Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rodinná politika v měnícím se kontextu. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 5 (1999), s. 31-35.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Změna společenského kontextu; vliv na postavení rodiny. Proces masového vstupu žen na trh práce. Problém tzv. "krize rodiny". Česká rodina a transformace. Míra rozvodovosti; míra porodnosti. Rodinná politika a její možnosti. Tři typy evropských modelů rodinné politiky: anglosaský ("tržně orientovaný model"); kontinentální ("tzv. "model obecné podpory rodiny"); skandinávský ("tzv. "model dvoupříjmové rodiny"). Perspektivy modelů rodinné politiky. V tabulkách uvedeny postoje k rodině a k rodinným rolím, data vztahující se k rodině v kontextu trhu práce a sociální politiky; porovnání několika evropských zemí. V tabulce porovnána úroveň politiky státu vůči definovaným skupinám občanů (mladým rodinám, rodinám s dětmi, osamělým matkám atd.) v ČR.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; rodina; politika rodinná; sociologie rodiny; ženy; rovnost; zaměstnanost žen; rozvody; zab. v mateřství; diskriminace pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; international; family; family policy; sociology of a family; women; equity; employment; divorces; maternity insurance; labour discrimination
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území. [Historical development of the social and health insurance at our territory]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 26-27.

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Formy a vývoj pojištění obecně. Období rakouské monarchie a první republiky. Období po druhé světové válce.
 
Anotace v angličtině:  Insurance forms and development in general. Time of the Austrian monarchy and the First Republic of Czechoslovakia. Post World War II time.
Klíčová slova: ČR; zabezpečení sociální; vývoj; pojištění zdravotní; péče zdravotní; zab. důchodové; zab. nemocenské; prevence; dávky sociální; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: CR; social security; DEVELOPMENT; health insurance; pension insurance; sickness insurance; prevention; health care; social benefits; maternity insurance; legislation; social security income
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Práce a rodina. [Work and family.]. / Věra Kuchařová, Sylva Höhne - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 65-75.

[ Kuchařová, Věra - Höhne, Sylva ]

Anotace:  Harmonizace rodiny a zaměstnání je v ČR téma s dlouhou tradicí vzhledem k vysoké zaměstnanosti žen od 50. let 20. století. To však současně znamená, že jsou zakořeněny mnohé stereotypy, komplikující tento aspekt "decent work" v současných sociálně ekonomických podmínkách. Vycházejí především z přetrvávajících genderových nerovností a vzájemné podmíněnosti těchto nerovností ve sféře rodiny a zaměstnání. Zaměstnanost ve vztahu ke struktuře rodin. Sladění práce a rodiny, zabezpečení v mateřství. Pokles institucionální péče o děti, Role sociálních partnerů.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost matek; gender nerovnost; zab. v mateřství; péče o děti institucionální; flexibilita pracovní; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; employment of mothers; gender inequalities; maternity insurance; INSTITUTIONAL CARE for children; labour flexibility; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances [Opatření mateřské dovolené ve členských státech EU: Doba trvání a příspěvky]. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. - 54 s. - ISBN 978-92-897-1382-5

[ Peychlová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Směrnice o mateřské dovolené (92/85/EEC) se zabývá zlepšením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žen, které jsou těhotné, krátce po porodu nebo kojí. Tato zpráva konstatuje, že téměř všechny členské státy jsou v souladu s ustanovením směrnice o poskytnutí povinné mateřské dovolené alespoň dva týdny před a/nebo po porodu; většina tento požadavek překračuje. A ve většině členských států jsou náhradové poměry na 100 % dřívějšího platu - přinejmenším po určitou dobu.
Klíčová slova: zab. v mateřství; dovolená mateřská; dávky; podmínky pracovní; EU

Klíčová slova v angličtině: maternity insurance; maternity benefits; maternal leave; working conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT