Publikační činnost: 2005
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Znalostní ekonomika vyžaduje celoživotní vzdělávání. [Knowledge economy calls for lifelong learning.]. / Helena Vychová - In: Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EÚ. - Bratislava : EKONÓM, 2005. - ISBN 80-225-2043-8. - s. 331 - 337 (7 s.).

[ Vychová, Helena ]

Akce: Virt, SR, 19. - 20. 5 2005, EUR
Anotace:  Příspěvek se věnuje problematice celoživotního vzdělávání, jeho formám a determinantům.
 
Anotace v angličtině:  Article devotes to problems of lifelong learning, its forms and its determinants.
Klíčová slova v angličtině: knowledge economy; lifelong learning
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Specifika a proměny v dalším vzdělávání dospělých. [Specific of adult education.]. / Helena Vychová - In: e- Pedagogium. - ISSN 1213-7758 - č. 3 (2009), s. 178-203 (26 s.).

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se věnuje problematice vzdělávání dospělých, jejichž studium vykazuje - ve srovnání se vzděláváním běžných studentů počátečního vzdělávání ľ značné odlišnosti. Respektování a zohlednění těchto rozdílů při výuce dospělých představuje nezbytnou podmínku účinného vzdělávacího procesu. Vedle časových omezení je to především odlišná znalostní základna dospělých studentů, opírající se o již získané pracovní dovednosti a životní zkušenosti. Vzdělávací proces dospělých vyžaduje výraznější individuální přístup, vyšší časovou a prostorovou flexibilitu, přizpůsobení kurzů potřebám jednotlivců a odpovídající studijní podporu. Mezi taková podpůrná opatření neekonomické povahy lze především zařadit alternativní způsoby a studijní možnosti, které dospělým usnadňují získávat a dále rozvíjet potřebné dovednosti a případně i dosáhnout požadované úrovně kvalifikace.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on issues of adult education. Adult students show significant differences in comparison with the young students. To respect and take into account these differences in teaching adults is a necessary for effective educational process. In addition to time constraints is particularly different knowledge base of adult learners based on existing job skills and life experience. Adult learning process requires more considerable individual approach, more time and space flexibility, the adaptation courses to needs of individuals and study relevant support. For support the initiative of adults in their own knowledge development can also be used, in addition to economic incentives, the customization of training to specific individual needs of adults. Supporting non-economic measures can include particularly alternative learning opportunities that help adults to acquire and develop the necessary skills and to achieve the required level of qualification.
Klíčová slova: další vzdělávání dospělých; vzdělávání celoživotní; rozvoj znalostní

Klíčová slova v angličtině: adult education; knowledge development; lifelong learning
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J049/05-DP2 - Podpora zaměstnávání starších osob; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  ISSN 1213-7758 (print); ISSN 1213-7499 (on-line)
viz Do 1546
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Hodnocení vzdělávacích programů pro nezaměstnané. [Assessment of training programmes for the unemployed.]. / Oleksandr Stupnytskyy - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 13-17 (5 s.).

[ Stupnytskyy, Oleksandr ]

Anotace:  S ohledem na skutečnost, že hospodářský a sociální rozvoj je podmíněn dostatečnou kvalifikační a vzdělanostní úrovní obyvatelstva, je třeba významnou pozornost věnovat rozvoji systému celoživotního vzdělávání, a to formálního i neformálního, stejně jako sebevzdělání. V současné době se celoživotní vzdělávání stává jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících zaměstnanost. Tento článek analyzuje, jak další vzdělávání pomáhá nezaměstnaným zlepšit jejich situaci na trhu práce. Analýza využívá mikroekonomických dat z šetření o celoživotním vzdělávání, provedeném v ČR v r. 2003, a data z VŠPS. Analýza používá metodu párování (matching) a metodu "rozdílů-v-rozdílech", aby se vyhnula zkreslení, které by mohlo vzniknout při odhadu vlivu vzdělávacích programů. Bylo zjištěno, že další vzdělávání má pozitivní a trvalý účinek na jeho účastníky. Jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu je tento efekt kladný a významný.
Klíčová slova: trh práce; politika zaměstnanosti aktivní; nezaměstnaní; vzdělávání-výcvik; vzdělávání celoživotní; vzdělanost

Klíčová slova v angličtině: labour market; unemployed; education; lifelong learning; training programmes; effectiveness; active labour market policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  návaznost: N = neveřejné zdroje (soukromé finanční prostředky, sponzorské dary, vlastní zdroje organizace vzniklé z ekonomické činnosti tj. mimo státní rozpočet).
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Starší lidé jako subjekt vzdělávání a jeho přesahy na (pro) trh práce [Older people as adepts for training and the effects on the labour market]. / Lucie Vidovićová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 14-18 (5 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Studie se zabývá otázkami profesního vzdělávání ve vyšším věku, a to u seniorů nad 60 let a u starších pracovníků od 50 do 63 let věku. Formy celoživotního vzdělávání. Participace na výcviku a vzdělávání je v seniorské populaci stále ještě marginální vzhledem k očekávaným potřebám stárnoucí populace. Přesto mají účastníci profesního vzdělávání větší šanci se zapojit, udržet a prosperovat na pracovním trhu. Pozornost je věnována přetrvávajícím bariérám ve formě různých podob diskriminace i nízké motivaci na straně potenciálních účastníků vzdělávání.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with questions of professional training at advanced ages in two specific empirical populations: seniors over 60 and older workers from 50 to 63 years of age. Forms of lifelong learning. Participation in training and education is still marginal in senior population in view of the expected requirements of an ageing population. People who take part in training have a better chance of finding and retaining work and prospering on the labour market. Attention is also paid to persisting barriers in various forms of discrimination and also to low personal motivation.
Klíčová slova: senioři; pracovníci starší; trh práce; vzdělávání celoživotní; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: seniors; older workers; lifelong learning; labour market; education and training
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic [Koncepční rámec pro politiku aktivního stárnutí pro zaměstnanost v České republice]. / Lucie Vidovićová - Warsaw: Center for Social and Economic Research CASE, 2014. - 55 s. - (Studies and Analyses No.469)

[ Vidovićová, Lucie ]

Externí odkaz
Anotace:  Autorka prezentuje obecné posouzení situace starších pracovníků na trhu práce v České republice, začínající obecnějším přehledem demografické situace a zdůrazňujícím generační rozdíly mezi mladými a starými a staršími kohortami a řadu různých problémů i jejich řešení. Dále se zabývá dopadem nedávné ekonomické situace na úrovně zaměstnanosti a ukazuje, že oživení v oblasti zaměstnanosti ještě nezačalo a že dopad na starší pracovníky je (nejméně) dvojí: za prvé, pro starší pracovníky je velmi obtížné najít nové zaměstnání, jakmile jsou jednou nezaměstnaní; Za druhé, pokud jsou zaměstnáni, může pro ně být těžší zvládnout tlak na pracovní funkčnost a zvyšující se nároky na pracovišti. Popisuje Národní akční plán na podporu pozitivního stárnutí (2013-2017) a další příklady dobrých a převoditelných praxí, které řeší některé otázky aktivního stárnutí inovativním způsobem. Druhá část zkoumá problematiku zaměstnatelnosti, funkčnosti a managementu věku, jak ji vnímají někteří z klíčových aktérů. Zpráva se podrobněji vě
nuje tématu placené práce po odchodu do důchodu, která je považována za důležitou součást české ekonomiky, a to navzdory skutečnosti, že zaměstnávání značné skupiny starších pracovníků po odchodu do důchodu je nedeklarované. Samostatné podnikání a samostatná práce v pozdějším věku jsou další oblastí zaměstnanosti, jejíž význam v české ekonomice roste, i když to podle odborníků nelze považovat za bezproblémové řešení kariér v pozdějším věku. Poslední kapitola obrací pozornost na celoživotní vzdělávání starších pracovníků a jejich zvyšování kvalifikace/rekvalifikace. V závěrečné poznámce autorka zdůrazňuje potřebu řešit různorodost starší pracovní síly ve smyslu věku/generační příslušnosti, zdraví, socio-ekonomických a dalších charakteristik.
 
Anotace v angličtině:  The author presents a general assessment of the labour market situation of older workers in the Czech Republic, starting with a more general overview of the demographic situation and emphasizing the generational differences among the young-old and older cohorts, underlying a number of different problems as well as solutions. Further in the paper she addresses the impact of the recent economic situation on employment levels, showing that the recovery in terms of employment has not yet begun and that the impact on older workers is (at least) two-fold: firstly, for older workers it is very difficult to find a new job once unemployed; secondly, if employed, the pressure on workability and the increasing demands of workplaces may be harder to bear for the older the worker. She describes a National Action Plan Supporting Positive Ageing (2013-2017) and other examples of good and transferable praxes which address some of the active ageing issues in an innovative way. The second part of this report examines the issue
s of employability, workability and age-management as perceived by some of the key actors. The report goes into greater detail on the topic of paid work after retirement, which is considered an important part of the Czech economy, despite the fact that the employment of sizable groups of older workers after retirement is undeclared. Self-entrepreneurship and independent work in later life are another realm of employment that is increasing in importance in the Czech economy; however, as consulted experts argue, it is not to be taken as an unproblematic solution to late-life careers. In the last chapter the author turns her attention to the lifelong learning of older workers and to their up-skilling/retraining. In the concluding remarks, she reemphasizes the need to address the heterogeneity of the older workforce, in the sense of age/generational affiliation, health, socio-economic and other characteristics.
Klíčová slova: pracovníci starší; trh práce; vzdělávání celoživotní; stárnutí aktivní; důchodci pracující; odbory; podnikání soukromé; dobré praxe; placená práce po odchodu do důchodu; cílové skupiny

Klíčová slova v angličtině: older workers; labour market; lifelong learning; active ageing; self-entrepreneurship; trade unions; good practice; paid work after retirement; focus groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  EAN 9788371786020
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří [Active ageing and leisure time or how to do culture in old age]. / Lucie Vidovićová - In: Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. - Praha : Mladá Fronta, 2014. - ISBN 978-80-204-3119-6. - s. 153-174 (22 s.).

[ Vidovićová, Lucie ]

Anotace:  Tato kapitola představuje nejběžnější aktivity v rámci konceptu aktivního stárnutí. Je založena na data z výběrových šetření Eurobarometr a Spotřeba a spotřebitelé ve vyšším věku.
 
Anotace v angličtině:  This chapters deals with most pronounced activities in active ageing arena and shows their preferences in the Czech rep. It is based on Eurobaromerer data and survey "Consumption and consumers in higher age".
Klíčová slova: stárnutí aktivní; kultura; vzdělávání celoživotní; dobrovolnictví; cestování; čas volný

Klíčová slova v angličtině: active ageing; culture; lifelong learning; volounteering; travelling; leisure activities
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  celkem 200 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015 [Ageing Policy in the Czech Republic 2015]. / Lucie Vidovićová, Veronika Khýrová - Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015. - s. - ISBN 978-80-7421-117-1

[ Vidovićová, Lucie - Khýrová, Veronika ]

Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která se ve stručnosti věnuje všem hlavním tématům a opatřením. Podkapitoly v části 3 Hlavní opatření přijatá v rámci politiky přípravy na stárnutí v ČR se věnují i celoživotnímu učení a zaměstnávání starších pracovníků a seniorů. Zmíněny jsou i příklady dobré praxe jako projekty Generační tandem nebo Implementace age managementu v České republice.
Klíčová slova: stárnutí; stárnutí aktivní; staří; práva lidská; vzdělávání celoživotní; pracovníci starší; důchodci pracující; služby sociální; stav zdravotní; bezmocnost; koncepce budoucí

Klíčová slova v angličtině: ageing; active ageing; seniors; human rights; lifelong learning; older workers; employment of retired persons; social services; health status; helplessness; future conception
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Future of Jobs from Gender Perspective [Budoucnost pracovních míst z gender hlediska]. / Drahomíra Zajíčková - 2017. - s. 21-26 - (Aspen Review Central Europe, č. 3(2017))

[ Zajíčková, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Globalizace, digitalizace, rychlý růst nových technologií a negativní demografický růst vedly k zásadním změnám, které ovlivní charakter práce a mají významný hospodářský a sociální dopad. Trhy práce jsou považovány za genderově neutrální, přestože současný a předpokládaný vývoj představuje určité příležitosti a hrozby, které nejsou genderově neutrální a mohou proto mít dopad na (ne)rovnocenné postavení mužů a žen ve společnosti.
 
Anotace v angličtině:  Globalization, digitalization, the rapid growth of new technologies, and negative demographic growth have given rise to fundamental changes that will affect the nature of work and have a significant economic and social impact. Labor markets are viewed as gender- neutral despite the fact that current and projected developments present certain opportunities and threats that are not neutral as regards gender and are therefore likely to have an impact on the (un)equal status of men and women in society.
Klíčová slova: trh práce; rovnost; gender; muži; ženy; podmínky pracovní; flexibilita pracovní; vzdělávání celoživotní; digitalizace; technologie nové

Klíčová slova v angličtině: labour market; equity; gender; men; women; working conditions; labour flexibility; lifelong learning; digitalization; new technologies
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  In: Aspen Review Central Europe, č. 3(2017). ISSN 2570-6217 (Online)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení [Analysis of the educational needs of social workers in municipalities in relation to housing provision]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-312-8

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie představuje komplexní materiál poskytující plastický obraz o situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem v bytové nouzi a na téma sociálního bydlení. Monografie rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Součástí monografie jsou tak i základní informace o stávajícím rozsahu činností sociálních pracovníků OÚ zaměřených na danou cílovou skupinu a základní informace o situaci v obcích z hlediska dostupnosti sociálního bydlení, sociálních služeb vhodných pro danou cílovou skupinu a v neposlední řadě též přítomnosti sociálně vyloučených území. Monografie také upozorňuje na případné bariéry, kterým mohou sociální pracovníci OÚ při své činnosti v systému sociálního bydlení čelit. Monografie byla zpracovaná s využitím kombinace několik
a výzkumných a analytických metod, konkrétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření. Monografie je tak založena nejen na názorech samotných sociálních pracovníků na vhodný obsah a formu dalšího vzdělávání v souvislosti s pomocí osobám v bytové nouzi, ale i na názorech jejich přímých nadřízených a rovněž velké skupiny odborníků na danou oblast.
 
Anotace v angličtině:  The presented monograph represents a complex material that provides a picture of the situation of social workers employed by the municipalities with extended jurisdiction, municipalities with local authorities and the administrative districts of Prague in the area of their educational attainment, further educational needs with regard to the topic of social assistance to people in housing need and to the topic of social housing. The monograph also captures the context of the performance of social work at the municipalities aimed at the target group of people in housing need, e.g. the current scope of activities of municipal social workers focused on the target group and the basic evidence of the situation in the municipalities in terms of the availability of social housing, social services, appropriate to the given audience, and last but not least also the presence of socially excluded territories. The monograph also highlights barriers which may face municipal social workers in their activities in social hous
ing. The monograph is based on findings gained during a unique research which used a mixed-method design. Specifically, have been used these methods: focus group, Delphi method and questionnaire survey. Thus, the study is based not only on the views of municipal social workers themselves but also on the views of their managers and also a large group of experts in the area.
Klíčová slova: pracovníci sociální; sociální pracovníci obecních úřadů; další vzdělávání; klienti v bytové nouzi; bydlení sociální

Klíčová slova v angličtině: municipal social worker; lifelong learning; social housing; clients in housing need
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC521/2016 Analýza potřeb sociálních pracovníků na obcích ve vztahu k zajišťování bydlení
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Význam kvalifikačního a dalšího vzdělávání pro praxi sociální práce: Pohled vedoucích pracovníků působících v oblasti sociální práce [The importance of the qualification and lifelong learning for social work practice: From the perspective of social work managers]. / Jana Havlíková - In: Kvalifikační vzdělávání. Další vzdělávání. Manažeři. Profesionalizace. Sociální práce. Kvantitativní šetření.. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. - ISBN 978-80-7435-745-9. - 9 s. (s. 106-114).

[ Havlíková, Jana ]

Akce: Hradec Králové, 2019-09-21, EUR Externí odkaz
Anotace:  Z hlediska profesionalizace sociální práce je za jednu z klíčových podmínek považována odpovídající vstupní odborná příprava a následné celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků. Je otázkou, jednak nakolik tento pohled sdílejí i přímí nadřízení sociálních pracovníků, tj. osoby, které vybírají vhodné kandidáty na pracovní pozice "sociální pracovník", práci těchto pracovníků řídí a (spolu) utvářejí jejich pracovní podmínky, a tedy podstatným způsobem ovlivňují samotný výkon sociální práce v praxi. A dále, jakou zpětnou vazbu může pohled manažerů na kvalifikační a další vzdělávání poskytnout systému vzdělávání v oblasti sociální práce v ČR. Tato stať, založená na výsledcích reprezentativního dotazníkového šetření mezi manažery sociálních služeb a přímými nadřízenými sociálních pracovníků působících při obecních úřadech, nejprve komparuje pohled uvedených typů manažerů na význam odborného vzdělávání pro praxi sociální práce v jejich organizacích a poté diskutuje implikace prezentovaných zjištění pro terciální
vzdělávání v sociální práci a pro současnou podobu legislativy upravující kvalifikační a další vzdělávání.
 
Anotace v angličtině:  Qualification education and subsequent lifelong learning is usually considered as one of the key conditions for professionalization of social work. The question is, first, the extent to which this view is shared by the managers of social workers, i.e. by the people who choose suitable candidates for the positions of "social worker", who control the work of these workers as well as (co-) shape their working conditions, and therefore significantly affect the performance of social work in practice. Furthermore, what kind of feedback the view of managers at qualifying and lifelong education may provide to tertiary education in the field of social work in the Czech Republic. This contribution/paper, based on the results of a representative survey among managers of social services and the direct superiors of social workers work in the municipal offices, first compares view of these types of managers on the importance of qualification and lifelong education for social work in their organizations, and then discusses
the implications of the findings presented for tertiary education in social work and for the contemporary form of legislation ruling the qualification and further training.
Klíčová slova: vzdělávání kvalifikační; vzdělávání celoživotní; manažeři; profesionalizace; práce sociální; šetření

Klíčová slova v angličtině: qualification education; lifelong learning; managers; professionalization; social work; survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC538/2017 Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků; IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT