Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. [The support of families with children and the effect of financial transfers on the family life form.]. / Sylva Höhne - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 63 s. - ISBN 978-80-87007-93-8

[ Höhne, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Podpora rodin s dětmi se nejčastěji realizuje prostřednictvím přímých finančních dávek, daňových opatření a přes nabídku různých služeb pro rodiny či vytváření příznivých podmínek usnadňujících například harmonizaci rodinného a pracovního života rodičů. Studie se po úvodní deskripci současného systému státní podpory rodiny v České republice zabývá subjektivním hodnocením významu peněžní a nepeněžní podpory z hlediska její nezbytnosti a přínosu pro rodinu, a to na základě empirických výzkumů z posledních let. Pozornost je dále zaměřena na otázku, nakolik může konkrétní forma podpory ovlivnit typ partnerského soužití. Na modelových příkladech je sledováno, do jaké míry se ženě v letech 2005 až 2008 finančně vyplatilo deklarovat se jako samoživitelka, partnera při žádosti o dávky zatajit, ale současně žít z jeho příjmu. Dále je zjišťováno, jaké výhody, především ze společného zdanění, mohou plynout manželským párům oproti partnerům žijícím nesezdaně. Studie porovnává konkrétní situace úplných a neúplných rodin s
malými, předškolními a školními dětmi.
 
Anotace v angličtině:  The support of families with children is mainly carried out by direct financial benefit, tax measures, and social services for families and by creating family-friendly conditions which could make e.g. work-life balance easier. This study firstly described current system of state social support for families in the Czech Republic. Secondly, it is aimed at an importance of financial and non-financial support from parents' personal perspective and it is based on empirical surveys which took place in the last years. Also an influence of form of family support on type of partnership is studied. In the last part in models examples the extent to which it was worth for woman declaring herself as lone-parent family, denying her partner while claiming a social benefit but using his income for living was under investigation. Furthermore, benefits mainly resulted from joint taxation of married couples are finding out in comparison with cohabiting partners. In the study the particular situation of two-parents and one-paren
t family with small, pre-school and school age children is compared.
Klíčová slova: rodina; rodina neúplná; podpora sociální; dávky sociální; daně; služby; politika rodinná; hodnocení subjektivní

Klíčová slova v angličtině: two-parents family; lone-parent family; state social support; social benefits; taxes; services for family; family policy; parents opinions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. [Lone-parent families in the Czech Republic and selected European countries.]. / Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 131 s. - ISBN 978-80-7416-038-7

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá problematikou neúplných rodin, jejich vývojem a životČními podmínkami ve vybraných evropských zemích. Důraz je kladen především na aspekty sociální a rodinné politiky. Studie charakterizuje populaci rodičů samoživitelů ve vybraných zemích a procesy, které ke vzniku tohoto typu rodiny vedou. Analyzuje přístup sociální a rodinné politiky k neúplným rodinám a uvádí konkrétní opatření rodinné a sociální politiky, které se neúplných rodin přímo i nepřímo dotýkají. 1. část shrnuje změny probíhající v rovině domácností a pluralizujících se životních uspořádání. Je zaměřena na faktory vedoucí k zvyšujícímu se zastoupení neúplných rodin v evropských populacích. Zmíněna je také otázka sociČální situace neúplných rodin. 2. část se věnuje přístupům rodinných politik ke skupině rodičů samoživitelů a studiu populace matek samoživitelek a jejich životních podmínek ve vybraných evropských státech (Německo, Francie, Velká Británie, Švédsko, Norsko a Itálie).
 
Anotace v angličtině:  The monograph examines lone-parent families, their living conditions and the role of diverse policy approaches towards this group in selected European countries. The author characterises the lone-parent social category in selected countries and discusses the processes that have led to a steadily increasing proportion of lone-parent families in contemporary European society. The study discusses diverse social and family policy approaches as well as specific measures directly and indirectly targeted at lone-parent families. The first part of the study summarises the changing structure of the European family and the households in which they live, the factors that are behind these changes. This section also includes an examination of the social situation of lone-parent households. The second part deals with the response of the welfare state and family policy approaches towards lone-parent families in selected countries (Germany, France, the United Kingdom, Sweden, Norway and Italy).
Klíčová slova: rodina; rodina neúplná; politika rodinná; rozvodovost; plodnost mimomanželská; podpora sociální; dávky sociální; daně; mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: family; lone-parent family; family policy; divorce; out-of wedlock births; state social support; social benefits; taxes; international
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Neúplné rodiny - žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik [Lone-parent families - a woman as a employee or a nurse? Possibilities of families and family policy approaches]. / Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 52, č. 1 (2010), příl. s. 143-151 (9 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Akce: Praha, 27.5.2009, CS

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Článek se zaměřuje na situaci rodin samoživitelů a na přístupy rodinných politik evropských zemí k uvedené skupině. Právě v tomto typu rodin se setkáváme se sníženými možnostmi harmonizace pracovních a rodinných povinností a tím také s obtížnějším začleněním nebo udržením se na trhu práce. Obecně jsou přístupy k rodinám samoživitelů odlišné, diskuse o osamělém rodičovství je do jisté míry (politická) debata o rozdílných názorech na roli ženy jako zaměstnankyně nebo jako matky a reflektuje tak rozdílná politická stanoviska k organizaci neplacené pečovatelské práce. Analýza situace v ČR je začleněna do mezinárodního srovnání.
 
Anotace v angličtině:  This article examines lone-parent families and the role of diverse policy approaches towards this group. The author argues that this type of family is faced with reduced possibilities with regard to the reconciliation of work and family responsibilities and that this often makes their participation in the labour market more difficult. In general, approaches towards lone-parent families reflect differing views on the role of women as workers or as mothers and thus reflect different political attitudes concerning the organization of unpaid care work. An analysis of the situation in the Czech Republic is included in this international comparison.
Klíčová slova: rodina neúplná; sladění pracovního a rodinného života; politika populační; chudoba; rozvody; děti nemanželské; práce neplacená

Klíčová slova v angličtině: lone-parent family; reconciliation of work and family life; poverty; divorces; unpaid work; family policy; out-of-wedlock births
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1553
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Reluctant support to lone parents in the Czech Republic [Váhavá podpora osamělým rodičům v České republice]. / Věra Kuchařová - 2015.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Support to lone parents : EUR, France, 21-22 October 2015, Externí odkaz
Anotace:  Neúplné rodiny v současné době představují přibližně 7 % všech typů domácností v ČR a mezi domácnostmi rodin je asi desetina neúplných rodin (s jedním rodičem) se závislými dětmi. Neúplné rodiny jsou značně heterogenní sociální kategorie, jsou ve větší míře ohroženy chudobou. Politiky podporující osamělé rodiče. Aktivní politika zaměstnanosti. Sociální ochrana a rodinná politika. Daňové úlevy a bonusy. Hlavní politické otázky, které jsou v poslední době v ČR diskutovány. Důležitá role nevládních organizací - příklady dobré praxe. Přenositelnost osvědčených postupů. Závěry a doporučení.
 
Anotace v angličtině:  One-parent families currently represent approximately 7 % of all types of households in the Czech Republic, and among family households about one tenth are one-parent families with dependent children. One-parent families are a markedly heterogeneous social category. One-parent families are to a greater extent at risk of poverty. Policies supporting lone parents. Active employment policy. Social protection and family policy. Tax deductions and bonuses. The main policy issues that are being recently discussed in the Czech Republic. Important role of NGOs ľ examples of good practices. Transferability of the good practices. Recommendations and conclusions.
Klíčová slova: politika rodinná; rodina neúplná; podpora sociální; sladění pracovního a rodinného života; organizace neziskové; činnost dobrovolná; dobré praxe

Klíčová slova v angličtině: family policy; lone parents; lone-parent family; social support; reconciliation of family and work life; voluntary activity; non-profit organizations; good practices
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  viz uložené 1931
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT