Publikační činnost: 2002
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Avoiding Dependency Trap. [Vyhýbání se pasti závislosti.]. / Tomáš Sirovátka, (ed) - Bratislava: UNDP Bratislava Regional Centre, 2002. - 126 s. - ISBN 92-1-126153-8

[ Sirovátka, Tomáš - (ed) ]

Anotace:  Vyčerpávajcíí studie o situaci romské menšiny v 5 zemích střední a východní Evropy (Bulharosko, ČR; Maďarsko, Rumunsko a SR) založená na porovnatelných socioekonomických datech z mezinárodního šetření mezi 5034 respondenty reprezentujícími romskou populaci.
 
Anotace v angličtině:  A comprehensive study on the situation of Roma minority in five Central and Eastern European countries (Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Romania and Slovak Republic) based on comparable socioeconomic data from a cross-country survey among 5034 respondents representative of the Roma population.
Klíčová slova: Romové; podmínky životní; chudoba; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: Roma population; living conditions; poverty; employment; dependency; human development; policy implications
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Romové na trhu práce a materiální podmínky jejich života.Role centrální úrovně při překonávání sociální exkluze Romů. / Tomáš Sirovátka - In: Romové v české společnosti. / P. Navrátil, a kol.. - Praha : Portál, 2003. - ISBN 80-7178-741-8. - s. 155-165.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: Romové; vyloučení sociální; vyloučení z trhu práce; podmínky životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: Gypsies; labour market; social exclusion; living conditions; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství. [Attitudes to marriage and parenthood and a reflection of changes in conditions for parenting.]. / Věra Kuchařová - In: Rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení. Sborník z česko-německo-rakouské konference. - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2005. - s. 33-51 (19 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Praha, 2005, EUR
Anotace:  Rapidní pokles sňatečnosti a porodnosti v druhé polovině 90. let dvacátého století vyvolal živou diskusi o jeho příčinách, o podmínkách pro zakládání rodiny a také o hodnotě manželství a rodičovství. Základní otázka zní, proč se tak rapidně mění demografické chování, když hodnota rodiny si uchovává své prioritní postavení a hodnota rodičovství se nemění zdaleka nijak dramaticky. Tento příspěvek je zamyšlením nad vztahem mezi deklarovanými hodnotovými orientacemi a postoji a zjišťovaným chováním, založeným na poznatcích z výzkumů z posledních zhruba 10 let.
 
Anotace v angličtině:  Rapid decline in nuptiality and fertility in the second half of the nineties in the last century provoked a lively discussion about its causes, about conditions for family forming, and about a value of marriage and parenthood. The basic question is why the demographic behaviour changes so rapidly when family values keep their preferred position and a value of parenthood has not changed so much. This contribution is contemplation on a relation between the declared value orientations and attitudes, and the real behaviour. It makes use of findings from researches carried out during the last ten years.
Klíčová slova: rodina; rodičovství; manželství; podmínky životní; chování rodinné

Klíčová slova v angličtině: family; parenthood; marriage; living conditions; family behaviour
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Living conditions and species of social exclusion of the Roma community in the Czech Republic. [Životní podmínky a druhy sociálního vyloučení romské komunity v České republice.]. / Ivana Šimíková, Kateřina Klíčová - In: Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti. / Tomáš Sirovátka, et al.. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - ISBN 80-87029-06-2. - s. 77-109 (33 s.).

[ Šimíková, Ivana - Klíčová, Kateřina ]

Anotace:  Hlavním záměrem tohoto textu je sumarizovat, na základě dostupné literatury, existující výsledky o životních podmínkách Romů v ČR a na Slovensku a zhodnotit přínos dosavadního výzkumu pro popis sociálního vyloučení příslušníků romské komunity. Tam, kde je to možné, provádějí autorky porovnání s dalšími evropskými zeměmi.
 
Anotace v angličtině:  The main intention of this text was to summarize, on the basis of available literature, the existing findings about the living conditions of the Roma in the Czech Republic and Slovakia, and to assess the contribution of related research to date to describing social exclusion of members of Roma community. Where possible, authors make comparison with other European countries.
Klíčová slova: Romové; skupiny etnické; podmínky životní; vyloučení sociální; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Roma community; living conditions; social exclusion; research
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti. [Social-economic status of the self-employed persons in Czech society.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-011-0

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrn výstupů z projektu 1J 047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti, který v letech 2005 - 2008 realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. v rámci programu Moderní společnost a její proměny vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na základě analýz statistických dat a sociologických šetření autoři sledují zhodnocení společenského postavení osob samostatně výdělečně činných v souvislostech jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek a jejich postojů a chování v české společnosti po roce 1989. Upozorňují na otevřené problémy a formulují náměty dalšího výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  Summary of findings of the Social-economic status of the self-employed persons in society project No. 1J 047/05-DP1 which was executed by the Research Institute for Labour and Social Affairs in years 2005 - 2008. The project was implemented within the program of Modern society and its metamorphosis which was granted by the Ministry of Labour and Social Affairs. On the basis of analyses of statistic data, the authors monitor valorization of status of the self-employed persons in context of their economic situation, working and living conditions, their behaviour and attitude in the Czech society after 1989. The authors refer to the open problems and define themes of further research.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; sektor samostatné výdělečné činnosti; mikropodnik; daně; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; podmínky životní; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: self-employed; sector of self-employed; microenterprise; taxation; apparent self employed activity/work; living conditions; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Socio-economic Status of Self-employed Persons in Czech Society. [Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečných činných v české společnosti.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs, 2009. - 121 s. - ISBN 978-80-7416-035-6

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrn závěrů projektu Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (č. 1J047/05-DP1), realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v letech 2005 - 2008. Projekt byl proveden v rámci programu MPSV Moderní společnost a její proměny. Na základě analýz statistických dat autoři monitorují valorizaci postaveni OSVČ v kontextu jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek, jejich chování a postoje v české společnosti po r. 1989. Autoři poukazují na neřešené problémy a navrhují témata dalšího výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  A summary of the findings of the Social-economic Status of Self-employed Persons in Society, project no. 1J 047/05-DP1, which was executed by the Research Institute for Labour and Social Affairs in the years 2005-2008. The project was implemented under a programme called Modern Society and Its Metamorphosis, initiated by the Ministry of Labour and Social Affairs. Based on analyses of statistic data, the authors monitor the valorisation of the status of self-employed persons in the context of their economic situation, working and living conditions, their behaviour and attitudes in the Czech society after 1989. The authors refer to unresolved problems and suggest themes of further research.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; sektor samostatné výdělečné činnosti; mikropodnik; daně; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; podmínky životní; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: self-employed; sector of self-employed; microenterprise; taxation; false self employed activity/work; living conditions; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. [Living conditions and needs of families in the capital city of Prague.]. / Věra Kuchařová, Pavel Bareš, Daniela Bruthansová, Sylva Höhne, Věra Jeřábková, Miriam Kotrusová, Tomáš Kozelský, Renata Kyzlinková, Markéta Nekolová, Olga Nešporová, Helena Vychová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 100 s. - ISBN 978-80-7416-039-4

[ Kuchařová, Věra - Bareš, Pavel - Bruthansová, Daniela - Höhne, Sylva - Jeřábková, Věra - Kotrusová, Miriam - Kozelský, Tomáš - Kyzlinková, Renata - Nekolová, Markéta - Nešporová, Olga - Vychová, Helena - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie zpracovává tematické okruhy relevantní z hlediska koncepce rodinné politiky pro hlavní město Prahu a obsahuje fakta a náměty řešení problémových oblastí na základě aktuálně dostupných dat. Studie je rozčleněna do šesti tematických částí. První je věnována demografické struktuře pražské populace a složení domácností. Druhá je zaměřena na příjmovou, bytovou a celkovou ekonomickou situaci pražských rodin. 3. kapitola analyzuje zaměstnanost a nezaměstnanost v mikroregionu Praha s přihlédnutím k situaci rodin s dětmi. 4. kapitola se věnuje sociálním a zdravotním službám. 5. kapitola mapuje stávající síť služeb pro rodiny s dětmi a seniory a šestá pak podmínky pro vzdělávání dětí od počátku povinné školní docházky včetně toho, jak se na výchově, případně vzdělání podílejí spolu s rodinou kromě školy další instituce a organizace. Studie je zakončena shrnutím a doporučením ke koncepci rodinné politiky nejenom v Praze.
 
Anotace v angličtině:  The monograph examines topics relevant to the concept of family policy for the capital city of Prague and contains facts and ideas addressing specifically identified problem areas based on a large amount of currently available data. The study is divided into six thematic parts. The first chapter is devoted to the demographic structure of Prague population and the composition of households. The 2nd chapter focuses on income, housing and the economic situation of families in Prague. The 3rd chapter analyzes employment and unemployment in the Prague region focusing on the situation of families with children. The 4th chapter deals with social and health services. The 5th and 6th chapters map out existing services for families with children and seniors and the conditions for the education of children from the beginning of compulsory schooling. The study ends with a number of recommendations which should be considered with regard to family policy approaches not only in Prague.
Klíčová slova: rodina; politika rodinná; podmínky životní; Praha

Klíčová slova v angličtině: family; family policy; family policy of City of Prague; living conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Studie byla zpracována s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy na základě veřejné zakázky malého rozsahu "Podkladová studie o situaci rodin v hlavním městě Praze, o životních podmínkách a potřebách rodin a možnostech jejich uspokojování"
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Individuální a společenské dopady využívání ústavních a komunitních služeb: Srovnání sociálních a ekonomických dopadů rozhodnutí o okruhu využívaných služeb ve vybraných modelových situacích [Individual and Social Effects of Institutional Care and Community Services. Comparison of Social and Economic Consequences of Individual Preference in Service Use: Model Examples of the Decision-making Process in Selected Situations and their Evaluation]. / Pavel Bareš, Vladimíra Tomášková - Praha: MPSV ČR, 2013. - 82 s.

[ Bareš, Pavel - Tomášková, Vladimíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie mapuje sociální a ekonomické dopady rozhodnutí využívat určitý okruh služeb či forem podpory a pomoci u osob se zdravotním postižením. Nejprve popisuje koncepční a analytický přístup k této otázce. Následně jsou vyhodnoceny sociální a ekonomické dopady rozhodnutí o okruhu využívaných služeb či formách podpory a pomoci ve třech vybraných modelových situacích: u dospělé osoby se zdravotním postižením, která využívá služby označované jako služby, které nemají komunitní charakter, u osoby využívající služby komunitního typu a u rodičů ročního dítěte se zdravotním postižením. Provedené vyhodnocení se týká jen vybraných modelových situací a neumožňuje vyvozovat obecnější závěry. Studie tak představuje vstupní exkurz do problematiky, která doposud nebyla hlouběji a systematičtěji vyhodnocena. Zároveň ale také ukazuje možnosti využití navrženého analytického rámce a postupu pro hodnocení uvedené otázky.
 
Anotace v angličtině:  The study investigates social and economic effects of the decision, what type of services or form of care should utilize people with disabilities. The study starts with the description of applied conceptual and analytical approach. Social and economic consequences of the decision on the type of services or care are investigated as follows, whereas three model situations were identified and analysed: the situation of adult with disabilities in institutional care, the situation of adult with disabilities who utilize services in the community and the situation of parents of one-year old child with disabilities. The evaluation regards only to model examples of the decision-making process in selected situations and the conclusions should not be generalized. However the study was intended to be a first entry into the topic which still was not investigated at all. It also shows the way of application of proposed analytical approach for the purpose of analysis of question above.
Klíčová slova: postižení; podmínky životní; situace sociální; integrace postižených; služby sociální; financování

Klíčová slova v angličtině: disabled people; social situation; integration of disabled people; living conditions; social services; funding
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  viz uložené 1713
objednatel: Klient MPSV, zakázka Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (Aktivita 5.3 Zpracování analýzy - Česká republika)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dopady pandemie na sólo rodiče - první výsledky výzkumu [Impacts of the COVID-19 Pandemic on Single Parents - First Research Results]. / Sylva HÖHNE - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 15, č. 5 (2021), s. 29-30 (2 strany).

[ HÖHNE, Sylva ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek představuje první výsledky projektu "Dopady pandemie Covid-19 na sólo rodiče" se zaměřením na změny ve vybraných oblastech života samoživitelů v důsledku pandemie.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on the first results of project "Impacts of the Covid-19 pandemic on single parents". It introduces changes in the selected areas of life due to pandemic.
Klíčová slova: ČR; COVID-19; rodina; sólo rodič; podmínky životní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; COVID-19; family; solo parent; living conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19 [Life Satisfaction and Material Living Condition Determinants in the First Year of the Coronavirus Pandemic]. / Sylva HÖHNE - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 2 (2022),

[ HÖHNE, Sylva ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zabývá současnou materiální životní úrovní a životní spokojeností české populace a vlivem, který na ně měla koronavirová pandemie. Analýza využívá data pilotní studie výzkumu Současná česká rodina, který je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme. Materiální životní podmínky a celková životní spokojenost jsou spolu úzce provázány. Jsou přitom determinovány i dalšími faktory, především ekonomickým a sociálním zázemím, fyzickým a psychickým zdravím. Pandemie covidu-19 a související protiepidemická opatření značně (negativně) ovlivnila životy občanů ČR po materiální i nemateriální stránce. Mezi prosincem 2020 a dubnem 2021 klesla životní spokojenost a duševní pohoda populace ČR, zvláště pak mladých lidí do 30 let. Nepříznivě se v životní spokojenosti projevilo také zhoršení příjmové úrovně. Životní pohodu rodin s dětmi do 15 let snižovalo obtížnější slaďovaní pracovních a rodinných závazků v souvislosti se zajištěním péče o děti a s distančním vzděláváním dětí.
 
Anotace v angličtině:  The article addresses the current material standard of living and life satisfaction of the Czech population and the impact of the coronavirus pandemic. The analysis employs data from a pilot study of the Generations and Gender Survey, which forms part of the international Generations and Gender Programme research agenda. Material living conditions and overall life satisfaction are closely related. The analysis also considered other factors, especially economic and social conditions and physical and mental health. The Covid-19 pandemic and the related anti-epidemic regulations significantly (negatively) affected the lives of Czech citizens both materially and non-materially. Between December 2020 and April 2021, the life satisfaction and mental well-being of the Czech population, especially young people under 30, declined. The deterioration of the income level also exerted an adverse effect on the level of life satisfaction.
The well-being of families with children under the age of 15 was reduced by more difficult work-life balance obligations with respect to the provision of childcare and the distance education of children.
Klíčová slova: ČR; podmínky životní; spokojenost životní; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; living conditions; life satisfaction; COVID-19
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT