Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. [Family policy in selected European countries II.]. / Barbora Matějková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2004. - 79 s.

[ Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie navazuje na výzkumnou zprávu äRodinná politika ve vybraných evropských zemích I.ô. Druhý díl podává syntetizující pohled na rodinnou politiku v Evropské unii. Obsahem této práce je souhrnný popis kontextu rodinné politiky v Evropě z pohledu demografického chování, rodinného práva, sociálního zabezpečení a trhu práce. V práci je důraz kladen na přehled možností financování rodinné politiky a popis jednotlivých rysů současných rodinných politik ve vybraných členských zemích Evropské unie (finanční a jiná pomoc státu rodinám). Nástroje rodinné politiky byly vybrány především z hlediska možnosti sladění rodinného a pracovního života s ohledem na současnou situaci v České republice. I přes obecně zjednodušující pohled syntézy může být tato studie pro účely reformy rodinné politiky v České republice užitečná.
 
Anotace v angličtině:  The report offers an advanced study to the report Family policies in selected European countries I. This second volume offers the synthesized summary overview of the family policy in European Union. The goal of the report was to present an overall description of the family policy context in Europe from the prospective of the demographic patterns, the family law, the social security and the labour market. The study is aimed especially at analysing the means of financing of the family policy and the description of the main features of the current family policies in selected member states of the European Union (the financial and other support to the families). The family policy instruments have been selected mainly according to the possibility to balance the work-family-life concerning the situation in the Czech Republic. Though offering the generally simplified view in synthesis, this report can serve as a useful tool for the family policy reform in the Czech Republic.
Klíčová slova: Mezinárodní; ČR; politika populační; politika rodinná; sňatečnost; rozvody; soužití nesezdané; dávky sociální; dávky v mateřství; daně

Klíčová slova v angličtině: INTERNATIONAL; CZECH REPUBLIC; POPULATION POLICY; MARRIAGE; DIVORCES; COHABITATION; BENEFITS; MATERNITY BENEFITS; TAXES
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální politika na pomoc rodině v zahraničí. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 5, č. 2 (2002), s. B 5-11.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Systémy rodinné politiky v zemích západní Evropy. Koncepce systémů rodinných dávek. Rozdílné přístupy k přídavkům na děti ve vyspělých evropských zemích. Samostatné dávky poskytované v rámci systému rodinných dávek. Aplikace zahraničních zkušeností na budoucí koncepci systému státní sociální podpory v ČR.
Klíčová slova: ČR; EU; politika sociální; podpora sociální; dávky sociální; dávky v mateřství

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; family; social policy; social support; social benefits; maternity benefits
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Rodinné dávky a jejich vývoj v rámci sociální reformy v České republice. [Family benefits and their development within the social reforms in the Czech Republic.]. / Magdalena Kotýnková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 10, č. 7-8 (2004), s. 16-22.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Popis průběhu změn, ke kterým došlo u rodinných dávek v období 90.let. Pozornost je věnována především peněžitým dávkám v mateřství, přídavku na dítě, sociálnímu příplatku a rodičovskému příspěvku, z toho zvláště těm, které byly převedeny z dávek univerzálních na dávky testované, tj. přídavek na dítě a sociální příplatek. Makroekonomické vyhodnocení rodinných dávek. Hodnocení výsledků uskutečněných reforem. Tabulky: 1/ Dávky poskytované rodinám při narození a výchově dětí a jejich podíl na HDP v letech 1994-2002. 2/ Počet vyplacených přídavků na dítě a porodného v letech 1991-2002. 3/ Procentuální podíl přídavku na dítě na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 4/ Procentuální podíl sociálního příplatku na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 5/ Podíly rodin podle čerpání sociálních dávek na celkovém počtu rodin (přídavek na dítě a sociální příplatek) v členění podle druhu rodiny a počtu dětí v roce 1996.
 
Anotace v angličtině:  A description of the course of changes which occurred in family benefits during the nineties. Attention is particularly paid to cash benefits for maternity, child allowances, social contributions and family allowances, especially those benefits which were transformed from universal to means tested benefits, i.e. child and social benefits. A macro-economic evaluation of family benefits. An evaluation of the results of the reforms made.
Klíčová slova: přídavky rodinné; dávky v mateřství; porodné; příspěvek rodičovský; příspěvek sociální; rodina; rodina neúplná; reforma

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; CHILD ALLOWANCES; MATERNITY BENEFITS; BENEFITS; CHILDBIRTH BENEFIT; PARENTAL BENEFIT; SOCIAL ALLOWANCE; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; DEVELOPMENT; REFORM; GDP
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v nových členských státech Evropské unie (EU - 10), Bulharsku a Rumunsku. [International review of sickness insurance situation and reforms in the new European Union Member States (EU-10), Bulgaria and Romania.]. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2006. - 44 s. - ISBN 80-87007-43-3

[ Chvátalová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie se zabývá aktualizací úpravy dávek v nemoci, mateřství, otcovství a při ošetřování člena rodiny v nových členských státech, které přistoupily k 1.5.2004 (EU - 10), a dále kandidátských státech, které přistoupí k 1.1.2007, tj. v Bulharsku a Rumunsku. Popis změn je nahrazen přehledem platné právní úpravy. Pozornost je zaměřena na podmínky nároku na dávky, karenční dobu a podpůrčí dobu, výši platby a další podrobnosti týkající se dávkové agendy u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Postavení zaměstnavatelů ve sledované oblasti bude, po dohodě se zadavatelem, předmětem samostatného výzkumného úkolu. Zde je mu proto věnována stručná pozornost. Podrobný stav úpravy dávek ve sledované oblasti dle údajů z roku 2006 obsahuje přílohová část.
 
Anotace v angličtině:  The submitted study deals with updates in the regulation of sickness, maternity and paternity benefits as well as in treating family members in the new member states who acceded on 1 May 2004 and the candidate states who are acceding on 1 January 2007, i.e. Bulgaria and Romania. A description of the changes is supplanted by an overview of the applicable legal regulations. Attention is devoted to the conditions for a benefit claim, the waiting period and the support period, the level of payment and other details concerning the administration of benefits for employees and self-employed persons. By agreement with the client, the position of employers in the monitored sector will be the subject of a separate research project. Consequently, it will only be focused upon briefly in this paper. The appendix section contains a detailed account from 2006 of the situation in terms of the regulation of benefits in the monitored sector.
Klíčová slova: zab. nemocenské; reforma; nemocenské; dávky v mateřství; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: sickness insurance; sickness insurance benefits; reform; MATERNITY BENEFITS; eligibility
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských zemích. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, 2003. - 53 s., příl.

[ Chvátalová, Iva ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná práce se zabývá aktuální úpravou nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských státech. Pozornost je věnována peněžitým dávkám v nemoci, mateřství, při ošetřování nemocného dítěte nebo dospělého člena rodiny, otcovství a při převedení těhotné ženy na jinou práci. Ve výzkumné práci je popsáno postavení zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a pozornost je zaměřena též na úlohu zaměstnavatelů ve sledované oblasti. Předmětem výzkumu je také zachycení aktuálních změn v nemocenském pojištění, popřípadě připravovaných či probíhajících reforem.
Klíčová slova: EU; Evropa střední a východní; zab. nemocenské; reforma; zab. v mateřství; dávky; podpora při ošetřování; nemocenské; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: EU; Central and Eastern Europe / CEE; sickness insurance; reform; maternity benefits; benefits; benefit for care of a family member; sickness benefit ; RILSA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). [Historical development of the social and health insurance at our territory.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 25-26.

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Období po převratu v únoru 1948. Období 90. let 20. století.
 
Anotace v angličtině:  Time after the coup in February 1948. The 90s of the 20th century.
Klíčová slova: ČR; zabezpečení sociální; vývoj; pojištění zdravotní; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. v mateřství; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zákonodárství; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: SOCIAL INSURANCE; sickness insurance; HISTORY / DEVELOPMENT; health insurance; pension insurance; accident insurance; prevention; health care; MATERNITY BENEFITS; legislation; social security income; BENEFITS
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost [To the benefits of maternity centers for children, mothers and society]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 30-31 (2 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Historie vzniku tzv. "mateřských center" v ČR. Správa a činnost mateřských center (pořádání akcí se zaměřením na děti, matky, celé rodiny apod.). Přínos mateřského centra pro matku, příp. pro otce nebo pro prarodiče. Přínos mateřského centra pro děti. Přínos mateřského centra pro celou společnost. Síť mateřských center v ČR. Jeden příklad z praxe: Mateřské centrum Studánka (Praha 5).
Klíčová slova: ČR; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; dovolená mateřská; historie; svépomoc; matky; činnost dobrovolná; organizace neziskové; péče sociálně zdravotní; financování; politika populační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parental benefit; maternity benefits; maternity leave; history; self help; mothers; voluntary activity; nonprofit organizations; social and health care; financing; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj sociálních příjmů obyvatelstva v letech 2000-2014 [Development of social income of population in 2000-2014]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 57, č. 2 (2015), s. 187-204 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Sociální příjmy obyvatelstva v současné době zahrnují příjmy ze sedmi základních sociálních systémů. Příjmy ze systému důchodového pojištění. Příjmy ze systému nemocenského pojištění. Příjmy ze systému státní politiky zaměstnanosti. Příjmy ze systému státní sociální podpory. Příjmy ze systému sociální potřebnosti /pomoci v hmotné nouzi. Příjmy ze systému dávek pro zdravotně postižené občany. Příjmy ze systému sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Social income of the population currently includes income from the seven basic social systems. Revenues from pension insurance system. Revenues from the sickness insurance system. Revenues from the system of state employment policy. Revenues from the state social support system. Revenues from the system of social need / assistance in neediness. Revenues from system of benefits for people with disabilities. Receipts from social services system.
Klíčová slova: příjmy sociální; dávky; příjmy sociální obyvatelstva; zab. důchodové; důchody; zab. nemocenské; nemocenské; ošetřovné; zab. v mateřství; zab. v nezaměstnanosti; podpora sociální; potřebnost; minimum životní; postižení; služby sociální; příspěvek na péči; vývoj

Klíčová slova v angličtině: social income; benefits; social income of population; pension insurance; pensions; sickness insurance; sickness benefit; care benefit ; maternity benefits; unemployment benefits; social support; needs; subsistence minimum; disabled people; social services; care allowance; DEVELOPMENT
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances [Opatření mateřské dovolené ve členských státech EU: Doba trvání a příspěvky]. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. - 54 s. - ISBN 978-92-897-1382-5

[ Peychlová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Směrnice o mateřské dovolené (92/85/EEC) se zabývá zlepšením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žen, které jsou těhotné, krátce po porodu nebo kojí. Tato zpráva konstatuje, že téměř všechny členské státy jsou v souladu s ustanovením směrnice o poskytnutí povinné mateřské dovolené alespoň dva týdny před a/nebo po porodu; většina tento požadavek překračuje. A ve většině členských států jsou náhradové poměry na 100 % dřívějšího platu - přinejmenším po určitou dobu.
Klíčová slova: zab. v mateřství; dovolená mateřská; dávky; podmínky pracovní; EU

Klíčová slova v angličtině: maternity insurance; maternity benefits; maternal leave; working conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT