Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Správa pomoci v hmotné nouzi. [Administration of assistance in material need.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 271-276 (6 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Správa pomoci v hmotné nouzi - relevantní zákony. Peněžité dávky sociální pomoci. Sociální služby. Organizační struktura. Práva a povinnosti zaměstnanců úřadů. Povinnosti občanů.
 
Anotace v angličtině:  Administration of assistance in material need - relevant laws. Cash social assistance benefits. Social services. Organizational structure. Rights and obligations of staff offices. Responsibilities of citizens.
Klíčová slova: pomoc sociální; nouze hmotná; správa; zákonodárství; dávky hmotné nouze; služby sociální; orgány správní

Klíčová slova v angličtině: social assistance; material need; legislation; benefits; social services; administrative bodies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi [The early phase of implementation of the reform within the agenda of assistance in material need]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-124-7

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parametrech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem naší monografie bylo zachytit situaci právě v oblasti poskytování sociální pomoci lidem v HN na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a obcích tak, jak vypadala krátce po zahájení reformy. Zaměřili jsme se zejména na rozbor faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace reformovaných sociálních politik do praxe. Pozornost jsme rovněž věnovali typům pojetí sociální pomoci, která v nových podmínkách pracovníci agendy HN uplatňovali, včetně toho, zda a jaká dilemata tito pracovníci při práci s klienty pociťovali.
 
Anotace v angličtině:  Since January 2012, the implementation of the reform of social assistance for people in material need (MN) has been launched. The reform included deep changes both in the organization and the rules of provision of social assistance in MN. The aim of our monograph was to capture the situation in the everyday provision of social assistance to people in MN by the front-line workers shortly after the initiation of the reform. In particular, the analysis focused on the factors affecting the success of reform imple-mentation. Attention was also devoted to the concepts of social assistance applied by the front-line workers under the new conditions, including whether and what kind of dilemmas they felt when working with clients.
Klíčová slova: nouze hmotná; reforma; implementace; pojetí sociální pomoci; dilemata sociální práce s klienty; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: material need; reform; implementation; concepts of social assistance; dilemmas of social work with clients; qualitative methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC7/2012 Pojetí sociální pomoci v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi po implementaci sociální reformy v ČR
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie [Various concepts of social aid provided to people on benefits in material need by Labour Office staff after social reform: Three case studies]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 6 (2013), s. 2-9 (6 s.).

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor ]

Anotace:  V České republice se rok od roku zvyšuje počet domácností, které se nacházejí v hmotné nouzi (HN) a jsou příjemci některé z dávek pomoci v HN. Kromě jiných faktorů za tímto vývojem patrně stojí i omezená nabídka sociální práce lidem v HN poskytovaná v rámci systému sociální pomoci v HN. Na základě analýzy dat tří kvalitativních případových studií referátů HN kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR a sociálních odborů obecních úřadů v témže správním obvodě se snažíme odpovědět na otázku, zda lze očekávat, že v rámci sociální pomoci poskytované referenty HN bude osobě/rodině v HN poskytnuta kromě příslušné dávky i další pomoc při řešení jeho/její tíživé životní situace, a to s využitím činnosti sociální práce, a pokud ano, pak jakou podobu taková sociální pomoc má. Nejprve tedy analyzujeme pojetí sociální pomoci uplatňované jednotlivými zkoumanými pracovišti - identifikovali jsme "Rozšířené" a "Redukované" pojetí - a následně diskutujeme podmínky realizace těchto pojetí a zvažujeme jejich přínosy a rizika.
 
Anotace v angličtině:  The number of households in the Czech Republic that find themselves in "material need" and are recipients of various material need benefits is growing every year. Besides other factors, the limited range of social work on offer to people in material need under the system of social aid in material need is evidently one cause of this development. Based on analysis of data from three qualitative case studies by material need officers at contact points of the Labour Office in the Czech Republic and the social departments of municipal authorities in the same administrative district, we have tried to answer the question, whether it can be expected that, as part of the social aid provided by material need officers, the person/family in material need will be provided not only with the appropriate benefit but also with additional assistance towards addressing his/its difficult situation involving social work, and if so, what form this social aid takes. First we analyse the concept of social aid the scrutinised workpla
ces work with - we identified "Extended" and "Reduced" concepts - and then we discuss the conditions under which these concepts are implemented and weigh up their benefits and risks.
Klíčová slova: vyloučení sociální; nouze hmotná; potřebnost; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; dávky; práce sociální; pracovníci sociální; úřady práce; obce

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; neediness; social assistance; social assistance-benefits; social work; social workers; labour offices; municipalities; material need; role of family carers in the system of social and health care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí [Social Work with People in Material Need]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 71-86 (16 s.).

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Článek je věnován otázce, zda sociální pracovníci chápou pomoc lidem s hmotnou nouzí jako "kompenzaci osobních deficitů", nebo jako "zprostředkování problémových interakcí". Výzkum byl proveden ve třech záměrně vybraných lokalitách. V každé z nich byly provedeny hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky místního kontaktního pracoviště Úřadu práce a obecního úřadu. Lokality byly vybrány záměrně tak, aby ve vyprávění místních sociálních pracovníků byl zastoupen co nejširší repertoár používaných postupů sociální práce. Od dotazovaných sociálních pracovníků jsme získali popisy desítek řešených případů, které jsme následně interpretovali z hlediska typologie, která zahrnuje dva výše zmíněné tzv. čisté typy chápání sociální práce. Identifikovali jsme jedenáct typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí, které jsme následně z hlediska použité typologie chápání sociální práce uspořádali do čtyř uskupení typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí. Klíčovým poznatkem je, že sociální pracovníci z vybraných lokalit popsali
širokou škálu způsobů řešení, která sahá od uspokojování potřeb administrací dávek či působením na kompetence klientů až po snahu předcházet důsledkům a eskalaci hmotné nouze zprostředkováním změny problémových interakcí klientů.
 
Anotace v angličtině:  The article is devoted to the question: Do social workers understand helping the people in material need in terms of "compensating personal deficienciesö or in terms of "intermediating problem interactionsö? Data from the social workers of municipalities and local branches of the Labor Office in three localities were collected using semi-structured and in-depth interviews. Selection of the localities was based on purposive criteria, so that the range of social work approaches were the widest possible. Several dozens of detailed descriptions of the particular interventions were acquired from interviewed social workers. These were interpreted using the theoretical framework of the above mentioned mutually polar understandings of social work. Eleven different types of "case solution modesö were distinguished in this way. These can be clustered in four more general groupings. The key finding consist in social workers from selected localities describe broad scale of case solution modes reaching from saturation of
needs by means of administrating benefits or by means of influencing client competences to preventing material need consequences or their escalation by means of intermediating change of problem client interactions.
Klíčová slova: práce sociální; nouze hmotná; způsoby řešení případů; saturace potřeb; osobní deficity; problémové interakce

Klíčová slova v angličtině: social work; material need; case solution modes; needs saturation; personal deficiencies; problem interactions
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi [Methodology integrating social work and provision of benefits in material need]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 71 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi představuje inovativní metodický nástroj určený pracovníkům agendy pomoci v hmotné nouzi (HN) při kontaktních pracovištích ÚP ČR a sociálním pracovníkům obecních úřadů, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi, jež se nacházejí v situaci HN nebo jsou HN ohroženi. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu a diskusí s metodiky pro oblast HN při krajských pobočkách ÚP ČR, s metodiky sociální práce při krajských úřadech a zástupci MPSV ČR, při současném využití teorií sociální práce, které se na tuto oblast vztahují. Metodika byla před svou finalizací pilotně ověřena v praxi.
 
Anotace v angličtině:  Methodology integrating social work and provision of benefits in material need presents an innovative methodological tool for workers of agenda of assistance in material need (MN) at contact centers of Labour Office of the CR and for social workers in local authorities, who are in direct contact with people who are in a situation of material need or are at risk of material need. This tool was created based on an examination of current practice through in-depth qualitative research and discussions with methodologists for the area of material need in the regional offices of the Labour Office of the CR, with methodologists of social work in regional offices and representatives of the MLSA, while taking advantage of social work theories that apply to this area. The methodology was pilot verified in practice before its finalizing.
Klíčová slova: potřebnost; pomoc sociální; pracovníci místních úřadů; úřady práce; obce; potřeby materiální; práce sociální; dávky hmotné nouze; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: neediness; social assistance; workers of local authorities; labour offices; municipalities; material need; social work; benefits in material need; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Reflektivní praxe v sociální práci: diskuse na příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi [Reflective Practice in Social Work: Discussion Based on the Example of Social Work with People in Material Need ]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: Sociální práce /Sosiálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 17, č. 2 (2017), s. 42-57 (16 s.).

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem stati je přispět k prohloubení pochopení podstaty reflektivní praxe a významu jejího uplatňování sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty, a to s využitím příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi (HN). Východiskem je reflektivní praxe v pojetí Fook a Gardner: od jejího teoretického zakotvení, přes praktické přínosy, až po nástroje a postupy jejího uplatňování v praxi. V kontextu reflektivní praxe, resp. její absence, je pak zvažován současný výkon sociální práce s lidmi v HN zajišťovaný Úřadem práce ČR. Při tom jsou reflexivně využity zkušenosti autorek z jejich výzkumných, publikačních, metodických a vzdělávacích aktivit zaměřených na sociální práci s lidmi v HN, které probíhaly v létech 2012ľ2015. V závěru textu jsou pak diskutovány možné přínosy a rovněž rizika případného zavedení postupů reflektivní praxe do prostředí sociální práce s lidmi v HN vykonávané na kontaktních pracovištích ÚP ČR.
 
Anotace v angličtině:  Using social work with people in material need (MN) as an example, the aim of this paper is to deepen the understanding of both the concept of reflective practice as developed by Fook and Gardner and its significance for everyday social work practice with clients. It is summarized from its theoretical grounds, through its benefits to social work practice, to the ways of its practical use. From the perspective of reflective practice, or more specifically its absence, the current performance of social work with people in MN ensured by the Czech Labor Office (CLO) is taken into consideration. The authors utilize their own experience gained in research, publication, methodical and educational activities focused on social work in the MN help agenda that took place over the years 2012ľ2015. In the final part, the discussion is opened concerning the benefits and the risks of prospective implementation of reflective practice in social work with people in MN in the environment of local branches of the CLO.
Klíčová slova: práce sociální; nouze hmotná; praxe reflektivní

Klíčová slova v angličtině: social work; material need; reflective practice
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT