Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management [Possible consequences of the implementation of the law on social services through the critical view of New Public Management model]. / Ivana Šimíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 24-35 (12 s.).

[ Šimíková, Ivana ]

Anotace:  Cílem textu je otevřít diskuzi o možných nezamýšlených dopadech implementace zákona o sociálních službách na tradičně chápané poslání a hodnoty nevládního neziskového sektoru poskytujícího sociální služby. Jako východisko pro kritický pohled je použita interpretace modelu New Public Managementu prezentovaná v zahraniční literatuře právě v souvislosti s trendy probíhajícími na poli nestátního neziskového sektoru. V textu je stručně představen koncept New Public Managementu, jeho styčné body s implementací zákona o sociálních službách a následně jsou představeny kritické proudy, týkající se zavádění NPM a důsledků, které má pro charakter nestátního neziskového sektoru, potažmo provádění sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this text is to open a debate about possible unintended impacts of the implementation of the Law on Social Services on the traditionally perceived role and values of the non-governmental sector providing social services. As the basis for a critical view is used the interpretation of the New Public Management presented in the foreign literature, specifically in connection with the ongoing trends in the field of non-profit sector. The text briefly introduces the concept of New Public Management, its interfaces with the implementation of the Law on Social Services and subsequently presents the critical currents related to the implementation of the NPM and his consequences on the character of the nongovernmental non-profit sector, hence the performing social work.
Klíčová slova: neziskový sektor; služby sociální; New Public Management; marketizace; institucionalizace; profesionalizace; racionalizace

Klíčová slova v angličtině: non-profit sector; social services; New Public Management; marketization; institutionalization; professionalization; rationalization
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Current Developments in Social Care Services for Older Adults in the Czech Republic: Trends Towards Deinstitutionalization and Marketization [Aktuální vývoj v oblasti služeb sociální péče pro seniory v České republice: trendy deinstitucionalizace a marketizace]. / Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - In: Journal of Social Service Research. - ISSN 0148-8376 - Roč. 42, č. 2 (2016), s. 180-198 (19 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Nástup trendů deinstitucionalizace a marketizace v sociální péči o seniory má v ČR ve srovnání se západní Evropou 20 let zpoždění, navíc se odehrává v naprosto odlišném kontextu charakterizovaném dědictvím komunismu, stárnutím populace a méně štědrým veřejným financováním. Tato studie zkoumá, jak deinstitucionalizace a marketizace ovlivňují dostupnost a kvalitu služeb sociální péče na regionální a obecní úrovni. Zjištění naznačují, že i přes rétoriku deinstitucionalizace a rostoucí počet seniorů podpora a dostupnost terénních sociálních služeb klesá. Dále, pečovatelskou službu se nepodařilo nastavit adekvátně potřebám péče seniorů v domácím prostředí. Tato situace způsobila nezamýšlený vedlejší efekt: vznik neregistrovaných, pololegálních, komerčních pečovatelských domů, které typicky nabízející nízkou kvalitu péče a špatné pracovní podmínky a nepodléhají žádné kontrole.
 
Anotace v angličtině:  Deinstitutionalization and marketization of eldercare has been delayed by 20 years in the CR compared to Western Europe, and it takes place in a completely different context, characterized by the legacy of communism, a growing older population, and less generous public subsidies. This study examines how deinstitutionalization and marketization effect implementation of these principles on the availability and quality of eldercare services at regional and municipal levels. A mixed-method approach was used. The findings suggest that the support for and availability of home-based care has declined, despite the ever-increasing number of older adults and policy preference for deinstitutionalization. Furthermore, home-based services have failed to adjust to growing care needs of older adults. This situation occasioned an unintended outcome: the emergence of nonregistered, semilegal, for-profit nursing homes offering low-quality care and poor working conditions, and subject to no quality control.
Klíčová slova: deinstitucionalizace; marketizace; metody smíšené; starší dospělí; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: deinstitutionalization; marketization; mixed methods; older adults; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The de-institutionalisation of care for older people in the Czech Republic and Slovakia: national strategies and local outcomes [Deinstitucionalizace péče o seniory v České republice a na Slovensku: vliv národních strategií na lokální úroveň]. / Kateřina Kubalčíková, Gábor Szüdi, Jaroslava Szüdi, Jana Havlíková - In: Social Services Disrupted : Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. - ISBN 978-1-78643-210-0. - s. 239-258 (20 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Szüdi, Gábor - Szüdi, Jaroslava - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola se zaměřuje na implementaci deinstitucionalizace sociální péče zaměřené na seniory v České republice a na Slovensku. Principy deinstitucionalizace byly začleněny do národních strategických dokumentů obou zemí po roce 2004, kdy tyto země vstoupily do Evropské unie. Nejprve je řešena otázka, jak tento koncept ovlivnil české a slovenské národní strategie, legislativu a organizaci sociálních služeb pro seniory. Následně je řešena otázka, jaká byla "reakce" regionální a místní samosprávy a poskytovatelů pečovatelských služeb pro seniory na tyto národní strategie. Následně jsou prezentovány dvě případové studie, které ilustrují ambivalentní povahu procesu deinstitucionalizace. Zvláštní pozornost je věnována nové úloze, kterou v procesu zajištění péče o seniory hraje v "nových" podmínkách domácí péče, resp. pečovatelská služba. V kapitole se zdůrazňuje, že i když na národní úrovni v obou zemích byla zavedena strategie deinstitucionalizace velmi rychle, převedení tohoto konceptu do praxe péče o starší lidi n
a regionální a místní úrovni byl poměrně pomalý, mj. proto, že implementace tohoto principu nebyla doprovázena odpovídajícím finančním zajištěním. Případové studie dále naznačují, že realizace národní politiky může skutečně vést za určitých okolností dokonce k přesně opačným výsledkům, než bylo původně zamýšleno.
 
Anotace v angličtině:  The chapter focuses on the implementation of de-institutionalisation in care for older people in the Czech Republic and in Slovakia. The principles of de-institutionalisation were incorporated in the national strategic documents of both countries after the 2004 accession to the European Union. First the question of how this concept influenced the Czech and Slovak national strategies, legislation and organisation of social services for older people is tackled. Subsequently, the question of what were the Ĺresponsesĺ of regional and local authorities and providers of care services for older people are addressed. Two case studies are then presented, which illustrate the ambivalent nature of the de-institutionalisation process. Particular attention is paid to the new role played by domiciliary care since this service form takes a central role as a Ĺsubstituteĺ for outdated or expensive institutionalised care. The chapter highlights how, even though a de-institutionalisation strategy was introduced at the national
level in both countries, it was implemented without guaranteeing a constant and steady flow of financial resources, and the transition of national policy priorities to a Ĺnewĺ conception of care for older people at the regional and local levels has been rather slow. As the case studies suggest, the implementation of the national policy can actually lead to the exact opposite outcome than originally intended, with significant policy implications.
Klíčová slova: ČR; SR; senioři; služby sociální; péče domácí; deinstitucionalizace; marketizace; řízení

Klíčová slova v angličtině: CR; Slovakia; older people; social services; domiciliary care; deinstitutionalization; marketization; governance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  zpracováno mimo VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT