Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dochází na českém trhu práce k marginalizaci? [Is There a Problem of Marginalization on the Czech Labour Market?]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2003. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 118-127.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr ]

Anotace:  Údaje nasvědčují, že v ČR existuje početná skupina osob marginalizovaných na trhu práce (jde o osoby s nízkým lidským kapitálem). U větší části dotazovaných osob v naší panelové studii se jednalo o opakovanou nezaměstnanost a u třetiny z nich byl součet jejich celkové doby nezaměstnanosti již delší jak 1 rok (u 15% delší jak 2 roky). Asi 30% domácností dotazovaných, pro které byl tento dotaz relevantní (dotázaní mají partnera respektive partnerku) bylo postiženo dvojí nezaměstnaností.
 
Anotace v angličtině:  The data show that in the Czech Republic, there is a numerous group of people marginalized in the labour market (people with low human capital). Most respondents had been unemployed repeatedly in our panel study. For a third of them, the total of their individual unemployment spells exceeded one year (for 15% of them it exceeded 2 years). About 30% of the respondents households - to which the question was applicable (that is the respondents had a partner and the job they had lost had not been their first one) - had to cope with double unemployment. A half of the respondents had been unemployed three or oven more times. Yet, these people do not feel too stigmatised for being unemployed. Even after having experienced repeated losses of employment they do not seem much concerned about the difficulties in searching for a new job and their job-search strategies are not too active.
Klíčová slova: ČR; trh práce; nezaměstnanost dlouhodobá; strategie nezaměstnaných; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; long-term unemployed; strategies; marginalization
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. / Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2002. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 202-219.

[ Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Analýza rekvalifikací v ČR a jejich cílenosti na znevýhodněné skupiny osob na pracovním trhu. Rozbor účinků rekvalifikačních programů pro nezaměstnané na lokálním pracovním trhu v okrese Břeclav - očekávání spojená s účastí v rekvalifikačním kurzu a subjektivní hodnocení přínosů rekvalifikací pro jejich účastníky (hodnocení kvality, využitelnosti a psychosociálních účinků).
Klíčová slova: trh práce; marginalizace trhu práce; rekvalifikace; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: labour market; marginalization; training; activation effects
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Část pátá: Marginalizované skupiny. [Fifth Part: Marginal Groups.]. / Jaromíra Kotíková, Sylva Vesecká - In: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. / Antonín Slaný, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - ISBN 80-210-3325-8. - s. 171-192.

[ Kotíková, Jaromíra - Vesecká, Sylva ]

Anotace:  Marginalizace na trhu práce postihuje určité skupiny populace. Mezi hlavní příčiny patří nedostatečné vzdělání a kvalifikace, malé pracovní zkušenosti, různé zdravotní handicapy, vysoký věk, pečovatelské závazky. Nejviditelnější marginalizovanou skupinu představují dlouhodobě nezaměstnané osoby. Marginalizace je pokládána za hlavní příčinu utváření "nové chudoby" a skrze ní i sociální exkluze. Je nadmíru důležité využít všech motivačních prostředků k zapojení těchto osob do zaměstnání.
 
Anotace v angličtině:  Marginalization on labour market affects specific population groups. Insufficient education and low skills, small work experiences, different forms of disability, older age and obligations of care are included among main causes of marginalization. The long-term unemployed people represent the most visible marginalized group. Marginalization is considered as the fundamental cause of creating of "new poverty" and social exclusion. It is very important to use all motivation means for reintegration of these persons to employment.
Klíčová slova: marginalizace trhu práce; vyloučení sociální; chudoba; nezaměstnaní; nezaměstnanost dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: marginalization; social exclusion; poverty; long-term unemployed
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Pracovní migrace a její regulace v kontextu české politiky zaměstnanosti. [Labour migration and its regulation in the frame of Czech labour market policy.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda / Jiří Winkler. - Brno : Barrister & Principal, 2008. - ISBN 978-80-87029-49-7. - s. 61-81.

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  Text se zabývá pracovní migrací v kontextu nových sociálních rizik, přičemž si všímá jak pozitivních tak negativních účinků migrace při rozvoji těchto rizik. Autoři si v této souvislosti kladou otázku: Jaká je role politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů migrace v kontextu nových sociálních rizik? Na základě znalostí o postavení cizinců na trhu práce a znalostí zahraniční zaměstnanosti v České republice pak odvozují význam politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  The text is dealing with labour migration The text is dealing with labour migration in the frame of new social risks. Authors describe positive and negative impacts of migration in the course of development of the risks and ask a question: What is the role of employment policy during regulation of impacts of migration in the frame of new social risk? On the basis of knowledge concerning position of the foreigners at the labour market and data concerning employment of foreigners in the Czech Republic is derived importance of employment policy during regulation of work migration impacts.
Klíčová slova: migrace pracovní; rizika sociální; veřejné služby zaměstnanosti; marginalizace trhu práce; migrace; politika integrační

Klíčová slova v angličtině: labour migration; social risks; public employment services; marginalization; migration; integration policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb.; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (2006-2011). Příjemce: MU, FSS (řešitel: J. Winkler)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. [Proposal for an international comparison of the system of training and educational programmes.]. / Markéta Horáková, Pavel Horák - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 5 (2010), s. 2-10 (9 s.).

[ Horáková, Markéta - Horák, Pavel ]

Anotace:  Existence nových sociálních rizik a nejistot na soudobých trzích práce způsobila, že je od marginalizované pracovní síly vyžadována větší flexibilita a adaptabilita k měnícímu se pracovnímu prostředí, novým technologiím a znalostem. Klíčovým mechanismem zmírňujícím důsledky marginalizace a vyloučení z trhu práce je proces dalšího vzdělávání a pracovního výcviku. Článek předkládá návrh mezinárodní komparace výcvikových a vzdělávacích programů. Zaměřuje se především na to, jak je politika pracovního výcviku a vzdělávání ve vybraných zemích konceptualizována a realizována s důrazem na míru její flexibility. Zvolená optika flexibility umožňuje identifikovat systémy, které dokážou lépe a efektivněji reagovat na potřeby znevýhodněných skupin na trhu práce. Metodologie má univerzální charakter a lze ji využít i pro evaluaci jiného opatření politiky pracovního trhu.
 
Anotace v angličtině:  The existence of new uncertainties and social risks on contemporary labour markets means that marginalised labour is required to be more flexible and adaptable to the changing work environment, new technologies and skills. The process of education and work training is regarded as a key mechanism for mitigating the consequences of this marginalisation and exclusion from labour markets. The paper presents a proposal for an international comparison of training and educational programmes. Of specific interest is how training and education policies are designed in the selected countries and how they are implemented, focusing on the degree of these systems flexibility. The prism of flexibility allows to identify the systems that are able to react more effectively to the needs of disadvantaged groups on the labour market. The proposed methodology is universal and can be also used to evaluate the design of any labour market policy measure.
Klíčová slova: politika trhu práce; vzdělávání-výcvik; srovnání mezinárodní; zdroje lidské; rizika sociální; marginalizace trhu práce; flexibilita funkční

Klíčová slova v angličtině: labour market policy; training and educational programmes; international comparative analysis; human capital; uncertainties and social risks; marginalization; functional flexibility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. [Empirical evaluation of the importance of human capital at a time of economic recession.]. / Markéta Horáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 2-12 (11 s.).

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Tato studie se na datech dostupných z analýz OECD snaží ukázat, jak se promítají současné ekonomické obtíže vyvolané hospodářskou recesí do úrovně a využívání lidského kapitálu v ČR a jiných evropských zemích. Dále naznačuje, jak mohou jednotlivci, firmy a stát přispívat k překonání ekonomických problémů právě podporou rozvoje lidského kapitálu.
 
Anotace v angličtině:  Based on data available from OECD analyses the study seeks to show how the current economic difficulties brought about by economic recession are reflected in the standard and use of human capital in the Czech Republic and other European countries. It also indicates how individuals, firms and the state may help overcome economic problems by supporting the development of human capital.
Klíčová slova: zdroje lidské; vzdělávání-výcvik; zaměstnatelnost; nezaměstnanost; příjmy nízké; konkurenceschopnost; produktivita práce; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: human capital; education-training; employability; unemployment; competitiveness; productivity; economic crisis; investing in education; work habits; individual and societal benefit of education; marginalization; social capital; low-income career
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Místo dole, místo nahoře: cizinci ze třetích zemí na českém trhu práce [Place down, place at the top: foreifners from third countries in the Czech labour market]. / Miroslava Rákoczyová - In: Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. - Brno : Barrister & Principal, o. s., 2011. - ISBN 978-80-87474-20-4. - s. 9-38 (30 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Tato kapitola se zabývá kvalitou práce cizinců ze třetích zemí a především jejími souvislostmi s průběhem procesu sociální integrace přistěhovalců v ČR. Nejprve stručně nastíníme strukturu zahraniční zaměstnanosti, přičemž si budeme všímat zejména marginalizačních tendencí. Navážeme dosavadními zjištěními o kvalitě pracovních míst pro cizince, přičemž budeme vycházet zejména z realizovaného dotazníkového šetření reprezentativního vzorku 1 000 zaměstnavatelů, kteří v ČR legálně zaměstnávají cizince. Ve třetí části textu se pak zaměříme na porozumění souvislostem mezi kvalitou práce a sociální integrací. Naším cílem je hlubší porozumění významu charakteristik pracovního místa pro sociální integraci cizinců ze třetích zemí v České republice.
 
Anotace v angličtině:  This chapter deals with the quality of the work of foreigners from third countries, and particularly its relation to the social integration process of immigrants in the CR. First we briefly outline the structure of the foreign employment; we will pay attention mainly to marginalization tendencies. Then follow findings on the quality of jobs for foreigners that are based on a realized questionnaire survey of representative sample of 1,000 employers who legally employ foreigners in the CR. In the third part of the text, then we focus on understanding the relationship between quality of work and social integration. Our goal is a deeper understanding of the importance of job characteristics for social integration of foreigners from third countries in the Czech Republic.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; trh práce; integrace cizinců; kvalita práce; zaměstnanost cizinců; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: foreigners; foreigners from third countries; labour market; integration of foreigners; quality of work; employment of foreigners; marginalization
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  celkem 188 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT