Publikační činnost: 2001
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Adequacy of the Social Security System in Transition. The Czech Case. [Adekvátnost systému sociálního zabezpečení v transformaci. Český případ.]. / Tomáš Sirovátka - In: Ten Years of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Administration. / J. Jabes, (ed.). - Budapest : NISPA, 2001. - ISBN 80- 89013-03-1. - ISBN 89013. - ISBN 03. - ISBN 1. - s. 278-299.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Zpráva se zaměřuje na analýzu českého sociálního zabezpečení a jeho efektivnost jak z hlediska eliminiace chudoby, tak z hlediska jeho legitimnosti. Ačkoliv je základních cílů systému dosaženo, poukazuje autor na několik objevujících se problémů (menší reciprocita, menší legitomnost atd.).
 
Anotace v angličtině:  The paper focuses on analysis of Czech social security and its effectiveness in terms of poverty elimination as well as in terms of its legitimacy. Although the basic goal of the system has been achieved we show several emerging problems (less reciprocity, less legitimacy etc.).
Klíčová slova: ČR; systém sociálního zabezpečení; eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: CR; social security system; legitimacy; poverty elimination
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Mennyire megfelelo a szociális juttatások színvonala a Cseh Koztársaságban. [Adequacy of social security in the Czeh Republic. /Adekvátnost sociálního zabezpečení v České republice.]. / Tomáš Sirovátka - In: Esély, Trsadalom - és szociálpolitikai folyóirat. - ISSN 0865-0810 - Roč. 16, č. 3 (2005), s. 3-24 ( 22 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Cílem studie je analyzovat adekvátnost a efektivnost systému sociálního zabezpečení v ČR od r. 1990 do r. 2003. Adekvátnost je definována z objektivního pohledu jako citlivost opatření sociálního zabezpečení na nová rizika a potřeby, zejména na riziko chudoby. Ze subjektivního hlediska je definována ve smyslu hodnocení a postojů občanů k různým opatřením sociálního zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the paper is to analyze adequacy and effectiveness of the system of social security in the Czech Republic since 1990 until 2003. Adequacy is defined on the objective level as responsiveness of social security arrangements to the new risks and needs (namely to the risk of poverty). On the subjective terms it is defined in terms of evaluations and attitudes of the citizens related to the various social security arrangements.
Klíčová slova: zabezpečení sociální; legitimnost sociální politiky; efektivnost; chudoba

Klíčová slova v angličtině: adequacy; legitimacy; effectiveness; social security; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. / Tomáš Sirovátka, Pavel Horák, Markéta Horáková, Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Miroslava Rákoczyová - Brno: Masarykova univerzitaĘ, 2014. - 230 s. - ISBN 978-80-210-7149-0

[ Sirovátka, Tomáš - Horák, Pavel - Horáková, Markéta - Hora, Ondřej - Suchanec, Miroslav - Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Politika zaměstnanosti je ve světové a evropské odborné literatuře významným tématem. Také kolektiv autorů spojených s Katedrou sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU provedl v posledních letech v této oblasti řadu originálních výzkumů. Jedním z výstupů je tato kniha, která hodnotí politiku zaměstnanosti v České republice v letech 2008 až 2013, tedy v období krize a navazující ekonomické stagnace. Autoři identifikují několik zásadních omylů a problémů české politiky zaměstnanosti, a nabízejí tak příležitost k reflexi a výzvu k přehodnocení jejího směřování.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; nezaměstnanost; krize ekonomická; legitimnost

Klíčová slova v angličtině: employment policy; unemployment; legitimacy; economic crisis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  nezadávat do RIV za VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT