Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku (průběžná zpráva z pilotního výzkumného projektu). [Evaluation of active labour policy programmes in the local labour market: impacts of vocational training and other measures in the Břeclav region (partial report from the pilot research project).]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 65 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem zprávy je zhodnocení komplexních přínosů programu rekvalifikací a částečně i dalších programů APZ realizovaných v okrese Břeclav v roce 2001 až 2002. Zpráva navazuje na studii "Hodnocení programů APZ na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací pro účastníky" (pro-sinec 2002). Zpráva je založena na dotazování účastníků rekvalifikací (přes 500 účastníků) v okrese Břeclav ve třech vlnách: na vstupu do programu, při skončení programu a po programu. Ve zprávě využíváme především výsledků třetí vlny dotazování (tedy odstup 6 měsíců po skončení programu). Vedle informací získaných dota-zováním účastníků rekvalifikací využíváme dále dat získaných z databáze úřadu práce. Ověřujeme, jak účast v různých programech APZ zvýšila pro různé kategorie nezaměstnaných pravděpodobnost odchodu z registru ÚP do zaměstnání.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is the evaluation of the complex impacts of the vocational training and of the other active labour policy programmes which have been implemented in Břeclav region in 2001 and 2002. The report is linked to the findings of the former study . "Evaluation of the active labour policy programmes in the local la-bour market: quality and contributions of vocational training and public works for the participants" (December 2002). The report is based on interviewing of 500 participants of vocational training in Břeclav district in three waves: when they entered the programme, when they finished the programme and follow-up 6 months after the programme.The last wave is mainly used in this report. Beside we use data from the registers of the unemployed and we test how participation in different programmes influenced the probability to leave registers for the diffe-rent categories of the unemployed.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; trh práce lokální; rekvalifikace; úřady práce; nezaměstnaní; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: employment policy; active employment policy; local labour market; local level; retraining; labour offices; unemployed; disadvantage groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální služby pro seniory a riziko sociální exkluze. [Social services for the elderly and the risk of social exclusion.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 112-119 (CD - 8 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Akce: Brno, 2006, EUR
Anotace:  Příspěvek se věnuje tématu sociálního vyloučení seniorů závislých na pomoci druhé osoby. Za jeden z možných nástrojů snížení rizika sociálního vyloučení této cílové skupiny lze považovat místní a typovou dostupnost sociálních služeb, které reagují na specifické potřeby seniorů dané lokality a podporují setrvání v přirozeném prostředí. V článku jsou prezentovány některé výsledky z výzkumu sociálních služeb pro seniory, získané v rámci případové studie vybrané lokality.
 
Anotace v angličtině:  The text deals with the topic of social exclusion of elderly people who are permanently reliant on the help of others. One of the possible intervention methods that can lessen risk of social exclusion of this target group is the local network of social services, that are provided on the basis of needs-assessment and respond to the specific living conditions of the elderly and supported them to stay in their natural environment. Some research outcomes pertinent to the case study of a selected locality are summarized in the article.
Klíčová slova v angličtině: elderly people; local level; needs-assessment; social exclusion; social services
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? [Social inclusion inthe Czech Republic: European and Czech agenda?]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Markéta Horáková, Lenka Klimplová, Miroslava Rákoczyová, Jiří Winkler - In: Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda / Petr Mareš, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, a kol.. - Praha : CESES FSV UK, 2006. - s. 55-77 (23 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Klimplová, Lenka - Rákoczyová, Miroslava - Winkler, Jiří ]

Anotace:  Studie zkoumá strategii sociálního začleňování v ČR na úrovni programu sociálního začleňování a na úrovni jeho realizace, zejména nakolik tato agenda přináší nové přístupy,cíle a opatření, nakolik je novým přínosem k dosavadním veřejným politikám vztahujícím se k problémům sociálního vyloučení. Analyzuje v prvé řadě pojetí problematiky sociálního vyloučení a přístupy klíčových aktérů k agendě sociálního začleňování, včetně přijetí programového dokumentu klíčovými aktéry. Za druhé se věnuje reálným strategiím, tedy přístupům a opatřením uplatněným při naplňování strategie sociálního začleňování na národní, regionální a lokální úrovni. Identifikuje implementační deficity těchto strategiía hodnotí participaci klíčových aktérů při realizaci strategie sociálního začleňování.
Klíčová slova: vyloučení sociální; regiony; začleňování sociální; organizace; organizace neziskové; trh práce; bydlení; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; regional level; local level; social inclusion; organizations; nonprofit organizations; labour market; housing; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Poznámka:  1J028/04-DP2 - Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT