Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Struktura rozdílů ve výdělcích mužů a žen v managementu. [The structure of differences in earnings of men and women in management.]. / Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 44 s. - ISBN 978-80-87007-58-7

[ Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá otázkou nerovnosti výdělku žen a mužů v managementu v České republice a podíl žen v řízení podle odvětví, řídící úrovně a typu organizací. Práce popisuje a analyzuje výdělkový rozdíl na základě pracovní pozice, osobních charakteristik a charakteristik zaměstnavatele metodu Oaxaca-Blinder. Relevantní data autor čerpá z Informačního systému o průměrném výdělku MPSV (ISPV) za léta 2000 a 2005. Z důvodu rozdílného utváření mezd a platů studie zkoumá zvlášť podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the question of the wage divergence of men and women in management in the Czech Republic and the proportion of women in business according to sector, control level and type of organization. The study describes and analyses income divergence in terms of working position, personal characteristics and characteristics of the employer using the method Oaxaca-Blinder. The author used relevant data from the Information System on Working Conditions of the Ministry of Labour and Social Affairs for the years 2000 and 2005. The study researches the public and private sectors separately because of the different determination system employed.
Klíčová slova: manažeři; muži; ženy; 1. třída KZAM; mzdová divergence; Oaxaca-Blinder metoda

Klíčová slova v angličtině: manager; manageress; 1. class KZAM (ISCO 88); wage divergence; method of Oaxaca-Blinder
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J046/05-DP1 - Gender v managementu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy [Management of organizations providing social services - selected issues]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 254 s. - ISBN 978-80-7416-083-7

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Fundamentální otázce: "Jak řídit, aby organizace uspokojovala měnící se požadavky zákazníků lépe a efektivněji než konkurence, tedy jak řídit ke strategické prosperitě?" se nemůže vyhnout ani sektor služeb, jehož nedílnou součástí jsou služby sociální. Význam sociálních služeb ve společnosti v důsledku působení socio-demografických faktorů poroste. Trh sociálních služeb bude mohutnět a zároveň se zvyšovat i jeho kvalita. Uživatelé sociálních služeb budou od nich očekávat stále vyšší užitek a také jejich poskytovatelé budou sledovat své zájmy. Na řadě případů lze dokumentovat, že organizace poskytující sociální služby, budou-li chtít přežít, musí podstatně zefektivnit využívání všech svých disponibilních zdrojů. Jedna z možností jak toho dosáhnout, spočívá ve zkvalitnění řízení a kontinuální aplikaci poznatků moderního managementu do každodenní praxe.
 
Anotace v angličtině:  The fundamental question is how to manage the organization so as to satisfy ever-changing customer requirements better and more effectively, i.e. to manage the organization for long-term prosperity. This situation, which is a logical consequence of market economy development, inevitably impacts the services sector, an integral part of which is the social services sector. The importance of social services in society increases as a consequence of social-demographic factors. The social services market will become more robust and the quality will increase. Social services users can expect higher satisfaction and the providers will pursue their interests. In many cases it is obvious that organizations providing social services will have to considerably increase efficiency when using available resources if they want to survive. Increasing the quality of management and continuous implementation of modern management innovations in day-to-day practice are some of the possibilities to achieve that goal.
Klíčová slova: služby sociální; komunikace; manažeři; motivace; kultura organizační; plánování; prosperita; strategické řízení; trh; řízení; řízení pracovního výkonu; rozhodování; vedení; vývojové tendence managementu

Klíčová slova v angličtině: social services; communication; manager; motivation; organisational culture; organisational structure; planning; prosperity; strategic management; market; management; performance management; decision making; leadership; management development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT