Publikační činnost: 2010
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

What Specific Employment Policy Measures Do Czech Lone Parents Need? : Mutual Learning Programme: Peer Country Comments paper ľ Czech Republic [Jaká specifická opatření politiky zaměstnanosti potřebují osamělí rodiče v ČR?]. / Věra Kuchařová - 2010. - 10 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Belfast, 10.-11.5.2010, EUR Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva byla připravena pro Peer Review v rámci Mutual Learning Programme. Informuje o poznámkách České republiky k politickému příkladu hostitelské země (Severní Irsko ľ viz Host Country Discussion Paper). Situace na trhu práce v České republice. Zaměstnanost osamělých matek. Neúplné rodiny v České republice. Neúplné rodiny v systému sociální ochrany a systému služeb pro rodiny. Porovnání ČR a Severního Irska. Hodnocení faktorů úspěšnosti a přenositelnost modelu hostitelské země.
Klíčová slova: rodina neúplná; trh práce; matky osamělé; zaměstnanost; služby

Klíčová slova v angličtině: lone mothers; lone parents; one parent family; labour market; employment; services
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1547
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2015
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Reluctant support to lone parents in the Czech Republic [Váhavá podpora osamělým rodičům v České republice]. / Věra Kuchařová - 2015.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Support to lone parents : EUR, France, 21-22 October 2015, Externí odkaz
Anotace:  Neúplné rodiny v současné době představují přibližně 7 % všech typů domácností v ČR a mezi domácnostmi rodin je asi desetina neúplných rodin (s jedním rodičem) se závislými dětmi. Neúplné rodiny jsou značně heterogenní sociální kategorie, jsou ve větší míře ohroženy chudobou. Politiky podporující osamělé rodiče. Aktivní politika zaměstnanosti. Sociální ochrana a rodinná politika. Daňové úlevy a bonusy. Hlavní politické otázky, které jsou v poslední době v ČR diskutovány. Důležitá role nevládních organizací - příklady dobré praxe. Přenositelnost osvědčených postupů. Závěry a doporučení.
 
Anotace v angličtině:  One-parent families currently represent approximately 7 % of all types of households in the Czech Republic, and among family households about one tenth are one-parent families with dependent children. One-parent families are a markedly heterogeneous social category. One-parent families are to a greater extent at risk of poverty. Policies supporting lone parents. Active employment policy. Social protection and family policy. Tax deductions and bonuses. The main policy issues that are being recently discussed in the Czech Republic. Important role of NGOs ľ examples of good practices. Transferability of the good practices. Recommendations and conclusions.
Klíčová slova: politika rodinná; rodina neúplná; podpora sociální; sladění pracovního a rodinného života; organizace neziskové; činnost dobrovolná; dobré praxe

Klíčová slova v angličtině: family policy; lone parents; lone-parent family; social support; reconciliation of family and work life; voluntary activity; non-profit organizations; good practices
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  viz uložené 1931
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT