Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006. : Analýza výsledků. [Field survey focused on the social and economical position of self-employeds in the Czech repubklic in 2006. : The analysis of findings.]. / Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 85 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-85-3

[ Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Terénní šetření, jehož hodnocení se předkládá v této studii, je prvním komplexnějším průzkumem postojů osob samostatně výdělečně činných k jejich sociálnímu a ekonomickému postavení. Šetření prohlubuje a doplňuje analýzy opírající se o informace ze statistických zjišťování a administrativních zdrojů. Stanoviska více než 1 100 respondentů ke zhruba padesáti otázkám, které charakterizují jak objektivní demografická, sociální a ekonomická kritéria, tak subjektivní hodnotící soudy, představují rozsáhlou sondu do sebehodnocení OSVČ - drobných podnikatelů. Analýza šetření se v šesti kapitolách orientuje na jeho hlavní okruhy: motivaci OSVČ k podnikání, postoje k jeho perspektivě, ekonomické a pracovní podmínky drobných podnikatelů, jejich názory na potřebu vzdělávání a na hodnocení životní situace domácností OSVČ. Analýza ukazuje postoje respondentů k vybraným problémům. Stanoviska se liší v hlavních segmentech podnikatelů (soukromí zemědělci, živnostníci, svobodná povolání) a mezi respondenty s podnikáním jako hla
vním nebo vedlejším zdrojem příjmů, popř. podle dalších třídících hledisek.
 
Anotace v angličtině:  Field survey and its evaluation represent one of the first more complex surveys focusing on attitudes of self-employeds towards their economical and social position. The survey completes and elaborates other analysis which draws on statistical findings and administrative resources. Over 1100 respondents and their attitudes to fifty raised questions (which involved objective demographic data, social and economical criteria as well as subjective, evaluative judgments) represent an extensive insight into self evaluation of self employed workers - small entrepreneurs. The Analysis of the survey focuses on main field of study organized into six chapters: motivation of self-employed to enterprise, attitudes to its perspectives, economical and working condition of small entrepreneurs, their opinion on education and their evaluation of life situation of self employed workers. The analysis describes attitudes of participants to certain/chosen issues. Main standpoints differ mainly among principal groups of entrepreneu
rs (private agriculturists, tradesmen, independent works) as well as among respondents with entrepreneur as a main or secondary source of income.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; zemědělci; motivace; podmínky pracovní; podmínky životní; vzdělávání; povolání svobodné; živnostníci; příjmy

Klíčová slova v angličtině: SELF EMPLOYED; farmers; entrepreneurship; motivation; work conditions; life conditions; education; freelance occupation; sole traders; income
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 [Social and economic status of self-employed persons in the Czech Republic in 2012]. / Jan Vlach, Ladislav Průša, Július Szabo, Tomáš Pavlíček - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 135 s. - ISBN 978-80-7416-116-2

[ Vlach, Jan - Průša, Ladislav - Szabo, Július - Pavlíček, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Počet sebezaměstnaných se v krizových letech 2008-2012 zvýšil o 9 %, produktivita jejich práce reálně klesla o 2,5 %. Vysoký přírůstek zaznamenaly manuální činnosti. Podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti ve výši 18 % v roce 2011 patřil mezi nejvyšší v EU. Ve srovnání s ostatními zeměmi se zachovala specifická struktura s minimálním podílem farmářů a relativně vysokým podílem sebezaměstnaných v sekundéru, zejména ve stavebnictví. V době krize se sektor orientoval na konečnou spotřebu obyvatelstva. Firmy drobných podnikatelů se díky přátelskému daňovému prostředí vyrovnaly s propadem ekonomiky. Sebezaměstnaní si zachovali vysokou příjmovou hladinu, která jejich domácnostem umožňuje bezproblémové uspokojování jejich potřeb vč. zbytných ve stejné míře jako v období konjuktury.
Růst počtu manuálně pracujících sebezaměstnaných s nízkou finanční gramotností, rozšiřování prostoru daňové optimalizace a provázanost daňových a vyměřovacích základů našly svůj odraz v nízkém objemu daní z příjmů a odváděného sociálního a zdravotního pojištění a v klesající úrovni tvorby rezerv pro nepříznivé životní situace a na stáří. V budoucích letech v souvislosti se stárnutím osob samostatně výdělečně činných a ukončením jejich ekonomické aktivity hrozí reálné riziko jejich propadu do chudoby.
 
Anotace v angličtině:  Number of self-employed persons in the crisis years of 2008-2012 increased by 9%, the productivity of their work actually declined by 2.5%. High increase of the number of persons was found in manual professions. The proportion of self-employed persons in employment was 18% in 2011 - it was one of the highest in the EU. In comparison with other countries at us maintain a specific structure with a minimal share of farmers and the relatively high proportion of self-employed in the secondary sector, particularly in construction. During the crisis the sector focused on the final consumption. Companies of small entrepreneurs have well mastered with slump in the economy. It was a result of friendly fiscal environment. Entrepreneurs with their businesses have well mastered the drop of the economy. It was the result of a friendly tax environment.
Self-employed persons maintain high level of their income, which allows their households relatively simply meet their needs, including non-essential needs, at approximately the same level as the boom in. Growth of the number of manually working self-employed persons with low financial literacy, broadening of space for tax optimization and coherence of fiscal and assessment bases found their reflection in the low level of paid income taxes, social and health insurances and also the decreasing level of created reserves for adverse life situations and old age. In the future, in connection with aging of self-employed persons and the end of their economic activity, there is a real risk of their falling into poverty.
Klíčová slova: sebezaměstnaný; samostatní; soukromý zemědělec; živnostník; svobodné povolání; postavení ekonomické; postavení sociální; motivace k podnikání; podmínky pracovní; podmínky životní; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: self-employed; farmer; sole trader; freelance occupation; motivation to enterprise; social conditions; economic conditions; life conditions; education
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT