Publikační činnost: 2010
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Life satisfaction and happiness in the Czech Republic. [Životní spokojenost a pocit štěstí v České republice.]. / Tomáš Sirovátka, Steven Saxonberg - In: Happiness and Social Policy in the EU. - Cheltenham : Edward Elgar, 2010. - ISBN 978-1-84844-574-1. - s. 11 -30 (20 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Saxonberg, Steven ]

Anotace:  Kapitola hodnotí situaci ohledně pocitu štěší v České republice a věnuje pozornost nerovnostem v pocitu štěstí a faktorům, jenž tento pocit ovlivňují včetně role sciálního státu.
 
Anotace v angličtině:  This chapter assesses the state of happiness in the Czech Republic and pays attention to the inequalities in happiness and to the factors which influence happiness including the role of the welfare state.
Klíčová slova: spokojenost životní; štěstí; politika sociální; stát sociální

Klíčová slova v angličtině: life satisfaction; happiness; social policy; welfare state
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  celkem: 221 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie. [The relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and European Union]. / Olga Nešporová, Dana Hamplová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 56, č. 3 (2014), s. 185-202 (18 s.).

[ Nešporová, Olga - Hamplová, Dana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek zkoumá vztah mezi rodičovstvím a životní spokojenosti v České republice a v Evropské unii (EU 27). Eriksonův koncept generativity spolu s teorií cílů byl vzat jako základ pro předpokladu autorů, že rodičovství by mělo zvyšovat životní spokojenost. Analýza, která využívá data z European Values Study (EVS) 2008 neposkytuje žádnou jasnou podporu takové hypotézy a odhalila významné rozdíly v tomto směru napříč evropskými zeměmi.
 
Anotace v angličtině:  The article investigates the relationship between parenthood and life satisfaction in the Czech Republic and in the European Union (EU 27). Erikson´s concept of generativity, together with the goals theory, was taken as the basis for the authorsĺ assumption that parenthood should increase life satisfaction. An analysis using data from the European Values Study (EVS) 2008 provided no clear support for such a hypothesis and revealed significant differences in this respect across European countries.
Klíčová slova: ČR; EU; sociologie rodiny; rodičovství; mateřství; otcovství; spokojenost životní; štěstí

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; sociology of a family; parenthood; motherhood; life satisfaction; happiness
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
GAP404/11/0145 - Zdraví a rodina - ISSP 2011 a 2012 (projekt SOÚ AV ČR)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19 [Life Satisfaction and Material Living Condition Determinants in the First Year of the Coronavirus Pandemic]. / Sylva HÖHNE - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 2 (2022),

[ HÖHNE, Sylva ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zabývá současnou materiální životní úrovní a životní spokojeností české populace a vlivem, který na ně měla koronavirová pandemie. Analýza využívá data pilotní studie výzkumu Současná česká rodina, který je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme. Materiální životní podmínky a celková životní spokojenost jsou spolu úzce provázány. Jsou přitom determinovány i dalšími faktory, především ekonomickým a sociálním zázemím, fyzickým a psychickým zdravím. Pandemie covidu-19 a související protiepidemická opatření značně (negativně) ovlivnila životy občanů ČR po materiální i nemateriální stránce. Mezi prosincem 2020 a dubnem 2021 klesla životní spokojenost a duševní pohoda populace ČR, zvláště pak mladých lidí do 30 let. Nepříznivě se v životní spokojenosti projevilo také zhoršení příjmové úrovně. Životní pohodu rodin s dětmi do 15 let snižovalo obtížnější slaďovaní pracovních a rodinných závazků v souvislosti se zajištěním péče o děti a s distančním vzděláváním dětí.
 
Anotace v angličtině:  The article addresses the current material standard of living and life satisfaction of the Czech population and the impact of the coronavirus pandemic. The analysis employs data from a pilot study of the Generations and Gender Survey, which forms part of the international Generations and Gender Programme research agenda. Material living conditions and overall life satisfaction are closely related. The analysis also considered other factors, especially economic and social conditions and physical and mental health. The Covid-19 pandemic and the related anti-epidemic regulations significantly (negatively) affected the lives of Czech citizens both materially and non-materially. Between December 2020 and April 2021, the life satisfaction and mental well-being of the Czech population, especially young people under 30, declined. The deterioration of the income level also exerted an adverse effect on the level of life satisfaction.
The well-being of families with children under the age of 15 was reduced by more difficult work-life balance obligations with respect to the provision of childcare and the distance education of children.
Klíčová slova: ČR; podmínky životní; spokojenost životní; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; living conditions; life satisfaction; COVID-19
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT