Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odliv mozků ze zdravotnictví. [Brain drain in the health sector.]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans, Anna Červenková, Marie Pechanová - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 8, č. 3 (2005), s. 132-139.

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Anotace:  Analýza možnosti odchodu českých lékařů a sester za prací do zahraničí v rámci projektu VÚPSV "Riziko možného odlivu kvalifikovaných pracovníků z ČR do zahraničí".
 
Anotace v angličtině:  Analysis of the possibility of brain drain of Czech surgeons and nurses within the project developed by the Research Institute of Labour and Social Issues in Prague, i.e. ôThe risks of potential brain drain from the Czech Republic.ö
Klíčová slova: lékaři; služby zdravotní; pracovníci migrující; migrace; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; medical personnel; health services; migrant workers; migration; statistics
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 39, č. 10 (2008), s. 7-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Informace o novele zákoníku práce, která je obsažena v zákoně č. 294/2008 Sb. (účinnost od 1.10.2008) a přináší nový právní institut - další dohodnutou práci přesčas u vymezeného okruhu zaměstnanců ve zdravotnictví. Touto novelizací se implementuje do českého právního řádu článek 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003, o některých aspektech úpravy pracovní doby (tzv. opt-out). Výkon další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. Náležitosti dohody. Povinnosti zaměstnavatele. Změna zákona o inspekci práce.
Klíčová slova: ČR; zdravotníci; zdravotnictví; práce přesčasová; doba pracovní; právo pracovní; bezpečnost práce; inspekce práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; medical personnel; health services; overtime; working hours; labour law; occupational safety; labour inspection
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 10 (2008), s. 11-13.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Nová právní úprava další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
Klíčová slova: ČR; práce přesčasová; zdravotníci; zdravotnictví; zákonodárství; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; overtime; medical personnel; health services; legislation; eligibility
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 10 (2008), s. 26-27.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Výklad k uvedené problematice. - I.Změna zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. (Výkon další dohodnuté práce přesčas je výkonem práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Dohoda o další dohodnuté práci přesčas musí být sjednána i vypovězena písemně. Zaměstnanec nesmí být k sjednání výkonu další dohodnuté práce přesčas nucen. Povinnosti zaměstnavatele související s výkonem další dohodnuté práce přesčas. Výkon další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví je časově omezen). II.Změna zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
Klíčová slova: zdravotnictví; zdravotníci; vztahy pracovní; doba pracovní; práce přesčasová; právo pracovní; vyjednávání kolektivní

Klíčová slova v angličtině: health services; medical personnel; labour relations; working hours; overtime work; labour law; collective bargaining
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Migrace českých lékařů a studentů medicíny. / Jana Vavrečková - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 12, č. 2 (2009), s. 54-59 (5 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek analyzuje potenciální odchod českých lékařů za prací do zahraničí a míru tohoto rizika pro české zdravotnictví na základě šetření provedeného v roce 2006. Struktura motivů k práci v zahraničí u lékařů a studentů. Porovnání úrovně výdělkových diferenciálů praktických lékařů mezi ČR, Německem, Rakouskem, Irskem a Británií za rok 2007. Pravděpodobná míra migračního potenciálu mezi lékaři a studenty medicíny. Plánovaná délka zahraničního pobytu. Cílová migrační teritoria. Úroveň jazykových znalostí.
 
Anotace v angličtině:  The paper analyses the potential exodus of Czech doctors to work abroad and the degree of this risk for Czech healthcare based on a survey conducted in 2006. It describes the structure of motives for working abroad among doctors and students. It compares the level of earnings differentials for general practitioners in the Czech Republic, Germany, Austria, Ireland and Britain in 2007. It examines the probable migration potential among doctors and medical students. Planned length of stay abroad. Migration destinations. Language skills.
Klíčová slova: ČR; migrace; pracovníci migrující; studenti; zdravotníci; motivace; šetření; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; migration; migrant workers; students; medical personnel; motivation; opinion polls; research
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Pandemie covidu-19 z pohledu zdravotníků v nelékařských zdravotnických profesích [The Covid-19 Pandemic from the Perspective of Health Care Professionals in Non-medical Health Professions]. / Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 4 (2022), s. 19-24 (6 stran).

[ KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší výsledky kvalitativní analýzy zkoumající dopady pandemie onemocnění covid-19 na zdravotnické profesionály v nelékařských profesích. Tito pracovníci byli jedni z těch, kteří čelili dosud neznámé celosvětové situaci v tzv. první linii. Během velmi krátké doby museli změnit zavedené pracovní postupy a při práci začít dodržovat přísná opatření. Pandemie dopadla kromě sféry pracovní i na jejich osobní životy. Někteří měli pocit, že jejich osobní život přestal existovat, některým se rozpadly vztahy, čelili nepřijetí ze strany rodiny a problémy měli i se skloubením své profesní role s rolí rodiče. Nemalá část se potýkala se zdravotními komplikacemi v důsledku pracovního přetížení. Třetí rovinou, ve které na zdravotníky pandemie dopadla, byla rovina pocitová a emoční, vyznačující se především strachem z neznámého, zvýšenou mírou stresu, pocity beznaděje a zlobou na nezodpovědný přístup části veřejnosti k dodržování protiepidemických opatření.
 
Anotace v angličtině:  The article considers the results of a qualitative analysis that examined the impact of the Covid-19 pandemic on healthcare professionals in non-medical professions. These workers were among those in the "front line" of a hitherto unknown global situation. In a very short period of time, they were required to adapt their established work procedures and to start observing strict measures in the workplace. In addition to the working environment, the pandemic also affected their personal lives. Some felt that their personal lives had ceased to exist, some suffered relationship breakdowns and/or faced rejection from their families and some had major problems combining their professional and parenting roles. A significant number struggled with health complications as a result of work overload.
The third level in which the pandemic affected health workers concerned their feelings and emotions, which were characterised above all by a fear of the unknown, increased stress levels, and feelings of hopelessness and angr at the irresponsible approach of part of the public to compliance with anti-epidemic measures.
Klíčová slova: ČR; analýza; zdravotníci; profese; sladění pracovního a rodinného života; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; medical personnel; profession; reconciliation of family and work life; COVID-19
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT