Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přiměřenost sociálních služeb aktuálním potřebám. [The adequacy of social services to meet contemporary needs.]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, 2006. - 333 s. - ISBN 80-87007-24-7

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie seznamuje s výsledky výzkumného šetření, jež bylo realizováno mezi pracovníky referátů sociálních věcí pověřených obecních úřadů v celé ČR v roce 2005. Cílem tohoto výzkumu bylo zachytit rozsah realizace, vnímání přiměřenosti, zapojení neziskových organizací a hodnocení finančních prostředků u 26 různých typů sociálních služeb. Sledovány byly rovněž dvě další klíčové oblasti, které s problematikou sociálních služeb úzce souvisejí, totiž výskyt 21 vybraných problémových a rizikových jevů (zároveň s výskytem byla hodnocena také přiměřenost opatření realizovaných za účelem jejich řešení) a odhad velikosti 15 vybraných cílových skupin, jimž byly poskytnuty sociální služby nebo péče a vnímání možnosti uspokojení jejich potřeb. Ve studii jsou prezentována základní zjištěná data, analyzovány vybrané klíčové vztahy mezi jednotlivými proměnnými a formulována doporučení.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the results of a questionnaire survey carried out among 114 employees of social services departments in selected municipal authorities located across the whole of the Czech Republic. The core issues of the study consisted of the extent of the provision of a total of 26 individual social services, their ability to meet contemporary needs, the activity of NGOs and an assessment of the financial resources available. In addition, the study investigated the position of 15 categories of marginalised persons or persons considered to be at risk (an assessment of the number of people within each group and the extent to which it is possible to meet their needs). A further area of investigation consisted of a set of 21 selected risk factors or problems which were subjected to a study of both their occurrence and the adequacy of policies currently in place. The study covers primary statistics based on the data collected, an analysis of the relationships between selected characteristics and recommendations. The data was collected in 2005.
Klíčová slova: služby sociální; šetření; osoby marginalizované; faktory rizikové

Klíčová slova v angličtině: social services; contemporary needs of social services; questionnaire survey; marginalised persons; risk factors
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Odhad počtu a hodnocení situace uživatelů sociálních služeb. [Estimated numbers and assessment of the current situation of users of social services.]. / Pavel Bareš - 2007.

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek porovnává situaci patnácti vybraných skupin osob, uživatelů sociálních služeb či jejich potencionálních uživatelů. Hodnocení se opírá o výsledky dotazníkového šetření realizovaného mezi pracovníky pověřených obecních úřadů v celé ČR. Mezi sledované skupiny patřily jak skupiny osob, které lze v intencích zákona o sociálních službách vnímat jako (potencionální) uživatele služeb sociální péče, tak cílové skupiny (potencionálních) uživatelů služeb sociální prevence. Respondenti u každé skupiny osob uváděli odhadovaný počet osob, jimž byly v uplynulých 12 měsících poskytnuty sociální služby nebo péče, a vnímání možností uspokojení jejich potřeb.
 
Anotace v angličtině:  The article compares the current situation of fifteen selected groups of users or potential users of social services. The evaluation is based on the results of a survey involving 114 employees of social services departments of selected municipal authorities located throughout the whole of the Czech Republic. The groups of persons considered in the evaluation consisted of users or potential users of social care or social prevention services (as defined in Act 108/2006 Coll., on social services). Respondents assessed the number of persons to whom their municipal authority had offered social services or social care instruments in the previous 12 months and the extent to which it had been possible to meet their needs.
Klíčová slova: skupiny znevýhodněné; osoby marginalizované; senioři; postižení; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: vulnerable groups; social services; marginalised persons; seniors; people with disabilities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře 2007(elektronický časopis, ISSN: 1801-2914)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Informace o pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody jako okolnost ztěžující návrat na trh práce [The information on the imprisonment of a person: a barrier of the return to the labour market]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: Kontexty sociálních deviací. - Praha : Česká sociologická společnost, 2017. - ISBN 978-80-905443-4-5. - s. 69-78 (10 s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Akce: Svratka, 19-21.4.2017, EUR
Anotace:  Pravomocné odsouzení, záznam v rejstříku trestů či předchozí pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) představují pro okolí jedince informaci o tom, že součástí jeho osobní historie je trestní minulost, tj. jednání, které se hrubě rozcházelo se společenskými cíli a společností uznávanými formami jednání (sociální deviace). Tato informace výrazným způsobem předurčuje další životní situaci a společenské fungování osob s trestní minulostí. Zatímco ale trestní minulost je faktem, a to faktem, který výrazně předurčuje postavení jedince ve společnosti a přístup jeho okolí k němu, riziko páchání další trestné činnosti je i nadále velmi obtížné posoudit, neboť je vysoce individuální. Individuální přístup okolí jedince k jeho trestní minulosti je ale spíše výjimečný, většinou se tyto osoby setkávají s velice paušalizujícím (negativním) pohledem, různými stereotypními soudy, představami a očekáváními. Příspěvek se věnuje tomu, jaké jsou v kontextu těchto okolností možnosti návratu osob po VTOS na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The information on personĺs conviction, criminal record or imprisonment provide to social environment message that the part of his or her personal history is a criminal past, i.e. behaviour which diverse massively from actions being accepted in the society. However, while the criminal history is a fact, and definitely a fact which significantly determines the position of an individual in the society and its approach to him, the risk of committing further crimes varies highly from person to person. Nevertheless, this difference between criminal past and fears of criminal future is mostly not recognized by personĺs social environment and individualized approach to released persons is rather exceptional, so the majority of released persons encounter a very flattering (negative) view, various stereotypical judgments, ideas and expectations. Though the reintegration of such persons hinder many various important aspects, the information on imprisonment is of great importance and needs to be investigated.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; vězení; zaměstnanost; zaměstnavatelé; trh práce; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; imprisonment; employment; employers; labour market; marginalised persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám [Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Sborník studií na téma: Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců. II. část.. - Praha : Asociace samostatných odborů, 2017. - s. 1-55 (55 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: Praha, 15.11.2017, EUR Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek sleduje perspektivu osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "propuštěné osoby" a "výkon trestu") a jejich subjektivní vnímání vlastní pozice na trhu práce. Jedním z hlavních cílů realizovaného výzkumu byl podrobnější popis situace a hlubší porozumění situaci, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění a rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. V souvislosti s tím byly sledovány především bariéry, které po propuštění informanti/tky museli překonávat, pracovní zkušenosti a další důležité události ("mezníky"), které pracovní život jedince ovlivňují. Shromážděné poznatky o pracovní historii dotazovaných osob a o souvisejících okolnostech pomohly identifikovat a popsat některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Díky podrobnějšímu vhledu do pracovní historie propuštěných osob bylo možné lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností, které určují možnosti zaměstnání propuštěných osob.
 
Anotace v angličtině:  The contribution focuses on the perspective of released persons and their subjective perception of their own position on the labour market. One of the main goals of the research project was to provide a more detailed description and deeper understanding of the situation which encounter released persons. It also pictured the main influences of this situation on the working career / employment history of released persons. In connection with this, the contribution observed the main barriers after the release, work experience and other important events (the "milestones") that affect the working life of the individual. The knowledge gathered on the job history of respondents and related circumstances also helped to identify and describe some important factors that improve or, on the contrary, exacerbate the chances of released persons on the labour market. The research design also allowed to observe internal dynamics of key circumstances which determine the employment opportunities of these persons.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; marginalizace trhu práce; začleňování sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social inclusion; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons [Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Anthology of studies on the topic: Impacts of digitalization of work on empoyment, collective bargaining and social security of employees. - Prague : Association of Independent Unions, 2017. - s. 1-58 (58 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: Praha, 15.11.2017, EUR
Anotace:  Jedním z hlavních cílů realizovaného výzkumu byl podrobnější popis situace a hlubší porozumění situaci, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění a rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. V souvislosti s tím byly sledovány především bariéry, které po propuštění informanti/tky museli překonávat, pracovní zkušenosti a další důležité události ("mezníky"), které pracovní život jedince ovlivňují. Shromážděné poznatky o pracovní historii dotazovaných osob a o souvisejících okolnostech pomohly identifikovat a popsat některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Díky podrobnějšímu vhledu do pracovní historie propuštěných osob bylo možné lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností, které určují možnosti zaměstnání propuštěných osob.
 
Anotace v angličtině:  The contribution focuses on the perspective of released persons and their subjective perception of their own position on the labour market. One of the main goals of the research project was to provide a more detailed description and deeper understanding of the situation which encounter released persons. It also pictured the main influences of this situation on the working career / employment history of released persons. In connection with this, the contribution observed the main barriers after the release, work experience and other important events (the "milestones") that affect the working life of the individual. The knowledge gathered on the job history of respondents and related circumstances also helped to identify and describe some important factors that improve or, on the contrary, exacerbate the chances of released persons on the labour market. The research design also allowed to observe internal dynamics of key circumstances which determine the employment opportunities of these persons.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; marginalizace trhu práce; začleňování sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social inclusion; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku [Legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of persons disadvantaged in the labour market with regard to the specifics of employment of convicted persons and persons with the criminal record]. / Pavel Bareš, Marie Dohnalová - In: Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace. II. část. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2019. - s. 1-72 (72 s.).

[ Bareš, Pavel - Dohnalová, Marie ]

Akce: 2019-11-14, Praha, EUR Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumného projektu bylo doplnit a rozvést poznatky z výzkumu Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu" týkající se úlohy a možností sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive osob se záznamem v Rejstříku trestů. Oproti předešlému projektu se navazující výzkum detailněji zaměřil na charakteristiku legislativních a institucionálních podmínek pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání znevýhodněných osob. Těchto otázek se v řadě ohledů týkal již předešlý výzkumný projekt, nicméně v tomto projektu byly právě tyto dvě roviny týkající se činnosti a role sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob cíleně akcentovány a představovaly primární hlediska sledovaná v rámci tohoto výzkumu. Legislativní a institucionální podmínky totiž podstatným způsobem předurčují celkové možnosti pro působení sociálních podniků i jejich roli při zaměstnávání znevýhodněných osob.
 
Anotace v angličtině:  The project represented a second phase of research activities which has focused on the role and possibilities of social enterprises in the employment of disadvantaged persons or persons registered in the Criminal Register especially. In this regard, the project further elaborated findings gathered in research project ĹAnalysis of Barriers to Employing Persons Released from Imprisonment in the Labour Market and Possibilities to Employ Them; Influence and Support of Social Dialogue'. However the current project focused in more detail on legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of disadvantaged persons. The importance of legislative and institutional conditions was frequently apparent even from the previous research project, but in this project these two aspects were pursued primarily and their influence on social enterprises and on their role in employing disadvantaged people was in this research a key perspective, because both the legislation and institutional arra
ngements substantially determine the overall possibilities for social enterprises and their role in employing disadvantaged people.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; osoby marginalizované; ekonomika sociální; trh práce; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social economy; labour market; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2020
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku [Legislative and institutional conditions for the activities of social enterprises and for the employment of persons disadvantaged in the labour market: taking into account the specific position and possibilities of work integration for persons with a criminal record]. / Marie DOHNALOVÁ, Pavel BAREŠ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 94 stran - ISBN 978-80-7416-359-3

[ DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie zprostředkovává ucelený přehled klíčových podmínek a stěžejních mechanismů, aktivit, programů apod. určených na podporu sociálních podniků v ČR, jež determinují jejich současné postavení a možnosti jejich fungování. Těmto otázkám se přitom monografie věnuje ve spojitosti s tématem zaměstnávání osob znevýhodněČných na trhu práce obecně, respektive více specificky v souvislosti s vybranými aspekty týkajícími se zaměstnávání osob se záznamem v Rejstříku trestů.
Tímto svým zaměřením monografie navazuje na dříve realizovaný explorativní výzkum "Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu". V rámci této monografie byly systematicky shrnuty některé již dříve získané poznatky, současně ale byla v této monografii pozornost primárně soustředěna na legislativní a institucionální podmínky determinující postavení a fungování sociálních podniků, respektive determinující jejich roli a možnosti při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Podstatně větší akcent na téma legislativních a institucionálních podmínek tak zároveň značně odlišoval tento navazující výzkum od předchozího, jehož záměrem bylo, zachytit poněkud širší spektrum souvislostí charakterizujících současnou praxi ve sledované oblasti.
V této monografii tak byly dále doplněny a rozvedeny některé již dříve shroČmážděné poznatky, zároveň ale legislativní a institucionální podmínky představovaly primární hlediska akcentovaná v tomto výzkumu. Z těchto důvodů byly rozebrány podstatně podrobněji, než tomu bylo v předchozím výzkumu, a představovaly současně i klíčovou perspektivu, na základě níž byly prezentované poznatky uspořádány a vyhodnoceny. Již předchozí výzkum totiž velmi zřetelně naznačil, že legislativní a instiČtuČcionální podmínky podstatným způsobem předurčují celkové možnosti působení sociálních podniků i jejich roli a možnosti při zaměstnávání znevýhodněných osob. Monografie vznikla v rámci širšího projektu "Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace".
 
Anotace v angličtině:  The monograph provides a comprehensive overview of key conditions and main mechanisms, activities, programs, etc. designed to support social enterprises in the Czech Republic, which determine their current position and the possibilities of their functioning. The monograph deals with these issues in connection with the topic of employment of persons disadvantaged in the labour market in general, or more specifically in connection with selected aspects related to the situation and work integration of persons with criminal record.
In this way, the monograph follows the exploratory research "Analysis of barriers to employment of persons released from VTOS on the labour market and possibilities of their employment; influence and promotion of social dialogueö. Within this monograph, some of the previously acquired knowledge has been systematically summarized, but at the same time the attention has been focused in this monograph primarily on legislative and institutional conditions determining the position and functioning of social enterprises, respectively determining their role and possibilities in employing people disadvantaged in the labour market. The significantly greater emphasis on legislative and institutional conditions also markedly distinguishes this follow-up research from the previous one, which described the current practice in the monitored area without application of a specific analytical perspective(s) and whose intention was to capture as broader spectrum of relevant issues as possible.
In this monograph, the previously gathered knowledge was further suppleČmented and elaborated. At the same time the legislative and institutional conditions were the primary aspects analysed in this research. For these reasons, they were discussed in a greater detail than in previous research, and at the same time represented a key perspective according to which the presented findings were organized and evaluated. The specific focus of this research on legislative and institutional conditions originated already from the fact that yet the previous research had clearly indicated that legislative and institutional conditions substantially determine the overall possibilities for social enterprises to operate, as well as their role and opportunities for employing disadvantaged people. The monograph was created as part of a wider project "Social dialogue as a prevention of society polarization and a tool to work with human capital at the time of digitalization and robotizationö.
Klíčová slova: ekonomika sociální; znevýhodnění na trhu práce; záznam v rejstříku trestů; zaměstnání; trh práce; legislativa

Klíčová slova v angličtině: social economy; marginalised persons; criminal record; employment; labour market; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 626819/2019 Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku - fáze II
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-387-6 (pdf)
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT