Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mainstreaming Social Inclusion. National Report for the Czech Republic. [Mainstreaming sociálního začleňování. Národní zpráva za Českou republiku.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 41 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva podává hodnocení uplatnění principu mainstreamingu sociálního začleňování ve veřejné politice v ČR. Vychází ze zjištění dotazníkového šetření 126 respondentů působících na všech úrovních veřejné správy a ve vybraných neziskových organizacích, které bylo prohloubeno kvalitativními rozhovory s 8 respondenty. Šetření proběhlo v rámci mezinárodního výzkumu Evaluation Mainstreaming Social Inclusion podpořeného grantem Evropské komise. Studie identifikuje nízký stupeň uplatnění mainstreamingu sociálního začleňování v ČR, ke kterému dochází:(a) z hlediska spektra veřejných politik; (b) z hlediska jednotlivých úrovní veřejné správy - otázky sociálního začleňování nepředstavují politickou prioritu, což je patrné zejména na regionální a lokální úrovni. Studie identifikuje klíčové bariéry (např. v oblasti koordinace, alokace zdrojů, využívání legislativy) i pozitivní faktory rozvoje mainstreamingu sociálního začleňování v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The report provides an evaluation of mainstreaming social inclusion in the public policy in the Czech Republic. It is based on a survey of 126 respondents from all levels of the public administration and from various NGOs, which was followed up by 8 qualitative inteviews. The research was conducted as a part of the international study, Mainstreaming Social Inclusion, funded by the European Commission. The study shows a low level of mainstreaming social inclusion in the Czech Republic in the following respects: (a) across the spectrum of public policies; (b) across different levels of public administration The study identifies the key barriers (e.g. in the areas of coordination, resource allocation and legislation) as well as positive factors of the development of mainstreaming social inclusion in the Czech Republic. In the second part of the report, mainstreaming social inclusion of the disabled into the Czech public policy is presented as an example of good practise.
Klíčová slova: začleňování sociální; mainstreaming; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: social inclusion; mainstreaming social inclusion; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mainstreaming sociálního začleňování v České republice: výzva české veřejné politice. [Mainstreaming social inclusion in the CZech Republic: Challenge to Czech public policy.]. / Miroslava Rákoczyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 9-12 (4 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Článek poskytujeĘhodnocení mainstreamingu sociálního začlenění (MSI) do veřejné politiky v České republice. Je založeno na šetření 126 respondentů ze všech úrovní veřejné správy a z různých nevládních organizací. Článek ukazuje, že sociální začlenění je zaváděno do české veřejné politiky pouze v malé míře. Sociální začlenění je obecně vnímáno pouze jako záležitost vládních politik Zatímco na centrální úrovní má MSI politickou prioritu v důsledku závazků k agendě EU, na regionálních a místních úrovních má pouze nízkou prioritu. V rámci spektra veřejných politik je MSI také nedostatečné, jelikož otázky sociálního začlenění jsou reflektovány téměř výlučně pouze úzce vymezenou sociální politikou, hlavně politikou sociálního zabezpečení a sociální péče a do určité míry i politikami zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The article provide an evaluation of mainstreaming social inclusion (MSI) into the public policy in the Czech Republic. It is based on a survey of 126 respondents from all levels of the public administration and from various NGOs. The article shows that social inclusion is mainstreamed into Czech public policy to a low extent only. Social inclusion is generally perceived as being related to governmental policies. While at the central level MSI is given political priority as a consequence of commitments to the EU agenda, at the regional and local levels it has only low priority. MSI across the spectrum of public policies is also low as social inclusion issues are reflected almost exclusively by a narrow-defined social policy, mainly by the policy of social security and social care, and to a certain extent by employment policies.
Klíčová slova: začleňování sociální; mainstreaming; politika veřejná

Klíčová slova v angličtině: social inclusion; mainstreaming social inclusion; public policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT