Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Dopady pracovní neschopnosti na ekonomiku České republiky. [Impacts of incapacity to work on economy in the Czech Republic.]. / Věra Jeřábková, Kristýna Vltavská - In: Reprodukce lidského kapitálu. : Vzájemné vazby a souvislosti. III. ročník. Sborník z konference.. - Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1697-4. - 6 s. .

[ Jeřábková, Věra - Vltavská, Kristýna ]

Akce: Praha, 13.-14.12.2010, CST
Anotace:  Pokud je osoba ze zdravotních důvodů dočasně uznána neschopnou k výkonu svého dosavadního zaměstnání, jedná se o pracovní neschopnost. Ta má pak vliv nejen na život daného jedince, ale i na makroekonomickou výkonnost ekonomiky a veřejné finance. V posledních letech zaznamenává vývoj počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz pozvolný pokles. V roce 2009 se však meziročně počet těchto případů skokově snížil, a to o 35 %. To bylo způsobeno zejména změnami v nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jež vstoupily v platnost 1.ledna 2009, a úpravou výše dávek nemocenského pojištění v rámci zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v letech 2004 až 2009 a vyčíslit ztrátu v makroekonomické výkonnosti.
 
Anotace v angličtině:  If a person is acknowledged from medical reasons as temporarily unable to carry out his or her occupation, the situation is called incapacity to work. Incapacity to work influences not only the life of the individual in question but also macroeconomic performance of the economy and public funds. In recent years, the registered numbers of cases of incapacity to work due to disease or injury have been dropping gradually. In 2009 the drop proved more significant with a 35% fall in comparison with the previous year. This was caused mainly by the changes in health insurance law No.187/2006 Col. about health insurance which came into force on 1st January 2009 and by the changes in the amounts of health insurance benefits within the law No.261/2007 Col. about stabilization of public funds. The aim of this paper is to analyze the development of registered incapacity to work due to disease and injury between the years 2004 and 2009 and to estimate the loss in macroeconomic performance.
Klíčová slova: neschopnost pracovní pro nemoc a úraz; makroekonomická ztráta

Klíčová slova v angličtině: incapacity to work due to disease or injury; macroeconomic loss
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1558b
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Effect of incapacity to work on the macroeconomic performance of the economy in the Czech Republic. [Vliv pracovní neschopnosti na makroekonomickou výkonnost ekonomiky v České republice.]. / Věra Jeřábková, Kristýna Vltavská - In: Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420 - Roč. 6, č. 5 (2010), s. 91-102 (12 s.).

[ Jeřábková, Věra - Vltavská, Kristýna ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext časopisu

Anotace:  Pracovní neschopnost je významným ukazatelem nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale i v oblasti hospodářské politiky. Práce je jedním z hlavních výrobních faktorů a pracovní neschopnost ze zdravotních důvodů ovlivňuje jak individuální život, tak i makroekonomickou výkonnost ekonomiky a veřejné finance. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vývoj pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu v letech 2004 až 2009, zjistit nejčastější zdravotní příčiny vzniku pracovní neschopnosti a vyčíslit ztrátu v makroekonomické výkonnosti ekonomiky v souvislosti s pracovní neschopností.
 
Anotace v angličtině:  Incapacity to work is an important indicator not only in the field of the health state of population but also in the area of economic policy. Labour is one of the main components of production, and incapacity to work due to medical reasons influences the individual life as well as the macroeconomic performance of the economy and public finance. The aim of this paper is to analyze the development of incapacity to work due to disease or injury between 2004 and 2009, to find out the most common cause of incapacity to work and to estimate the loss in macroeconomic performance of the economy inflicted by incapacity to work.
Klíčová slova: ČR; neschopnost pracovní; makroekonomická výkonnost; makroekonomická ztráta

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; incapacity to work; macroeconomic performance; macroeconomic loss
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do_1567
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT