Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 7-8 (1999), s. 11-14.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Výsledky terénního šetření zaměřeného na zjištění chování potenciálních příjemců plánované nové dávky (příspěvku na péči) a na reálnost převzetí zdravotně postižených dětí do rodinné péče. Na základě dotazníkového šetření byly zkoumány: ekonomická situace ústavů sociální péče, ekonomická situace rodin se zdravotně postiženým dítětem, postoje rodičů mentálně postižených dětí umístěných v ústavech s celoročním provozem, postoje rodičů dětí umístěných ve stacionáři pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež, postoje rodičů zdravotně postižených dětí, o něž rodiny pečují v domácím prostředí a postoje pacientů léčeben dlouhodobě nemocných. Problematika zajištění kontroly užívání příspěvku na péči.
Klíčová slova: služby sociální; reforma sociálních služeb; potřebnost; pomoc sociální; péče dlouhodobá; postižení mentálně; pomoc sociální v rodině; staří; deti

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; reform; needines; social assistance; long-term care; mentally handicapped; family social assistance; elderly; children; institutional care; severely disabled
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (2). / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 9 (1999), s. 9-11.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Dokončení z minulého čísla. Na základě modelových situací a ilustračních výpočtů hledají autorky odpověď na dvě základní otázky: 1/ V případě, že příjemci nově plánovaného příspěvku na péči zvolí péči vlastní rodiny, bude výše tohoto příspěvku v plné míře kompenzovat stávající příspěvky a dávky, které budou po jeho zavedení zrušeny ? Bude rodina ekonomicky motivována k převzetí péče o handicapovaného člena ? 2/ Rozhodne-li se klient pro péči ve specializovaných institucích, budou příspěvky na péči včetně vlastních příspěvků klientů dostatečné k financování domovů důchodců a ústavní sociální péče ?
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma; reforma sociálních služeb; pomoc sociální; péče dlouhodobá; postižení mentálně; pomoc sociální v rodině; staří; deti; péče ústavní; bezmocnost; postižení těžce

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; reform; needines; social assistance; long-term care; mentally handicapped; family social assistance; elderly; children; institutional care; severely disabled; helplessness
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel. / Miroslava Obadalová - Praha: VÚPSV, 2001. - 32 s.

[ Obadalová, Miroslava ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je podat ucelený obraz o problematice bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel a provést komparaci podpor směřujících k těmto skupinám v zemích západní Evropy a v České republice. Po úvodním vymezení jednotlivých skupin, které jsou ohroženy z hlediska přístupu k bydlení, následují kapitoly věnované zvlášť seniorům, tělesně a mentálně zdravotně postiženým, mladým lidem hledajícím první bydlení a bezdomovcům (problematika ostatních skupin v podmínkách ČR je nastíněna v rámci první kapitoly). Zvýrazněny jsou vždy ty potřeby a problémy, se kterými se jednotlivé skupiny setkávají v oblasti bydlení v důsledku jejich specifických potřeb. Následně je pozornost věnována službám a zařízením, které nabízejí řešení problému, a to v kontextu praxe jednotlivých zemích EU. V závěru každé samostatné části je pak popsána situace v ČR.
Klíčová slova: VÚPSV; bydlení; staří; postižení mentálně; postižení tělesně; bezdomovci; rodina mladá; skupiny etnické

Klíčová slova v angličtině: RILSA; housing; elderly / aged; mentally handicapped; physically disabled; homeless persons; young family; ethnic groups
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT