Publikační činnost: 2005
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Preventivní programy, volnočasové aktivity a výskyt sociálně patologických jevů. [Available Leisure Opportunities, Occurence of Social Pathological Phenomena and Programs for its Prevention.]. / Pavel Bareš - In: Analýza sociálně ekonomických podmínek života rodin s dětmi ve středočeském kraji jako podklad pro koncipování programu rodinné politiky kraje. - Praha : Socioklub, 2005. - s. 185 - 197 (13 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Kapitola mapuje situaci města Benešova z hlediska výskytu rizikových jevů na straně jedné a z hlediska dostupnosti možností trávení volného času na straně druhé. Zjištěné výsledky jsou konfrontovány s údaji o výskytu tendencí k návykovému chování mezi dotazovanými osobami. Kromě informací o situaci v samotné sledované lokalitě kapitola poskytuje některé důležité informace o vzájemných vztazích mezi charakteristikami sociálního prostředí a výskytem jevů souvisejících s návykovým chováním. Výzkum proběhl mezi studenty druhých ročníků na vybraných středních školách ve městě Benešov.
 
Anotace v angličtině:  This chapter describes the occurence of risk factors and the availability of leisure activities for youngsters in Benesov. Tendencies to risk behaviour are subsequently analyzed according to this background. A description of the situation in the selected locality as well as important information on the relationship between social environment and drug behaviour is provided. The data was collected from secondary school students in Benesov.
Klíčová slova: narkomanie; aktivity volnočasové; hodnoty životní; faktory rizikové; prostředí sociální

Klíčová slova v angličtině: drug behaviour; leisure activities; preferred interests; risk factors; social environment
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Drogová problematika v zájmové a hodnotové orientaci dospívajících a v jejich sociálním prostředí. [The Importance of the Drug Issue for Youngsters: The Comparison with Other Opinions and Interests and the Occurrance of Drug-related Indicators in the Social Environment.]. / Pavel Bareš - In: Adiktologie. Odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí.. - ISSN 1213-3841 - Roč. 5, č. 3 (2005), s. 395 - 407.

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Článek přibližuje význam drogové problematiky ve volném čase, v sociálním prostředí a v hodnotové orientaci u středoškolských studentů v Benešově. Pozornost není věnována výhradně problematice drog, hlavním záměrem je zasazení jejího významu do širšího kontextu.
 
Anotace v angličtině:  The article compares the importance of the drug issue with other respondentsĺ opinions and interests and investigates the occurrance of drug-related indicators in each respondentĺs social environment.The data was collected from secondary school students in Benesov.
Klíčová slova: narkomanie; zneužívání drog; aktivity volnočasové; hodnoty životní; prostředí sociální

Klíčová slova v angličtině: drug behaviour; drug issue; leisure activities; preferred interests; preferred values; social environment
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

To be active or not to be active, that is the question: The preference model of activity in advanced age. [Být či nebýt aktivní, to je otázka: Preferenční model aktivity v pokročilém věku.]. / Lucie Vidovićová - In: Ageing International. - ISSN 0163-5158 - Roč. 30, č. 4 (2005), s. 343-362 (20 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Článek představuje preferenční model aktivity v pokročilém věku jako navržený nový přístup k aktivitám a zaměstnání starších lidí. Model je založen na předpokladu, že existuje normální distribuce aktivit v populaci a že lidé mají tendenci udržovat stejnou úroveň aktivit v celém životním cyklu, i když formy a obsah samotných aktivit se mohou měnit. Zpráva argumentuje, že pozice jednotlivce v rámci modelu bude založena spíše na preferencích a hodnotách, než na takových proměnných jako je věk, vzdělání nebo zdravotní stav. Poskytuje nástin teorie preferenčního modelu aktivit v pokročilém věku a předběžné důkazy získané z volnočasových aktivit českých starších lidí.
 
Anotace v angličtině:  The paper introduced the preference model of activity in advanced age as a proposed new approach to older people´s activity and employment. The model is based on the presumption that there exists a normal distribution of activity in the population and that people tend to maintain the same level of activity throuhg the whole life cycle, even though the forms and the content of activities themselves may change. The paper argues that position of the individual within the model will bw based on preferences and values rather than variables such as age, education, or health status. The paper provides an outline of the theory of preference model of activity in advanced age as well as preliminary evidence gained from the leisure activities of Czech older people.
Klíčová slova: staří; stárnutí aktivní; preferenční model; cyklus rodinný (životní); stárnutí; aktivity volnočasové

Klíčová slova v angličtině: older people; activity in advanced age; preference model; life cycle; ageing; leisure activities
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří [Active ageing and leisure time or how to do culture in old age]. / Lucie Vidovićová - In: Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. - Praha : Mladá Fronta, 2014. - ISBN 978-80-204-3119-6. - s. 153-174 (22 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Tato kapitola představuje nejběžnější aktivity v rámci konceptu aktivního stárnutí. Je založena na data z výběrových šetření Eurobarometr a Spotřeba a spotřebitelé ve vyšším věku.
 
Anotace v angličtině:  This chapters deals with most pronounced activities in active ageing arena and shows their preferences in the Czech rep. It is based on Eurobaromerer data and survey "Consumption and consumers in higher age".
Klíčová slova: stárnutí aktivní; kultura; vzdělávání celoživotní; dobrovolnictví; cestování; čas volný

Klíčová slova v angličtině: active ageing; culture; lifelong learning; volounteering; travelling; leisure activities
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  celkem 200 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT