Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. / Anna Červenková, Magdalena Kotýnková - Praha: VÚPSV, 1999. - 63 s.

[ Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Výzkumný úkol byl zpracován při příležitosti Mezinárodního roku seniorů (rok 1999), který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN. Stárnutí populace je klíčový problém. V druhém desetiletí třetího tisíciletí bude více než 2 miliony Čechů starších 60 let, což bude tvořit téměř 26 % populace. Z toho vyplývá, že demografické změny vytváří velký tlak na výdaje ze sociálního zabezpečení. Výzkumná zpráva je především zaměřena na české domácnosti, které se nachází příjmově pod průměrnými hodnotami. Mezi tyto domácnosti patří hlavně domácnosti , kde je přednostou starobní důchodce, a to zejména osaměle žijící důchodce. Tuto skupinu tvoří převážně osamělé ženy.
Klíčová slova: ČR; staří; důchodci; příjmy nízké; pomoc sociální; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; elderly people; pensioners; low - income households; social assistance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 1996 - 2000 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and social benefits in 2000 - 2001 (analysis of family budgets statistics).]. / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 56 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit obecnější a dlouhodobější trendy v redistribuci prostřednictvím dávek sociálního zabezpečení v České republice v letech 1996-2000 na základě analýzy dat Statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu. Analýza je provedena podle typů rodinných domácností a podle příjmové úrovně domácností; věnuje pozornost vývoji reálné výše sociálních příjmů, vývoji jejich cílenosti do různých skupin a podle jejich přínosu k celkovým příjmům těchto skupin. Přitom posuzujeme roli systému sociálních dávek zejména z hlediska sociální ochrany příjmů a životního standardu domácností s nízkými příjmy. Výsledky ukazují na dlouhodobý nárůst reálné výše celkových sociálních příjmů i jejich přínosu k příjmům domácností - což je zejména vlivem nárůstu důchodů (narostl počet vyplácených mj. i předčasných důchodů).
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study was to evaluate the more general and long-term trends in redistribution through social security transfers in the Czech Republic in years 1996-2000, based on the analysis of Family budget surveys data (Czech Statistical Office). The analysis was outlined according the family types of households and their income level; attention is paid to the dynamic of the real level of social transfers, their targeting and their contribution to the total incomes of the households. Doing that we consider the role of social benefits to protect the income and living standard of low-income households. The results show that the real value of total social benefits and their share in total incomes of families increased - due to the increase of pensions (mainly the number of the beneficiaries including early retirement pensioners increased). On the other hand children related benefits decreased.
Klíčová slova: dávky sociální; domácnosti nízkopříjmové; minimum životní; rozpočet rodinný; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: social benefits; low - income households; subsistence minimum; family budget; stabdard of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2001 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and social benefits in 2000 - 2001.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 39 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie navazuje na výzkumnou zprávu "Domácnosti a sociální dávky v letech 1996- 2000 (analýza statistik rodinných účtů), VÚPSV Brno 2002". Cílem studie je ukázat změny v oblasti příjmů a roli sociálních dávek včetně jejich dopadu na životní standard jednotlivých typů domácností v letech 2000 a 2001. Data o vývoji peněžních příjmů domácností za rok 2001 ukazují, že se oproti roku 2000 celková příjmová situace domácností (v reálných příjmech) zlepšila. Naopak reálné příjmy domácností s minimálními příjmy a nezaopatřenými dětmi mírně poklesly. Reálný nárůst pracovních příjmů byl rozhodujícím faktorem pro příznivý vývoj kupní síly domácností s ekonomicky aktivními členy. Prokazují to jak makroekonomická data, tak i vývoj ukazatelů na mikroúrovni (statistika rodinných účtů).
 
Anotace v angličtině:  The study is linked to the previous research report "Households and Social Benefits in 1996 - 2000 (Analysis of the Household Budget Survey)", VÚPSV Brno 2002. The aim of the present study is to show the changes in in-comes and the role of social benefits including the impact of social transfers on the living standard of the indivi-dual types of households in 2000 and 2001. Data on household´s real incomes for the whole year 2001 have shown that, compared with 2000, the total inco-mes of households has improved, except households with lowest incomes with dependent children. Real growth of earnings was the decisive contributing factor for the favourable development of the purchasing power of households consisting from the economicaly active members. This statement can be supported both by macro-economic data and by the trends in selected indicators at microlevel ( Household Budget Survey). At the same time all types of household faced a slight decrease or stagnation of social incomes, probably due to the decre
a-sing real level of the subsistence minimum (measured with respect to the costs of living) and consequently of the benefits assigned to children. On the other hand pensions grew in real terms, even less than wages.
Klíčová slova: dávky sociální; domácnosti nízkopříjmové; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: social benefits; low - income households; subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti s nízkými příjmy a sociální dávky (shrnující přehledová zpráva). [Low-income households and social benefits (summary report)]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 65 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Účelem zprávy je konfrontovat různé zdroje dat a poskytnout tak co možná plastický obraz o skupinách populace s nízkými příjmy a význam systémů sociálních dávek pro tyto skupiny z hlediska kompenzace jejich nedostatečných příjmů. Zpráva zahrnuje: 1 Analýzy domácností a jejich příjmů podle Statistik rodinných účtů za roky 1996-2001, s důrazem na domácnosti s nízkými příjmy. 2 Analýzu vybraných údajů ze Šetření sociální situace domácností v roce 2001 se zaměřením na chudé domácnosti. 3 Analýzu domácností s nízkými příjmy podle jednorázového šetření na referátech sociální péče v roce 2002 a podle statistik příjemců dávek státní sociální podpory. 4 Mezinárodní srovnání statistických šetření i administrativních údajů o příjemcích dávek. Zpráva ukazuje, že v důsledku reálného i relativního zaostání vývoje životního minima za vývojem mezd a v důsledku růstu diferenciace postavení na trhu práce se v druhé polovině devadesátých let mírně zhoršila relativní pozice domácností s nejnižšími příjmy oproti ostatním domá
cnostem.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of the report is to confront the various data sources to provide the most possible illustrative picture about the groups of population with low incomes and about the impacts of social benefit systems on these groups. The report includes: 1 Analyses of households incomes according to Family Budget Surveys in years 1996-2001 with focus on low income households. 2 Analysis of selected data from Social Situation Survey from 2001 with focus on the poor households. 3 Analysis of social assistance benefit recipients from 2002 as well as analysis of recipients of state social support benefits. 4 International comparisons of statistical as well as of administrative data. The report show that the relative position of low income households to the other households worsened in the second half of nineties due to the slower lagging of the level of minimum subsistence behind the wage development and due to the differentiation of labour market position.
Klíčová slova: domácnosti nízkopříjmové; situace sociální; šetření; efektivnost; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: low - income households; social situation survey; effectiveness of social benefit system
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin obyvatelstva v produktivním věku. : Sv. 1. Shrnutí, závěry, doporučení. 2. Podrobná analýza. 3. Přílohy a prameny. / Ivo Baštýř, a kol. - Praha: VÚPSV, 1997. - 3 sv.

[ Baštýř, Ivo - a kol. ]

Klíčová slova: příjmy nízké; trh práce; nezaměstnaní; dávky sociální pomoci; mzda minimální; nezaměstnanost; regiony; příjmy-domácnosti; minimum; nezaměstnanost dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: low - income households; low incomes; labour market; unemployed; social assistance benefits; minimum wage; unemployment; regions; income of households; minimum; long term unemployment
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: RV28 - Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 3. Struktura příjmů domácností s nízkými příjmy. / Magdalena Kotýnková, Ludvík Michalička, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 1998. - 34 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona ]

Klíčová slova: příjmy-domácnosti; příjmy nízké

Klíčová slova v angličtině: household income; low incomes; low - income households
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: RV46/98 - Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 4. Analýza výsledků terénního šetření sociálně potřebných domácností v České republice. / Magdalena Kotýnková, Ludvík Michalička, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 1998. - 71 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona ]

Klíčová slova: příjmy nízké; příjmy-domácnosti; chudoba; potřebnost; dávky sociální pomoci

Klíčová slova v angličtině: household income; low - income households; low incomes; poverty; neediness; social assistance benefits
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: RV46/98 - Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Shrnutí, závěry a doporučení. / Magdalena Kotýnková, Ludvík Michalička, Simona Severová, Jana Vavrečková, Jaromíra Kotíková - Praha: VÚPSV, 1998. - 23 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona - Vavrečková, Jana - Kotíková, Jaromíra ]

Klíčová slova: příjmy nízké; příjmy-domácnosti; chudoba; dávky sociální pomoci; potřebnost

Klíčová slova v angličtině: household income; low - income households; low incomes; poverty; social assistance benefits; neediness
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: RV46/98 - Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 - 2009. [Trends in icomes, expenditure and consumpČtion of low-income households with children according Household Budget Survey during 2006 - 2009.]. / Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 72 s. - ISBN 978-80-7416-068-4

[ Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit informace o příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy v ČR na základě dat ze šetření Statistika rodinných účtů (2006-2009), a to především v těchto směrech: a) prezentovat trendy a tendence vývoje vydání domácností s bližším pohledem na vývoj spotřebních vydání, především vydání v oblasti potravin a bydlení; b) analyzovat faktory, které souvisí s výše uvedeným vývojem; c) získat poučení o životní situaci, zejména trendech v možnostech spotřeby a životního standardu domácností s nízkými příjmy a nezaopatřenými dětmi mezi roky 2006 až 2009. Ve sledovaném období nedošlo k výraznému poklesu vydání domácností s nízkými příjmy. Prohlubuje se však zaostávání standardu vydání mezi domácnostmi s nízkými příjmy a domácnostmi celkem. Analýza ukázala na relativně významný nárůst vydání domácností s nízkými příjmy na bydlení.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to analyze data on incomes, expenditure and consumpČtion of low-income households in the CR, based on data Household Budget Survey , above all in these respects: a) present trends and tendencies of development of household expenditures with a closer look at the evolution of consumer expenditure, especially in part of food and housing; b) analyze the factors related to the above development; c) obtain information about the living situation, in particular, trends in consumption opportunities and living standards of low income households and dependent children between the years 2006 to 2009. In the period under review there was not a significant decline of expenditures of low income households. Increases the gap between standard expenditure of low-income households and households total. Analysis showed a relatively significant increase of expenditure on housing of households with low income.
Klíčová slova: domácnosti; domácnosti s dětmi; příjmy; příjmy nízké; výdaje; spotřeba

Klíčová slova v angličtině: households; households with children; low - income households; incomes; expenditure; consumption
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT