Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj. [Changes of the Czech family: the young generation and demographic development.]. / Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2002. - 49 s.

[ Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato práce představuje první část závěrečné zprávy z výběrového šetření "Rodina 2001", které realizoval ve spolupráci se Střediskem empirického výzkumu Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Výsledky z výzkumu se v této práci týkají pouze mladé generace ve věku od 18 do 30 let. Hlavními tématy bylo postavení rodiny v rámci životních preferencí mladých lidí, pojetí rodiny mladou generací, ekonomická situace a role státu a širší rodiny v životě mladých rodin. Poslední kapitola pak byla věnována popisu demografického vývoje, jenž je nezbytnou součástí statí zabývajících se českou rodinou.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents first results of sociological survey "Family 2001". The population in focus in this part was the young generation at age between 18 and 30 years. The first part of the paper presents life preferences and attitudes of young people towards the institutions of family and marriage, the economic situation and the role of state and extended family in a life of young families. The second part is dedicated to the demographic analysis of changes in the family behaviour of Czech population mainly in last ten years.
Klíčová slova: rodina; rodina mladá; chování rodinné; hodnoty životní

Klíčová slova v angličtině: family; family behaviour; young family; life values
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. [Family and employment I. Singles.]. / Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 55 s. - ISBN 978-80-87007-61-7

[ Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání reálného chování a životních hodnot, postojů a strategií mladých svobodných a bezdětných jedinců ve věku 20-29 let. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání, a to jak samostatně, tak v jejich vzájemné provázanosti. Zpráva je členěna do pěti hlavních tematických kapitol. První část se věnuje hodnotám a postojům určujícím život mladých lidí. V další je zjišťována jejich současná životní situace z hlediska partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové situace a účasti na dalším vzdělávání. Analýza je dále zaměřena na budoucí partnerské a rodičovské plány mladých lidí, skloubení pracovních povinností s péčí o domácnost a děti a na vzdělanostní aspirace. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události způsobovat určité napětí, příp. vytvářet nějaké bariéry v jejich životě. Závěrečná kapitola seznamuje s názory mladých lidí na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and life values, attitudes and strategies of young, single and childless people aged 20-29 years. We both stressed the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into 5 main chapters. Firstly we pay attention to young peopleĺs values and attitudes. Next chapter is devoted to their current situation concerning their partnership relation, economic activity, income and further education. The analysis also described future partnership and parental plans, possibilities of work-life balance and educational aspiration. The fifth chapter is about some barriers and events which could cause some tensions in life. Finally the family and social measures are presented from the young peopleĺs point of view.
Klíčová slova: mládež; jedinci svobodní ; rodina; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní)

Klíčová slova v angličtině: young; singles; family; work; education; life values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodina a práce v různých životních fázích. / Sylva Höhne, Kamila Svobodová - 2008. - ()

[ Höhne, Sylva - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se zaměřuje na názory a chování lidí v různých fázích životního cyklu vztahující se k zaměstnání a rodině, s důrazem na aspekt genderové rovnosti. Reprezentanty jednotlivých rodinných typů jsou mladí svobodní lidé, rodiče dětí školního věku a manželé, kteří mají děti, jež se již osamostatnily a vedou vlastní domácnost.
Klíčová slova: rodina; cyklus životní; gender; rovnost; hodnoty životní

Klíčová slova v angličtině: family; life cycle; life values; gender; equity
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801-2914
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT