Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dochází na českém trhu práce k marginalizaci? [Is There a Problem of Marginalization on the Czech Labour Market?]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2003. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 118-127.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr ]

Anotace:  Údaje nasvědčují, že v ČR existuje početná skupina osob marginalizovaných na trhu práce (jde o osoby s nízkým lidským kapitálem). U větší části dotazovaných osob v naší panelové studii se jednalo o opakovanou nezaměstnanost a u třetiny z nich byl součet jejich celkové doby nezaměstnanosti již delší jak 1 rok (u 15% delší jak 2 roky). Asi 30% domácností dotazovaných, pro které byl tento dotaz relevantní (dotázaní mají partnera respektive partnerku) bylo postiženo dvojí nezaměstnaností.
 
Anotace v angličtině:  The data show that in the Czech Republic, there is a numerous group of people marginalized in the labour market (people with low human capital). Most respondents had been unemployed repeatedly in our panel study. For a third of them, the total of their individual unemployment spells exceeded one year (for 15% of them it exceeded 2 years). About 30% of the respondents households - to which the question was applicable (that is the respondents had a partner and the job they had lost had not been their first one) - had to cope with double unemployment. A half of the respondents had been unemployed three or oven more times. Yet, these people do not feel too stigmatised for being unemployed. Even after having experienced repeated losses of employment they do not seem much concerned about the difficulties in searching for a new job and their job-search strategies are not too active.
Klíčová slova: ČR; trh práce; nezaměstnanost dlouhodobá; strategie nezaměstnaných; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; long-term unemployed; strategies; marginalization
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Část pátá: Marginalizované skupiny. [Fifth Part: Marginal Groups.]. / Jaromíra Kotíková, Sylva Vesecká - In: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. / Antonín Slaný, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - ISBN 80-210-3325-8. - s. 171-192.

[ Kotíková, Jaromíra - Vesecká, Sylva ]

Anotace:  Marginalizace na trhu práce postihuje určité skupiny populace. Mezi hlavní příčiny patří nedostatečné vzdělání a kvalifikace, malé pracovní zkušenosti, různé zdravotní handicapy, vysoký věk, pečovatelské závazky. Nejviditelnější marginalizovanou skupinu představují dlouhodobě nezaměstnané osoby. Marginalizace je pokládána za hlavní příčinu utváření "nové chudoby" a skrze ní i sociální exkluze. Je nadmíru důležité využít všech motivačních prostředků k zapojení těchto osob do zaměstnání.
 
Anotace v angličtině:  Marginalization on labour market affects specific population groups. Insufficient education and low skills, small work experiences, different forms of disability, older age and obligations of care are included among main causes of marginalization. The long-term unemployed people represent the most visible marginalized group. Marginalization is considered as the fundamental cause of creating of "new poverty" and social exclusion. It is very important to use all motivation means for reintegration of these persons to employment.
Klíčová slova: marginalizace trhu práce; vyloučení sociální; chudoba; nezaměstnaní; nezaměstnanost dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: marginalization; social exclusion; poverty; long-term unemployed
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. [Groups threatened by long-term unemployment.]. / Markéta Horáková - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / J. Winkler, M. Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 73-82.

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Vzrůstající počet evidovaných dlouhodobě nezaměstnaných osob představuje ve všech evropských zemích trvalé riziko ekonomických, politických a sociálních obtíží. Dlouhodobá nezaměstnanost se v roce 2002 nejvíce dotkla nekvalifikovaných a nízkokvalifikovaných osob ve věku nad 40 let (pravděpodobnost snížené flexibility a adaptability na participaci v tzv. společnosti znalostí). Výrazně častěji byly dlouhodobou nezaměstnaností ohroženy ženy, mladí lidé ve věkové skupině 20-24 let a zdravotně postižení . Z regionálního pohledu má dlouhodobá nezaměstnanost nejvyšší zastoupení v krajích, které jsou obecně významně zasaženy vysokou nezaměstnaností. Zjištění o dlouhodobé nezaměstnanosti potvrzují potřebu zacílení opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The increasing number of registered long-term unemployed persons represents lasting risk of economic, political and social difficulties in all European countries. In 2002 long-term unemployment affected mostly unskilled and low skilled workers at the age of 40 and older (probability of reduced labour flexibility and adaptability to knowledge society). Women, young people (at the age of 20 - 24) and the disabled were threatened by long-term unemployment more often. Long-term unemployment is mostly extended in regions where is generally high unemployment. Findings on long-term unemployment confirm the need of target active employment policy provisions.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnaní; regiony; diferenciace; politika zaměstnanosti aktivní; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: long-term unemployed; long-term unemployment; regional disparities; active employment policy; target groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému (původní, rozšířená verze). [Strategy of long term unemployed people (original extended version)]. / Ondřej Hora - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 385 s. - ISBN 978-80-7416-004-2

[ Hora, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato práce se zaměřuje na rovinu individuálního chování dlouhodobě nezaměstnaných osob v širším kontextu jejich životní situace. Hledáme tedy odpověď na výzkumnou otázku: Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo se pokoušejí řešit) dlouhodobě nezaměstnaní svou životní situaci? V práci se nejprve věnujeme zpracování teoretických východisek, přičemž se zaměřujeme především na různá vysvětlení dlouhodobé nezaměstnanosti. Poté se věnujeme určení těch strategií (případně jejich typů), které souvisejí se zkoumaným problémem. Při zhodnocení výsledků jsme věnovali pozornost předchozí pracovní kariéře, ekonomické situaci jejich domácností a strategiím zajištění příjmu domácnosti, vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými a jejich okolím, motivaci nezaměstnaných k přijetí zaměstnání, vnímání systému sociální ochrany ze strany nezaměstnaných a strategiím hledání zaměstnání. Nakonec uvádíme některé závěry získané na základě rozhovorů a několik podnětů k diskusi v oblasti politiky zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This study is focused on the individual behavior of long term unemployed people in wider context of their life situation. We try to address the research question: How do long-term unemployed people solve their life situation? First, we discuss the theoretical background of the research; especially we focus on various theoretical explanations of the individual behavior of unemployed. Then we identify strategies (their types), which are connected to the researched problem. We focused on the work history of long-term unemployed people, economic situation of their households and their income strategies, perception of unemployment by unemployed people and their social networks, motivation of long-term unemployed people to accept work offers and factors that influence this motivation, perception of social security system, and their strategies of job-search. Finally, we drew a conclusion based upon information gained from the interviews and we addressed some preliminary points for discussion in the field of employme
nt policy.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; strategie nezaměstnaných; hledání zaměstnání; politika sociální; politika zaměstnanosti; nezaměstnaní; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: long term unemployment; strategies of the unemployed; job search strategies; social policy; employment policy; long-term unemployed; social situation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Přechod do dospělosti dlouhodobě nezaměstnaných absolventů učebních oborů z Brna a okolí. [The Transition to Adulthood as Experienced by Long-Term Unemployed Graduates of Vocational Programmes in Brno and Surrounding Areas.]. / Jana Havlíková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 46, č. 1 (2010), s. 73-99 (27 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem tohoto článku je poskytnout vhled do životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů z hlediska jejich přechodu do dospělosti. Analytický rámec použitý pro tento výzkum je teorie životního běhu, podle které je možné přistupovat k přechodu z mládí do dospělosti jako k vícenásobnému přechodu. To odpovídá i s realitě, protože mladí lidé sledují nejméně tři trajektorie na své cestě k dospělosti: ze školy do práce, z původní rodiny k založení vlastní rodiny a od závislosti k nezávislosti
 
Anotace v angličtině:  The aim of this article is to provide insight into the circumstances of long-term unemployed graduates from the perspective of their transition to adulthood. The analytical framework used for this research is life course theory, according to which it is possible to approach the transition from youth to adulthood as a multiple transition. This point corresponds well with reality because young people follow at least three trajectories on their way to adulthood: from school to work, from family of origin to family of procreation, and from dependence to independence.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost dlouhodobá; absolventi; učni; nezaměstnaní; dráhy životní; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: CR; long-term unemployment; long-term unemployed; graduates of vocational programmes; transition to adulthood; graduates of vocational programmes; life course theory
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT