Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice. [Social and institutional environment in the process of social integration of migrants in the Czech Republic.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 4 (2010), s. 133-144 (12 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  V této stati se zabýváme vlivem sociálního a institucionálního prostředí na proces sociální integrace cizinců v České republice. Vycházíme přitom z poznatků o významu prostředí, jeho očekávání i podpory, na sociální fungování jedince. Koncept životní situace a sociálního fungování tak aplikujeme na problematiku sociální integrace migrantů žijících v České republice. Na základě rozhovorů s různými aktéry integrace a analýzy relevantních dokumentů popisujeme sociální a institucionální zdroje podpory prostředí a odkrýváme její různé funkce. Ve stati poukazujeme na jeden z problémů, s nímž se pomáhající profese při práci s imigranty potýkají, a tím je udržování či zvyšování závislosti klientů v důsledku nevyvážené podpory a selhávání zmocňující funkce pomáhajících profesí.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we deal with influence of social and institutional milieu on the process of social integration of foreigners in the CR. We use the findings about importance of environment for social functioning of individuals and apply the concept of life situation and social functioning on problems of social integration of migrants living in the CR. Based on interviews with various stakeholders in the process of social integration and analysis of relevant documents, we identify social and institutional sources of the support of integration and reveal its diverse functions. Among others we pay attention to one of the problems faced up by helping professions, which is maintenance and deepening of clients´ dependency as a consequence of unbalanced support and malfunction of empowerment provision.
Klíčová slova: cizinci; osoby migrující; integrace cizinců; situace životní; fungování sociální; integrace sociální; podpora prostředí

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migrant persons; integration of foreigners; life situation; social functioning; social integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Wellbeing of Young Migrant Men in the Czech Republic. Analysis of Existing Data Related to the Project Target Group [Blahobyt mladých migrujících mužů v České republice. Analýza existujících dat v souvislosti s cílovou skupinou projektu]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - Praha: RILSA, 2014. - 47+8 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace cizinců; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

The Life Situation of Young Migrant Men and their Integration in the Czech Republic. Analysis of National Data gathered in the Migrant Menĺs Well-Being in Diversity Project. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Jan Kubát, Danica Schebelle - Praha: RILSA, 2015. - 13 pp.

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; situace životní; integrace migrantů

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Životní situace mladých mužů z třetích zemí a jejich integrace v České republice. Vyhodnocení poznatků z mezinárodního projektu. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Jan Kubát, Danica Schebelle - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 12 s.

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. Final report [Zkušenosti mladých migrujících mužů a jejich životní situace. Empirická studie ze sedmi evropských zemí. Závěrečná zpráva]. - Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - 147 pp.

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Chapter IV: Building a Career in a Host Country: Educational and Occupational Determinants of Migrant Menĺs Well-Being [Kapitola 4: Budování kariéry v hostitelské zemi: Vzdělávací a zaměstnanecké determinanty balhobytu migrujících mužů]. / Pavel Bareš, Jan Kubát, Danica Schebelle, Milada Horáková - In: Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. Final report. - Hamburg : CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - s. 31-41.

[ Bareš, Pavel - Kubát, Jan - Schebelle, Danica - Horáková, Milada ]

Anotace:  Tato kapitola se zaměřuje na domény zaměstnanosti a vzdělávání, které hrají významnou roli v životě člověka, a to nejen z hlediska jejich osobního úspěchu ve společnosti, ale také s ohledem na jejich celkový blahobyt. Zejména v případě migrantů hrají tyto dvě domény klíčovou roli v procesu přizpůsobení se jiné kultuře.
 
Anotace v angličtině:  This chapter focuses on the domains of employment and education, which play a substantial role in a personĺs life not just in terms of their personal success in the society but also with respect to their overall well-being. This is particularly the case for migrants as these two domains play a key role in the acculturation process.
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní; zaměstnání; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation; employment; education
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. An Empirical Study from Seven European Countries. - Hamburg: CJD Hamburg + Eutin and the partners, 2015. - 19 pp.

Externí odkaz
Klíčová slova: osoby migrující; muži; integrace migrantů; situace životní

Klíčová slova v angličtině: migrant persons; men; integration of migrants; life situation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MIMEN_9134/14 Migrant menĺs well-being in diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT