Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. [Gender in management: qualitative research on conditions and inequalities in the Czech Republic.]. / Drahomíra Fischlová, Alena Křížková, Radka Dudová - Praha: VÚPSV, 2006. - 120 s. - ISBN 80-87007-32-8

[ Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka ]

Externí odkaz
Anotace:  Vyhodnocení 30 rozhovorů (15 mužů a 15 žen z 21 firem) s managementem získaných technikou polostandardizovaných interview. Kvalitativní šetření se zabývalo: faktory, které ovlivňují manažerskou kariéru u žen a mužů; provázaností soukromého života s životem pracovním; životními a pracovními postoji manažerů a manažerek,; zdroji genderově nerovného ohodnocení manažerské práce. Šetření bylo součástí projektu Gender v managementu, který si vzal za cíl popsat a analyzovat pozici žen a mužů ve vedoucích a řídících funkcích.
 
Anotace v angličtině:  The inquiry of 30 manager interviews (15 men and 15 women of 21 corporations) acquired by the means of semi-standardized interview. The qualitative research includes: the factors influencing womenĹs and menĹs career in management positions; the cohesion of private life and career positions; the life and career attitudes of women and men in management positions and the sources of gender inequalities in managerial work appreciation. The research was part of Gender in management project, targets of which were to define and analyze womenĹs and menĺs position in leading and management functions.
Klíčová slova: ženy v managementu; zaměstnanost žen; rozvoj profesní kariéry; sladění rodinného a prac. života; gender; rovnost; diskriminace pracovní; vzdělanost; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: women in managemen; employment of women; career development; work-life balance; gender model; equity; labour discrimination; education; life-long education; gender
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální partnerství jako prvek rozvoje venkovského regionu: Případová studie projektu celoživotního vzdělávání. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. [Social Partnership as Principle of the Rural Region Development: Case study of a LifeLong Learning Project.]. / Václav Kulhavý - In: Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. - ISBN 978-80-7044-954-7. - s. 123-140.

[ Kulhavý, Václav ]

Akce: Ústí nad Labem, 2007-10-31, EUR
Anotace:  Cílem příspěvku je analýza výsledků partnerství významných veřejných a soukromých subjektů, tzv. stakeholders. Podstatou analyzovaného partnerství je realizace příležitostí vzdělávacích aktivit pro dospělé v podmínkách venkovského příhraničního regionu. Ústředním úkolem studie je na příkladu relativně fungujícího uskupení (partnerství) demonstrovat typizované aspekty vzniku a úspěšného řízení politiky celoživotního vzdělávání pro trh práce. Vedle toho příspěvek rozebírá přidanou hodnotu těchto partnerství pro jednotlivé participující členy a také, na druhou stranu, kritické aspekty řízení partnerství v různých úrovních spolupráce. Příspěvek zejména ukazuje na význam lidského kapitálu v jednotlivých organizacích, které realizují podobné projekty. Zjištěné výsledky byly získány pomocí dotazníků a strukturovaných rozhovorů se statutárními zástupci všech organizací, které se partnerství účastní.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the text is the analysis of the partnership between the main public and private subjects (stakeholders) under the perspective of new governance approaches and decentralized public administration. The reasons of the analyzed partnership are the realization of the Life Long Learning projects in the conditions of the rural regions. Central task of the study is the demonstration of typical aspects of the initiation as well as the management of the relatively successful developmental partnership. Besides, the interests are also the added value for the each participating subject and critical aspects in different levels of the cooperation. Main idea of the text is the message of crucial importance of the human capital in the partner organization for realization of similar projects. Analysis is based on the questionnaires and structured interviews with all twenty subjects of the partnership.
Klíčová slova: vzdělávání celoživotní; partnerství; principy EQUAl; management partnerství; iniciace partnerství; přidaná hodnota partnerství; kritické aspekty

Klíčová slova v angličtině: life-long education; partnership; initiation of the partnership; management of partnership; added value of partnership; critical aspects; principles of EQUAL
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy [Working longevity: bases, opportunities, challenges]. / Lucie Vidovićová, Petr Wija - Praha: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. - 112 s. - ISBN 978-80-260-7988-0

[ Vidovićová, Lucie - Wija, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Obsáhlá monografie je věnována různým aspektům prodlužování pracovního života. Po detailním přehledu demografie stárnoucí české populace a jejích charakteristik co do budoucího vývoje, podílu zaměstnanosti, vzdělanostní struktury a územní diverzity, následují kapitoly věnované problematice odchodu do důchodu a práci v souběhu se starobním důchodem. Dále jsou představeny koncepty mezigeneračních vztahů v zaměstnání, vybrané personalistické otázky a charakteristiky vztahů mezi mladšími a staršími zaměstnanci. Inovativní je pohled na odlišnou roli věku v různých sektorových kontextech. Druhá polovina publikace je věnována popisu situace v oblasti zdraví a nemoci na trhu práce, včetně přehledu problematiky invalidity. Text také upozorňuje na problematiku vícenásobných rolí starších zaměstnanců, především v dyádě zaměstnanec ľ pečovatel. Socio-kulturní rámec pak dotváří analýza mediálního klimatu a diskuse Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí. Publikace je určena jako rozcestník pro zájemce o ko
mplexní zhodnocení (budoucí) situace na trhu práce s ohledem na demografický vývoj české společnosti.
Klíčová slova: ČR; trh práce; stárnutí pracovních sil; pracovníci starší; diskriminace věková; struktura populace; zaměstnanost; nezaměstnanost; stav zdravotní; neschopnost pracovní; invalidita; politika zaměstnanosti; vzdělanost; vzdělávání celoživotní

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; ageing workforce; older workers; age discrimination; retirement; employment policy; life-long education
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Zpracováno v rámci projektu "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému ľ etapa I."
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT