Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. [Family and Employment with respect to the family cycle.]. / Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Lucie Žáčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 108 s. - ISBN 978-80-7416-059-2

[ Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna - Žáčková, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace přináší výsledky série empirických šetření zaměřujících se na vybrané etapy životního cyklu. Výzkumné sondy zjišťovaly mimo jiné individuální předpoklady harmonizace tří sfér ľ rodina, zaměstnání a vzdělání - na úrovni rodin a rodinných vztahů. 1. část publikace je věnována sféře rodiny, jsou sledovány hodnoty a postoje spojené s partnerstvím a rodičovstvím, jejich naplňování v podobě reálných životních a rodinných strategií. Zvláštní pozornost je věnována času v rodinném životě a v zaměstnání. Předmětem druhé části je současné socioekonomické postavení mužů a žen v dané fázi rodinného cyklu (profesní zařazení a pracovní podmínky zástupců jednotlivých rodin, hodnocení jejich příjmové a materiální situace). Klíčovým tématem 3. části studie je sladění pracovního a rodinného života, plány, strategie a názory na význam zaměstnání a rodiny v životě responČdentů. Jsou analyzovány zkušenosti a postoje k rodině a opatřením sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents results of a series of empirical surveys focused on the specific stages of the life cycle. The aim is to identify individual requirements and chances of balancing the three spheres - family, employment and education - within families and family relationships. The 1st part of the publication is devoted to the family sphere and focuses on the values and attitudes connected with partnership and parenthood as well as their implementation in the real family life and life strategies. Special attention is paid to the issue of time management of family life and employment. The 2nd part deals with the socio-economic status of men and women over the life course (the professional status and working conditions of respondents, their income and material conditions of families). The last part deals with work-life balance and plans, strategies and attitudes towards the importance of work and family life. It analyses also experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; partnerství; rodičovství; cyklus životní; zaměstnání; sladění pracovního a rodinného života; vzdělání

Klíčová slova v angličtině: family; partnership; parenthood; life course; employment; reconciliation of work and family life; education
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza historie událostí (event history analýza) - možnosti a základní principy při studiu životních drah [Event history analysis - possibilities and the basic principles for study life-courses]. / Anna Šťastná - In: Data a výzkum - SDA Info. - ISSN 1802-8152 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 59-83 (25 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních desetiletích je ve společenských vědách stále rozšířenější technika modelování historie událostí. Okruh aplikací zahrnuje demografické a sociologické analýzy, studie trhu práce, mobility a migrace i analýzy v rámci politických věd. Cílem analýzy životních drah je popsat, vysvětlit a předpovědět hlavní události, které lidé prožívají. Tento článek se zaměřuje na koncepci analýzy historie událostí, její základní principy, metody a nezbytná data včetně ukázky základních typů výstupů a jejich interpretačních možností. Autorka použila tento přístup pro analýzu procesu opouštění domova rodičů s využitím dat z výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (2005). Závěrečná část studie diskutuje některé klíčové otázky spojené s použitím přístupu historie události při analyzování socio-demografických témat v českém kontextu.
 
Anotace v angličtině:  Event history modelling techniques have become increasingly widespread in the social sciences over the last few decades and the range of applications includes demographic and sociological analyses, labour market studies, mobility and migration studies, as well as analyses within political science. This article devotes attention to the concept of event history analysis in terms of data considerations, basic principles and methods of analysis. In order to discuss the basic methods and their potential to interpret results, the author applied the event-history approach to an analysis of the process of leaving the parental home using data from the Czech Generations and Gender Survey [2005]. The final part of this study discusses some key issues involved in using the event history modelling within analyzing socio-demographic topics in Czech context.
Klíčová slova: dráhy životní; statistika; metody; analýza historie událostí; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: life course; event history analysis; life-history data; transition to adulthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1581
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Konference věnovaná životním drahám. / Anna Šťastná - 2011. - (Demografie.info)

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve dnech 20. a 21. října 2011 se v Praze konala konference Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy. Konferenci pořádal Sociologický ústav Akademie věd ČR a v tento text přináší informace o této konferenci i o vybraných tématech, autorkách a autorech a jejich příspěvcích.
Klíčová slova: dráhy životní; kariéra pracovní; migrace; chování demografické; konference

Klíčová slova v angličtině: life course; professional development; migration; demographic behaviour; conference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

O proměnách partnerství a rodiny v dnešní české společnosti. / Kristýna Peychlová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 5 (2015), s. 31.

[ Peychlová, Kristýna ]

Anotace:  Recenze na publikaci autorů Hana Hašková (ed.), Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena Křížková, Lenka Formánková: Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON, 2014, ISBN 978-80-7419-178-7, která představuje v patnácti kapitolách výsledky několikaletého výzkumu rodinných a partnerských životních drah v České republice.
Klíčová slova: sociologie; dráhy životní; sladění pracovního a rodinného života; rodina

Klíčová slova v angličtině: sociology; life course; reconciliation of family and work life; family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT