Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Lone mothers at the labour market: Their requirements and their entitlement to social protection measures. [Osamělé matky na trhu práce: Jejich požadavky a jejich nárok na opatření sociální ochrany.]. / Věra Kuchařová - 2007.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Osamělé matky jsou jednou z nejzranitelnějších skupin na trhu práce, protože se z pohledu zaměstnavatelů zdají méně perspektivní a spolehlivé v důsledku rodinných povinností. Jejich podmínky pro sladění práce a rodiny jsou komplikované, protože většinou samy musí zajistit dostatečný příjem i péči o děti. Data z nejnovějšího výzkumu umožňují porovnání potřeb zaměstnání a sociální ochrany a skutečné situace osamělých matek s úplnými rodinami. Šetření poskytla údaje o skutečných podmínkách a postojích k těmto tématům matek a otců z různých rodinných uspořádání. Šetření proběhla v ČR v r. 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  Lone mothers are one of the most vulnerable groups at the labour market because, from an employerĺs perspective, they seem less prospective and reliable due to family obligations. Their conditions for work-family balance are complicated as they have to meet the needs for a sufficient income and for the care of their children mostly by themselves. Research carried out recently produced data that allow for comparing the employment and social support needs and the real situation of lone mothers with those of mothers (and fathers) from two-parent families. The surveys provided data on both the real conditions and the attitudes on the studied topics of mothers and fathers from different family arrangements. The surveys were carried out in the Czech Republic in 2005 and 2006. Incidence and structure of lone-parent families.
Klíčová slova: konference MASZ; sladění rodinného a prac. života; matky osamělé; rodina neúplná; trh práce; vzdělání dosažené; podpora sociální; dovolená rodičovská; návrat do zaměstnání; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: ISSA conference; reconciliation of work and family life; lone mothers; one parent family; labour market; educational attainment; social support; parental leave; transition to work; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ISSA - Do 1393
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Preferované počty dětí v rodině. / Kamila Svobodová - 2008.

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná analýza je zaměřena na srovnání preferovaných a reálných počtů dětí v rodině, stejně jako na postihnutí širších souvislostí těchto preferencí, zejména s ohledem na vícedětné rodiny. Centrem pozornosti přitom budou vedle úplných rodin s dětmi též osamělé matky. Analýza vychází z výzkumné studie realizované VUPSV.
Klíčová slova: rodina; rodina vícedětná; chování demografické; chování rodinné; rodina neúplná; matky osamělé

Klíčová slova v angličtině: family (life) cycle; families with more than two children; demographic behaviour; family behaviour; children; one parent family; lone mothers
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  Demografie ľ demografické informace, analýzy a komentáře. - ISSN: 1801- 2914, publikováno: 15.04.2008
Do 1463
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

What Specific Employment Policy Measures Do Czech Lone Parents Need? : Mutual Learning Programme: Peer Country Comments paper ľ Czech Republic [Jaká specifická opatření politiky zaměstnanosti potřebují osamělí rodiče v ČR?]. / Věra Kuchařová - 2010. - 10 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Belfast, 10.-11.5.2010, EUR Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva byla připravena pro Peer Review v rámci Mutual Learning Programme. Informuje o poznámkách České republiky k politickému příkladu hostitelské země (Severní Irsko ľ viz Host Country Discussion Paper). Situace na trhu práce v České republice. Zaměstnanost osamělých matek. Neúplné rodiny v České republice. Neúplné rodiny v systému sociální ochrany a systému služeb pro rodiny. Porovnání ČR a Severního Irska. Hodnocení faktorů úspěšnosti a přenositelnost modelu hostitelské země.
Klíčová slova: rodina neúplná; trh práce; matky osamělé; zaměstnanost; služby

Klíčová slova v angličtině: lone mothers; lone parents; one parent family; labour market; employment; services
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1547
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT