Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. [The Economy and the Administration in a Public Sector.]. / Jiří Winkler, a kol. - Praha: Ekopress, 2002. - 268 s. - ISBN 80-86119-60-2

[ Winkler, Jiří - a kol. ]

Anotace:  Publikace Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru je rozdělena do tří základních částí. V první části se čtenář seznámí s teoretickými koncepty fungování veřejného sektoru počínajíc teorií statků přes členění veřejného sektoru až po faktory efektivnosti veřejného sektoru a užitek veřejného sektoru. Druhá část publikace představuje souhrn nejdůležitějších nástrojů potřebných pro efektivní řízení všech odvětví veřejného sektoru a konečně část třetí se věnuje konkrétní analýze fungovaní veřejného sektoru v následujících oblastech: blok odvětví společenských potřeb, blok odvětví rozvoje člověka, blok odvětví poznání a informací, blok odvětví technické infrastruktury, blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů a blok existenčních jistot.
 
Anotace v angličtině:  Publication "The Economy and The Administration in a Public Sector" is divided into three basic sections. The first section deals with a problem of a theory of public good and a methodology of effectiveness in public sector (a theory of groups and organizations, a theory of public good). The second section presents the most important tools in management and administration of a non-market sphere and is closely linked into the last section, which is based on a six specific analyses of six parts of public sector.
Klíčová slova: sektor veřejný; správa veřejná; management; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: public sector; effectiveness; public goods; bureaucracy; administration; management; rational behaviour
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti a bariéry prosazení žen a mužů v managementu. Šetření na personálních agenturách. [Possibilities and barriers of better achivements of women and men in management. Survey on personal placement services.]. / Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, 2005. - 17 s.

[ Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva představuje výsledky kvalitativního šetření provedeného u personálních agentur, které se zabývají obsazováním manažerských pozic. Cílem bylo zjistit rozdíly mezi muži a ženami na pozicích středního a vyššího managementu, které ovlivňují možnosti širšího uplatnění se žen na těchto pozicích.
 
Anotace v angličtině:  The study respresents the results of qualitative survey on personal placement services focused on management job position. The aim of the study was identify the diffrences between men and women on the positions of the middle and higher management, which affect possibilities of women to reach top places in corporate level.
Klíčová slova: gender; zaměstnanost; management

Klíčová slova v angličtině: gender; employment; management
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Gender v managementu. : Vyhodnocení analýz a návrhy na opatření z projektu Gender v managementu č. 1J046/05 - DP 1 [Gender in management. : Evaluaiton of the analyses and proposals for measurments fron´m the project Gender in management (No. 1J046/05 - DP)]. / Jan Vlach, Zuzana Šnajdrová, Tomáš Kozelský, Jakub Musil - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-003-5

[ Vlach, Jan - Šnajdrová, Zuzana - Kozelský, Tomáš - Musil, Jakub ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky analýz a výzkumu zdánlivě specifické problematiky genderu v řídící sféře v jednotě kvantitativních a kvalitativních aspektů. V managementu, zejména podnikatelské sféry, která stojí mimo instituty veřejné kontroly, se koncentrují rozpory politiky rovných příležitostí, rodinné politiky a problémy genderových stereotypů. Výsledky výzkumu mají tedy obecný charakter, upozorňují na nesystémové momenty politiky rovných příležitostí obou pohlaví a na předsudky zakořeněné v české společnosti. Překonání nerovných příležitostí předpokládá dialog ženy - muži a zajištění efektivní struktury služeb pro rodinu.
 
Anotace v angličtině:  Presented study summarizes outputs of both qualitative as well as quantitative analysis and researches dealing with specific problems of gender in management. There is a concentration of conflicts among the politics of equal opportunities, family politics and gender stereotypes especially in the business sphere, which is unreachable by institutes of public control. Presented outcomes are after all rather general; they highlight the unsystematic components of the equal opportunities politics as well as prejudice rooted in Czech society. Dialogue between men and women and provision of effective complex of available service for family is the only way how to get over unequal opportunities.
Klíčová slova: gender; management; příjmy; kariéra profesionální; rodina; čas volný; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: gender; management; income; wages; career development; family; leisure time; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Ženy vykupují svoji účast v managementu nižším výdělkem [Women pay for their participation in management by lower earnings.]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 2-8.

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Pohyb a odměňování manažerů představuje specifický segment trhu práce, který je v ČR málo zmapovaný. Příspěvek se snaží odpovědět na otázku, zda jsou manažerky diskriminované a jestliže ano, jaké jsou příčiny a projevy tohoto jevu. Autor reaguje na výstupy sociologických studií a analytické údaje českých a evropských statistických služeb, které nerovné postavení žen v managementu signalizují.
 
Anotace v angličtině:  Turnover and rewarding of managers represent a specific market segment which is mapped only to a small extent in the CR. The article seeks to answer the question whether women as managers are discriminated, and if so, what the reasons and demonstrations of this phenomenon are. The author responds to outputs of sociological studies and analytical data provided by the Czech and European statistical services, which signal an unequal position of women in management.
Klíčová slova: ČR; gender; management; ženy v managementu; diskriminace mzdová; odměňování; diskriminace pracovní; rovnost; sladění pracovního a rodinného života; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; gender; gender differences; management; salary differences; remuneration; labour discrimination; equity; reconciliation of work and family life; career development
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy [Management of organizations providing social services - selected issues]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 254 s. - ISBN 978-80-7416-083-7

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Fundamentální otázce: "Jak řídit, aby organizace uspokojovala měnící se požadavky zákazníků lépe a efektivněji než konkurence, tedy jak řídit ke strategické prosperitě?" se nemůže vyhnout ani sektor služeb, jehož nedílnou součástí jsou služby sociální. Význam sociálních služeb ve společnosti v důsledku působení socio-demografických faktorů poroste. Trh sociálních služeb bude mohutnět a zároveň se zvyšovat i jeho kvalita. Uživatelé sociálních služeb budou od nich očekávat stále vyšší užitek a také jejich poskytovatelé budou sledovat své zájmy. Na řadě případů lze dokumentovat, že organizace poskytující sociální služby, budou-li chtít přežít, musí podstatně zefektivnit využívání všech svých disponibilních zdrojů. Jedna z možností jak toho dosáhnout, spočívá ve zkvalitnění řízení a kontinuální aplikaci poznatků moderního managementu do každodenní praxe.
 
Anotace v angličtině:  The fundamental question is how to manage the organization so as to satisfy ever-changing customer requirements better and more effectively, i.e. to manage the organization for long-term prosperity. This situation, which is a logical consequence of market economy development, inevitably impacts the services sector, an integral part of which is the social services sector. The importance of social services in society increases as a consequence of social-demographic factors. The social services market will become more robust and the quality will increase. Social services users can expect higher satisfaction and the providers will pursue their interests. In many cases it is obvious that organizations providing social services will have to considerably increase efficiency when using available resources if they want to survive. Increasing the quality of management and continuous implementation of modern management innovations in day-to-day practice are some of the possibilities to achieve that goal.
Klíčová slova: služby sociální; komunikace; manažeři; motivace; kultura organizační; plánování; prosperita; strategické řízení; trh; řízení; řízení pracovního výkonu; rozhodování; vedení; vývojové tendence managementu

Klíčová slova v angličtině: social services; communication; manager; motivation; organisational culture; organisational structure; planning; prosperity; strategic management; market; management; performance management; decision making; leadership; management development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Existuje genderová rovnost v managementu v ČR? / Drahomíra Zajíčková - 2007. - nestr.

[ Zajíčková, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Problematika genderové rovnosti v podnikatelské sféře se nejvýrazněji projevuje v oblasti individuálně smluvních vyjednávání o zaměstnání a výdělku, tj. v segmentu manažerského trhu práce, kterého se účastní vysoce kvalifikované pracovní síly.
Klíčová slova: rovnost; management; gender; trh práce

Klíčová slova v angličtině: equality; management; gender; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Ženy jako manažerky. / Danica Krause, Drahomíra Fischlová - 2006. - nestr.

[ Krause, Danica - Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Z pohledu vývoje a stavu zaměstnanosti vedoucích a řídících pracovníků (manažerů) došlo jak u mužů, tak i u žen k největšímu navýšení počtu pracovních míst. Kvantitativní změny v participaci žen na řízení jsou v porovnání se situací u mužů sice výrazně vyšší, ale podíl žen v této skupině zůstává nízký; ženy tvoří asi čtvrtinu všech vedoucích a řídících pracovníků. Ženy - manažerky sice svoje zastoupení v rámci řídícího podnikového aparátu na jedné straně kontinuálně dynamicky zvyšují, nadále zde ale nacházejí pracovní uplatnění méně než muži, genderový rozdíl v zastoupení této kvalifikační skupiny se v čase snižuje pouze velmi pozvolně.
Klíčová slova: rovnost; management; manažeři; ženy; gender; trh práce; postavení žen na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: equality; management; managers; women; gender; labour market; position of women in the labour market at management segment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Rovné příležitosti do firem, č. 4/2006
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Specifics of Price Marketing Controlling and Pricing of Products with Small and Medium-Sized Family Enterprises (Proceedings of Abstract) [Specifika kontroly cenového marketingu a cena produktů u malých a středně velkých rodinných podniků]. / Karel Havlíček, Lenka Říhová - Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2016. - ISBN 978-80-8154-167-4

[ Havlíček, Karel - Říhová, Lenka ]

Akce: International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economics System, Dubrovník, 2016-06-22
Anotace v angličtině:  Globalization, hyper competition and massive development of information technologies significantly impact behaviour of customers and firms alike. The ability to immediately capitalize on relevant information and prediction of future development thus often becomes a key to success. Large multinational corporations invest into complex marketing controlling while ensuring a stable position on the market. However, the situation is different with small and medium-sized family enterprises where the issue of marketing controlling is often neglected. It follows from long-term researches in which both authors are involved that family enterprise participate in of the gross domestic product in the Czech Republic by 20 to 30%, while in traditional market economies their share is up to 80%. Therefore, they have a role in the social area. The aim of this paper is to analyse the problem of application of controlling in small and medium-sized enterprises with an emphasis on the price controlling and to show the importance of
process controlling in a small and medium-sized family enterprise. The authors give a special attention to given barriers and influences that significantly impact the optimum product pricing. Due to the complexity of the given problem, specifics of controlling with family enterprises with an emphasis on social barriers that are a result of a unique culture of family enterprises are also examined. The originality and benefits of this paper can particularly be seen in supplementing and complex grasping of the price marketing controlling at the level of small and medium-sized family enterprises. A scientific elaboration of the problem of the price controlling is a precondition to the development of competitiveness of family enterprises in the current market place, as a fundamental pillar of healthy economy.
Klíčová slova: management; kontrola; podniky malé a střední

Klíčová slova v angličtině: management; controlling; SME
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT