Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám [Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 42 s. - ISBN 978-80-7416-323-4

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizované v projektu "Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců". Vzhledem ke specifickému zaměření se ale zadání tohoto výzkumu od zaměření ostatních výzkumů realizovaných v rámci uvedeného širšího projektu podstatně odlišovalo.
Výzkum se zaměřil na vyhodnocení situace, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění, a byl v rámci něho proveden detailnější rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. Výzkum se zaměřil na stěžejní okolnosti, které ovlivňují pracovní život jedince, a na vzájemné souvislosti mezi pracovní historií dotazovaných osob a její trestní minulostí. Díky tomu byly identifikovány a popsány některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Zaměření výzkumu na pracovní historii propuštěných osob také umožnilo lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností určujících možnosti zaměstnání propuštěných osob.
 
Anotace v angličtině:  This study presents results of the research carried out in the project "Impacts of digitization of work on employment, collective bargaining and social security of employees". However, given the specific focus, the assignment of this research differed significantly from other research carried out within this project.
The research focused on the situation of a person after his or her release from the prison and has conducted analysis of how this situation affects his or her working career / employment history. In this research, there were investigated circumstances which affect working life of the individual. At the same time, the analysis reflected interrelationships between employment history and criminal history. This knowledge helped to identify and describe factors which improve or, on the contrary, exacerbate the chances of released persons on the labour market. The research design also allowed to observe internal dynamics of key circumstances which determine their employment opportunities.
Klíčová slova: vězni propuštění; zaměstnání; skupiny marginalizované; vyloučení sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalized persons; social exclusion; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu [Analysis of Barriers to Employing Persons Released from Imprisonment in the Labour Market and Possibilities to Employ Them; Influence and Support of Social Dialogue]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností. II. Část. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2018. - s. 1-70 (70 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: 2018-11-27, Praha, EUR

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se zaměřil na vyhodnocení role, kterou mohou hrát sociální podniky při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. V textu byla pozornost nejprve věnována pojmu osoba znevýhodněná na trhu práce a okolnostem, jež mohou usnadnit zaměstnání takovýchto osob na otevřeném trhu práce. Následně byl vyjasněn pojem sociální podnik a přiblíženo pojetí sociálního integračního podniku, přičemž byl přiblížen přístup k těmto otázkám v Evropě a v USA. Následující obsáhlá část byla věnována sociálnímu podnikání v českých podmínkách a roli českých sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob.
 
Anotace v angličtině:  The paper focused on the role of social enterprises in employing people who are disadvantaged at the labour market with special regard to people released from prison. The attention was devoted to the concept of a person who is disadvantaged at the labour market. The circumstances that may facilitate the employment of such persons at the open labour market were discussed consequently. Subsequently, the concept of social enterprise was clarified and the concept of a work integration social enterprise (WISE) was approached according to approaches to these issues in Europe and the USA. The following extensive part was devoted to social entrepreneurship in Czech conditions and to the role of Czech social enterprises in employing disadvantaged people.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; osoby marginalizované; ekonomika sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalized persons; social economy; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody [Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in marginalized persons with regard to those released from imprisonment]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 57 s.

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizovaného v projektu "Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností". Podobně jako u autory dříve realizovaných výzkumů přitom byla pozornost do značné míry zaměřena na osoby se záznamem v rejstříku trestů, díky čemuž se zadání tohoto výzkumu podstatně odlišovalo od zaměření ostatních výzkumů realizovaných v rámci uvedeného širšího projektu.
Dříve realizované výzkumné projekty zaměřené na zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů jasně dokladovaly existenci řady významných překážek ztěžujících zaměstnávání těchto osob na otevřeném trhu práce. Z těchto důvodů se ukazovalo jako žádoucí zaměřit pozornost na to, jakou roli mohou při podpoře zaměstnávání těchto osob, respektive obecněji znevýhodněných osob hrát ekonomické subjekty, které buďto nepůsobí na otevřeném trhu práce, nebo na otevřeném trhu práce sledují i jiné než ekonomické cíle.
Monografie se proto zaměřila na vyhodnocení role sociálních podniků při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Monografie zachycuje stěžejní poznatky z praxe týkající se sociálního podnikání v českých podmínkách a možností českých sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive konkrétněji při zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. Jsou v ní také vyjasněny některé obecnější souvislosti jako např. vyjasnění pojmů osoba znevýhodněná na trhu práce, participace a integrace těchto osob na otevřeném trhu práce, pojetí sociálního podnikání v Evropě a v USA, koncept integračního sociálního podniku apod.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents the results of the research carried out within the project "The future of work and a new collective bargaining strategy in the future of digitalization and the revolution of skillsö. The specific focus of this research was similar as in the preceding authorĺs researches, i.e. the position and possibilities of work integration of persons with the criminal record. This fact has made the assignment of this research significantly different from the focus of other research carried out within the framework of the above mentioned broader project.
Yet the previous research projects clearly demonstrated the existence of a number of significant barriers which these persons encounter in the open labour market. For this reason it is beneficial to focus on the role that economic subjects that either do not participate in the open labour market or pursue not only economic objectives can play in promoting the employment of these persons or in promoting employment of disadvantaged persons in general.
The monograph therefore focused on the evaluation of the role of social enterprises in the employment of people disadvantaged in the labour market. The monograph captures recent practical experiences and findings on functioning of social entrepreneurship in the Czech conditions as well as the possibilities of Czech social enterprises in employing disadvantaged persons, or more specifically in the employment of persons registered in the Criminal Register. It also clarifies some more general contexts, such as the notions of the person disadvantaged in the labour market, their participation and integration in the open labour market, the concept of social entrepreneurship in Europe and the USA, the concept of work integration social enterprise, etc.
Klíčová slova: ekonomika sociální; znevýhodnění na trhu práce; záznam v Rejstříku trestů; zaměstnání; zaměstnavatel; trh práce

Klíčová slova v angličtině: social economy; marginalized persons; criminal record; employment; employer; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 626819/2019 Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku ľ fáze II
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT