Publikační činnost: 2002
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Stáří v populárně naučné literatuře - interpretativní analýza. / Lucie Vidovićová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 38, č. 5 (2002), s.607-619.

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Interpretativní analýza zabývající se problémem stáří a stárnutí. - Společenské a kulturní změny a celosvětově rostoucí počet lidí ve vyšším věku. Veřejné mínění a postoje společnosti vůči starým lidem. Tělesný a duševní stav seniorů, životospráva, zájmy, pracovní a jiné aktivity, rodina, společenský život, sexualita, zvládání stresu, příjmy, životní styl, životní úroveň. Faktory ovlivňující úspěšné zvládnutí problémů souvisejících se stářím a stárnutím: návody a doporučení obsažené v populárně naučné literatuře.
Klíčová slova: stárnutí; staří; cyklus rodinný (životní); stav zdravotní

Klíčová slova v angličtině: elderly; ageing; life style; societ; health status
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené. [Life style of families with fathers using parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028 - č. 1 (2006), s. 32-36 (5s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek informuje o rodičovské dovolené využívané otci v České republice v porovnání se západní Evropou. Na základě případové studie je uvedena zkušenost rodičů s využitím tohoto institutu a dále jsou stručně zmíněny postoje českých rodičů k využívání rodičovské dovolené ze strany otců. Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené je představen na základech zjištění kvalitativního výzkumu. Hlavní důraz je přitom kladen na hledisko aktéra, které je představeno v širším teoretickém kontextu, především v souvislostech genderových rolí a slaďování rodinného a pracovního života.
 
Anotace v angličtině:  The article provides information on parental leave taken by fathers in the Czech Republic in comparison with the situation in other European countries. Above all, a concrete assessment based on the experience of families in which men have already taken advantage of parental leave are described; only briefly are mentioned attitudes of Czech parents generally towards parental leave taken by fathers. It introduces life-style of Czech families with fathers using parental leave on the basis of conducted qualitative research. The main stress is put on the actors´ point of view, which is presented in relation with broader social context, especially in the field of gender roles and reconciliation of family and work life.
Klíčová slova: rodina; styl životní; dovolená rodičovská; otcové; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: Czech families; life style; parental leave taken by fathers; parental leave; gender roles; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodinná politika a životní styl rodiny. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - 2008.

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Informace o VIII. mezinárodní konferenci o rodinné politice, která se konala 21.4.2008 pod názvem Rodinná politika a životní styl rodiny ľ jak rodiny zvládají rozpor mezi nároky rodinného života a nároky kladenými společností. Konference je každoročně organizována Národním centrem pro rodinu. Stručná charakteristika příspěvků.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; konference; politika populační; politika rodinná; sladění pracovního a rodinného života; chování demografické; styl životní; gender; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; international; conference; family; population policy; family policy; reconciliation of working and family life; demographic behaviour; life style; gender; social situation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801- 2914, publikováno: 30.04.2008
Do 1464
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Příprava na stáří. / Kamila Svobodová - 2010. - 4 s. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  V souvislosti s postupujícím demografickým stárnutím je aktuální mimo jiné otázka individuální přípravy na stáří. Následující text bude čerpat z výsledků empirických výzkumů a bude věnován různým způsobům přípravy na stáří v rozmanitých oblastech. Příspěvek v rozšířené verzi zazněl na konferenci Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti.
Klíčová slova: staří; stárnutí; styl životní; služby; bydlení

Klíčová slova v angličtině: elderly; ageing; life style; services; housing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1562
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Představy o životě v důchodu a finančním zabezpečení ve stáří. / Kamila Svobodová - 2010. - 4 s. - ()

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  V rámci studia problematiky stárnutí populace, odchodu do důchodu a přípravy na stáří je zajímavé zaměřit pozornost též na představy lidí o životě v důchodu a finančním zabezpečení ve stáří. Následující text se zabývá právě tímto tématem.
Klíčová slova: staří; stárnutí; odchod do důchodu; styl životní; kvalita života

Klíčová slova v angličtině: elderly; ageing; retirement; life style; quality of life
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1564
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stáří ve městě, město v životě seniorů. / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková, Dana Sýkorová - Vyd. 1. - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013; Brno: Masarykova univerzita, 2013. - 371 s. - (Studie; Sv. 98) - ISBN 978-80-7419-141-1

[ Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela - Sýkorová, Dana ]

Klíčová slova: stárnutí; staří; sociologie; kvalita života; výzkum; bydlení; mobilita; styl životní

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly / aged; sociology; quality of life; research; housing; mobility; life style
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Diskriminace a rizikové spotřební jednání seniorů: vybrané aspekty v kulturní perspektivě [Discrimination and risk behaviour of older consumers: selected aspects in the cultural perspective]. / Jiří Vyhlídal, Lucie Galčanová - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 1 (2016), s. 134-162 (29 s.).

[ Vyhlídal, Jiří - Galčanová, Lucie ]

Anotace:  Studie představuje hlavní výsledky empirického kvantitativního výzkumu v oblasti spotřebitelského chování seniorů s důrazem na jeho rizika a diskriminační hlediska (účast na demonstraci výrobků a prodejních akcích a zkušenosti s diskriminačními praktikami). Oblast spotřebitelského chování je zkoumána z pohledu konstruktivistických teorií stárnutí a stáří s důrazem na vzájemný vztah kulturní a materiálové spotřeby. Cílem textu je prozkoumat některá specifika starších spotřebitelů, pokud jde o teorii stratifikace na základě výsledků průzkumu "Spotřeba a spotřebitelé ve vyšším věku", provedeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ke konci roku 2011.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the main results of the empirical quantitative research in the field of consumer behaviour of seniors with a focus on its risk and discriminatory aspects (participation in the product demonstration and sale events and experience with discriminatory practices). The area of consumer behaviour is studied from the perspective of constructivist theories of aging and old age with an emphasis on the mutual relationship of cultural and material consumption. The aim of the text is to explore some of the specifics of older consumers in terms of the stratification theory on the basis of the results of survey "Consumption and consumers in higher ageö conducted by the Research Institute of Labour and Social Affairs at the end of the year 2011.
Klíčová slova: stárnutí; senioři; spotřebitelské riziko; komerční praxe; diskriminace věková; styl životní; kapitál kulturní

Klíčová slova v angličtině: ageing; risk consumption; commercial practices; age discrimination; life style; cultural capital
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Celé číslo dostupné z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT