Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dávky určené oficiálně chudým domácnostem a problémy s jejich distribucí. / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 5 (1999), s. 14-16.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výsledky šetření sociálně potřebných domácností v 11 vybraných okresech ČR (šetření uskutečněno v r. 1998 v rámci VÚPSV). Druhy dávek sociální potřebnosti-DSP (dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností). Analýza DSP z hlediska druhu dávek, délky vyplácení dávek, pohlaví příjemců, délky nezaměstnanosti atd.). Vytipování dlouhodobých příjemců DSP. Problematika zneužívání DSP, příp. nevyužívání DSP; příčiny. Individualizace DSP podle konkrétní situace příjemce (adresnost dávek). Vliv zavedení systému státní sociální podpory na počty žadatelů o DSP. Způsob evidence DSP na správních úřadech. Finanční zajištění prostředků pro vyplácení DSP. Nevyvážená úroveň sociálních a pracovních příjmů. Rozpor mezi oficiální minimální mzdou a oficiálním životním minimem. Zvýhodnění nepracujících vícečlenných rodin, které se stávají dlouhodobými příjemci DSP.
Klíčová slova: ČR; chudoba; dávky sociální pomoci; příjmy nízké; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; úřady práce; potřebnost; podpora sociální; mzda minimální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; social assistance benefits; low income; unemployment; long term unemployment; labour offices; neediness; social support; minimum wage; legislation
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Česká rodina a sociální dávky. [Czech family and social benefits]. / Tomáš Sirovátka, Mirka Wildmannová, Andrea Bubnová - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 8, č. 2 (2000), s. 8-12.

[ Sirovátka, Tomáš - Wildmannová, Mirka - Bubnová, Andrea ]

Anotace:  Stať se zabývá funkcí rodinných dávek v ČR v letech 1989-1999.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the functions of fanmily related benefits in the Czech Republic in years 1989-1999.
Klíčová slova: ČR; podpora sociální; přídavky rodinné; daně; příjmy-domácnosti; deti; domácnosti nízkopříjmové; úroveň životní; rodina neúplná

Klíčová slova v angličtině: CR; social support; family allowances; taxes; income of households; children; low income; standard of living; one parent family
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Využít databáze příjemců dávek sociální péče k monitorování chudoby. [How to use the database of social assistance benefits recipients for poverty monitoring.]. / Tomáš Sirovátka, Robert Trbola - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - ISSN - - ISSN 0962 - Roč. 29, č. 5 (2003), s. 10 - 12.

[ Sirovátka, Tomáš - Trbola, Robert ]

Anotace:  Stať o možnostech využití údajů z databází vybraných sociálních referátů k analýze problému chudoby je shrnutím poznatků z výzkumné zprávy äPříjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô, v níž analýza předkládá data z 28 lokalit různých velikostních typů s přiměřeným zastoupením lokalit s rozdílnou mírou nezaměstnanosti. Tato je studie podkladem pro dlouhodobý záměr projektu, jímž je vytvoření předpokladů pro periodické sledování takových charakteristik populace příjemců dávek sociální péče jako jsou jejich počty a struktura, délka evidence v systému dávek, struktura jejich příjmů apod. Odborný článek dále pojednává o průběžných výstupech shora uvedeného projektu.
 
Anotace v angličtině:  The article refers to the outcomes of the project ôRecipients of social assistance benefits: numbers, structure, incomes (Evidence based on database files of social departments) - Report on research project äMonitoring of Povertyô. It reflects the possibility how to use the databases of the social administration offices to analyse the issue of poverty. Analysis is based on the data from 28 localities of different size and different unemployment rates. At the same time the study creates the basis for the long-term project, which aims to set preconditions for monitoring the numbers and structure of the clients of social benefit scheme, duration of their evidence in the scheme, their incomes etc.
Klíčová slova: ČR; chudoba; příjmy-domácnosti; rodina; domácnosti nízkopříjmové; příjmy sociální; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income of households; family; low income; social income; clients of social benefit scheme
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Změna úpravy životního minima a stanovení existenčního minima. [Amendment of the subsistence level and definition of breadline.]. / Magdalena Kotýnková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - roč. 11, č. 9 (2005), s. 13-18.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Popis nejvýznamnějších změn v návrhu zákona o životním a existenčním minimu, opírající se o výsledky rozsáhlých analýz příjmové a výdajové situace rodin s nízkými příjmy, zpracovaných VÚPSV v letech 2001-2002 v rámci grantové studie "Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního". Tabulky: Částky životního minima (částky k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb) v Kč/měsíc podle platné a navrhované úpravy. Příklady výpočtu životního minima úplné a neúplné rodiny. Porovnání současných a nových částek životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby ve vybraných typech domácností.
 
Anotace v angličtině:  Description of the most significant amendments in the bill on subsistence level based on the findings of extensive analyses of income/expenditure in low income families, conducted by VUPSV in 2001-2002 as part of the grant study Review of the content and structure of the subsistence level and determination of the breadline. Subsistence levels. Examples of calculations of subsistence levels for complete and incomplete families. Comparison of the existing and new subsistence levels for food and other basic personal need in selected types of households.
Klíčová slova: minimum životní; minimum existenční; příjmy nízké; domácnosti; rodina; rodina neúplná

Klíčová slova v angličtině: CR; subsistence level; low income; households; family; one parent family
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Influence of Tax and Social System on Labour Supply of Low-income Single Individual [Vliv daňového a sociálního systému na nabídku práce nízkopříjmových osamělých jedinců]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 11th International Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries": Selected papers. - Ostrava : VŠB ľ Technical University of Ostrava, 2013. - ISBN 978-80-248-3095-7.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: September 18-20, 2013, Velké Karlovice, EUR
Anotace:  Tento příspěvek se zabývá vlivem daňového a sociálního systému ČR na rozhodování nízkopříjmové osamělého jedince o jeho aktivní roli na trhu práce z ekonomického hlediska. Cílem příspěvku je prozkoumat problém, zda nastavení daňového a sociálního systému odrazuje jedince s nízkými příjmy, aby pracovali. "Mezní efektivní daňová sazba pro zaměstnané lidi" METR (EP) metodika byla vybrána jako výzkumná metoda pro zkoumání tohoto fenoménu. Tato analýza je zaměřena na otázku, zda je nezaměstnanost podporována špatným nastavením interakce daňového a sociálního systému.
 
Anotace v angličtině:  This paper deals with the influence of tax and social system of the Czech Republic on low-income single individual decision making about his active role on the labour market from the economic perspective. The goal of the paper is to investigate a problem whether the regulation of tax and social systems induce discouragement of low-income individuals to work. The "Marginal effective tax rate for employed people" METR(EP) methodology was selected as a research method to investigate this phenomena. This analysis is focused on a question whether is the unemployment supported by wrong regulation of tax and social systems interaction.
Klíčová slova: ČR; daně; dávky sociální; systém; zaměstnanost; motivace; příjmy nízké; METR(EP)

Klíčová slova v angličtině: labour supply; low income; METR(EP); social benefits; social benefit system; tax system
Poznámka:  viz Do 1591
není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT