděl
ávání dospělých v podmínkách ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study devotes to relevant questions of ensuring functional system of adult education. The purpose of study consists in delimitation main structural elements of this system. Comparative analysis of adult education systems in selected EU countries constitutes starting point for stipulation separate system elements. Representative group of EU countries have been chosen by comparison the situation of adult education in all EU member states. The representative group involves Sweden, Finland, Denmark, United Kingdom, Netherlands, Austria and Slovenia. International comparison of information that was obtained by secondary analysis of foreign literature gives statement of main structural elements in the cases of selected member states. Analytic findings are used for the next parts of study that are devoted to detailed description of main systems elements and construction the proposal of Czech adult education system.
Klíčová slova: EU; vzdělávání celoživotní; vzdělávání dospělých; systém; financování; alternativní formy vzdělávání; legislativní rámec; kontrola kvality

Klíčová slova v angličtině: EU; adult education; lifelonf learning; system of adult education; legislative framework; financing; alternative education form; quality check
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zdravotní péče v pobytových zařízeních služeb sociální péče a její financování (I. část). / Ladislav Průša - In: Sociální službyRoč. 11, č. 5 (2009), s. 14-15.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z dlouhodobě nejvýznamnějších problémů poskytovatelů služeb sociální péče je otázka poskytování a financování zdravotní péče. Stručný pohled do historie. Systém zdravotního pojištění dlouhodobě tuneloval systém sociálních služeb, zákonem definovaná práva klientů byla omezována.
Klíčová slova: služby sociální; pomoc sociální; ústavy; péče zdravotní; financování; legislativní vývoj

Klíčová slova v angličtině: social services; social assistance; institutional care; healt care; financing; legislative framework
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I : Integrační politika [Institutiona conditions of social integration of foreigners in the Czech Republic I : Integration policy]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Brno: Barrister & Principal, o. s., 2011. - 184 s. - ISBN 978-80-87474-19-8

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Anotace:  Publikace je věnována analýze přistěhovalecké politiky v České republice a hodnocení vybraných nástrojů integrační politiky; významnou část tvoří analýza cizinecké legislativy. Jednotliví autoři v monografii, mimo jiné, poukazují na různé aspekty přístupu státu v oblasti přistěhovalectví a identifikují v nich řadu problémů a selhání.
 
Anotace v angličtině:  The publication is devoted to analysis of immigration policy and evaluation of selected instruments of integration policy in the Czech Republic. Analysis of immigration law also forms an important part of the book. Individual authors of the monograph, among others, show various aspects of stateĺs approach in the area of immigration and identify a number of its problems and failures
Klíčová slova: cizinci; politika migrační; integrace cizinců; zákonodárství; osoby migrující; integrace sociální; podmínky institucionální; právo cizinecké

Klíčová slova v angličtině: foreigners; immigration policy; integration of foreigners; migrants; social integration; institucional context; legislative framework; immigration law
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  nezadávat do RIV, zadávají se kapitoly
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT