Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jak rozumět celoživotnímu učení. [How to Understand Lifelong Learning.]. / Helena Vychová - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 35, č. 6 (2004), s. 40-41.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Co je celoživotní učení a další vzdělávání. Základní formy učení. Motivace při realizaci konceptu celoživotního učení. Další vzdělávání jako součast celoživotního vzdělávání.
Klíčová slova: ČR; vzdělávání celoživotní; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; LIFE LONG EDUCATION; RILSA; EDUCATION-TRAINING
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - Monthly Update: February. The resolution of the Czech Government on the proceedings and objectives in order to diminish unemployment during the Governmentĺs term of office. [Česká republika - měsíční aktuality: únor. Rezoluce české vlády o postupech a cílech při snižování nezaměstnanosti v průběhu úřadování této vlády.]. / Tomáš Sirovátka - 2004. - (European Employment Observatory)

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Na konci r. 2003 stoupla v ČR nezaměstnanost na 10,3%. V důsledku tého vláda schválila rezoluci, aby tento problém řešila. Rezoluce zavazuje vládu k činnosti v řadě různých oblastí, včetně většího využívání aktivní politiky zaměstnanosti pro nezaměstnané lidi, podpora podnikání a vytváření prac. míst, podpora adaptability a mobility na trhu práce, rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření na podporu aktivního stárnutí, zatraktivnění zaměstnání, boj s jakoukoliv diskriminací, transformování skryté zaměstnanosti na regulérní.
 
Anotace v angličtině:  Unemployment rose to 10.3% in the CR at the end of 2003. As a result of this the government passed a resolution to resolve this problem. The resolution commits the government to take action in a number of areas, including the broader use of an active employment policy for the unemployed.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; nezaměstnaní; vytváření pracovních příležitostí; vzdělávání celoživotní; odchod do důchodu

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; UNEMPLOYMENT; EMPLOYMENT POLICY; UNEMPLOYED; JOB CREATION; LIFE LONG EDUCATION; RETIREMENT
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. / Zuzana Havrdová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 2001. - 113 s.

[ Havrdová, Zuzana - Zamykalová, Lenka ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Závěrečnou zprávu lze rozdělit do dvou částí. Mezi úvodní patří kapitoly informativního charakteru (2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém celoživotního vzdělávání v existujících materiálech o sociálních službách: Standardy kvality a 3. Vzdělávací programy připravující na práci v sociálních službách), jejichž cílem je nabídnout stručný popis situace v sociálních službách z hlediska jejich členění, obsahu a studijních oborů na ně připravujících. Následují kapitoly (4. Návrh jednotné struktury pracovníků v sociálních službách, 5. Náměty k tvorbě systému celoživotního vzdělávání v sociálních službách a 6. Aktuální úkoly a doporučení), jsou výsledkem naší analýzy a tvoří hlavní část výzkumné zprávy. Ke zprávě jsou přiloženy informativní přílohy, které se týkají především stávají struktury vzdělávacích programů a návrhu interních předpisů pro proces registrace poskytovatelů. Výsledná analýza a návrh profesní struktury s kvalifikačními požadavky a systémem celoživotního případně dalšího specializační
ho vzdělávání je míněna jako model určený k diskusi, nikoli jako závazný popis toho, äjak věci jsouô nebo dokonce äjak mají určitě býtô. Nutnou podmínkou vypracování modelu aplikovatelného v praxi je podrobný výzkum terénu, v rámci něhož by bylo možné využít některé naše návrhy jako svého druhu metodologický nástroj.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; služby sociální; pracovníci sociální; školství sociální; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; social services; social workers; social educational system; life long education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2008
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Evaluating training programs for economically disadvantaged. The case of Czech Republic. [Hodnocení výcvikových programů pro ekonomicky znevýhodněné osoby. Případ České republiky.]. / Oleksandr Stupnytskyy - Prague: CERGE-EI, 2008. - 26 s.

[ Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  V současnosti se celoživotní vzdělávání stává jedním z nejvýznamnějších faktorů zaměstnatelnosti osob na trhu práce. Realizace výcvikových programů vyžaduje významné finanční zdroje a s tím je spojena otázka výkonnosti takových programů. Tato zpráva analyzuje, jak pomáhá další vzdělávání ekonomicky znevýhodněným skupinám populace zlepšit jejich situaci na trhu práce. Zpráva využívá mikroekonomická data šetření o výcvikových aktivitách v ČR v r. 2003. Výsledky
 
Anotace v angličtině:  At present the life-long learning becomes one of the most important factors of employability of a person on the labour market. Realization of the training programs requires significant financial resources and, in relation to this, there is a question about the performance of these programs. This paper analyses how further training helps economically disadvantaged groups of the population to improve their labour market situation. The paper uses microeconomic data from a survey of the training activities, conducted in the Czech Republic in 2003. The results show that training has positive and lasting effect for its participants.
Klíčová slova: ČR; trh práce; vzdělávání-výcvik; vzdělávání celoživotní; skupiny znevýhodněné; zaměstnatelnost; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; education and training; LIFE LONG EDUCATION; disadvantaged groups; employability; active employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1471 (GDNet ľ research papers)
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb [Skill needs forecasting.]. / Ludvík Michalička - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 31.

[ Michalička, Ludvík ]

Anotace:  Důležitost odhadování vzdělanostních potřeb s dostatečným předstihem, jako předpoklad ekonomického růstu. Informace o využívání a rozvíjení modelu ROA-CERGE pro předvídání vzdělávacích potřeb, který vypracovalo Výzkumné centrum pro vzdělávání a trh práce v Maastrichtu, ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Model využívá nizozemské know-how, je však nastaven na podmínky ČR.
Klíčová slova: ČR; vzdělanost; vzdělávání celoživotní; potřeby pracovních sil; zdroje lidské; modelování; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; population education; life long education; labour demand; human resources; model; qualification needs; skill needs forecasting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změny v zákoně o sociálních službách od 1. srpna 2009. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 10 (2009), s. 38-41.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Hlavní změny, které přinesl zákon č. 206/2009 Sb., novelizující zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podmínky nároku na příspěvek na péči. Náležitosti žádosti o příspěvek. Efektivnější kontrola využití příspěvku. Vyšší důraz na odbornost pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Zpřesnění procesu akreditací vzdělávacích programů a institucí. Změna způsobu výplaty příspěvku na péči od 1. ledna 2010.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; zákonodárství; postižení; postižení těžce; příspěvek na péči; podmínky nároku; výplata-způsob; pracovníci sociální; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; legislation; disabled; severely disabled; care allowance; eligibility ; method of payment; social workers; life long education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT