Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči. / Libor Musil, Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 144 s.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči představuje inovativní metodický nástroj určený především sociálním pracovníkům zajišťujícím agendu příspěvku na péči (PnP) při kontaktních pracovištích ÚP ČR, kteří v rámci této agendy vykonávají sociální šetření pro účely posouzení nároku na PnP. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu (respondenty byli sociální pracovníci agendy PnP vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR, posudkoví lékaři vybraných OSSZ, sociální pracovníci vybraných obecních úřadů a sociálních služeb) a diskusí s odborníky z praxe. Rovněž byla provedena analýza anonymizovaného souboru stávajících záznamů ze sociálního šetření, a to z hlediska přehlednosti uspořádání uvedených informací, jejich jasnosti a úplnosti. Zároveň jsme jako inspiraci využili zahraniční materiály, které se této oblasti týkají. Metodika je zasazena ve stávajícím legislativním rámci řízení o PnP a navazuje na Instrukci č. 5 vydanou dn
e 10. července 2015 MPSV. Metodika byla před svou finalizací pilotně ověřována v praxi 14 sociálními pracovníky agendy PnP působícími na 14 kontaktních pracovištích ÚP ČR. Každé z těchto pracovišť se nacházelo v jiném kraji. Citace ze záznamů ze sociálního šetření uvedené dále v Metodice byly v anonymizované podobě a se svolením pilotujících sociálních pracovníků převzaty z formulářů, které tito pracovníci zpracovali v rámci pilotáže na reálných případech.
 
Anotace v angličtině:  "Methods of social investigation for the purpose of Care Allowance (CA) application procedure" (SI Methods) was elaborated in the course of research project "Utilisation of information gathered via social investigation for the purpose of comprehensive social work with the CA claimantsö, No. TD020037, co-financed by TA CR. The SI Methods is an innovative methodological tool intended for social workers of regional branches of the Labour Office, who are in charge of CA agenda. The grounds for the SI Methods elaboration were as follows: (1) results from the field research which include the description and in-depth understanding of the present SI approaches, as well as of the existing expectations in relation to current SI outputs; (2) experience from abroad with SI and needs assessment; (3) critical evaluation of the proposed SI Methods by CA agenda professionals. The SI Methods provides social workers of regional branches of the Labour Office, who are in charge of CA agenda, with a unique manual, that specifies
which information about a life situation and the needs of a CA claimant should be gathered, and how to do it within SI. Moreover, the SI Methods offers an innovative form designed for recording of the information gathered during SI.
Klíčová slova: příspěvek na péči; situace životní; pomoc sociální; pečovatelé; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: care allowance; social investigation; assessment of living situation; utilisation of the information; comprehensive social assistance; CA claimants; family caregivers; methods manual; qualitative research; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020037 Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Poznámka:  Metodika byla certifikována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, osvědčení MPSV ČR o uznání certifikované metodiky č.j. 2016/14294-196
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

ABC Depistáže : Příručka pro výkon sociální práce na obecních úřadech [ABC of Outreach in Social Work : A Guide for Social Work in Municipal Offices]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2020. - 104 stran - ISBN 978-80-7416-390-6

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem metodické příručky je zejména podpořit provádění depistáže v rámci sociální práce na obcích tím, že sociálním pracovníkům obecních úřadů poskytuje dosud chybějící metodický návod, jak depistáž, včetně následného stanovení cílů pomoci adresované občanům v tíživé životní situaci, realizovat v praxi.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the methodological guide is to support the implementation of outreach in the framework of social work in municipalities by providing social workers of municipal authorities with the still missing methodological instructions on how to implement the outreach, including the subsequent setting of objectives of assistance to citizens in difficult life situations.
Klíčová slova: ČR; depistáž na obcích; sociální práce na obecních úřadech; metody

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; outreach at municipal offices; social work at municipal offices; methods manual
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-391-3 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika sčítání osob bez domova v České republice [Methodology of census of homeless persons in the Czech Republic]. / Olga NEŠPOROVÁ, Petr HOLPUCH - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 123 stran - ISBN 978-80-7416-418-7 (print), - ISBN 978-80-7416-419-4 (pdf)

[ NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Autoři v této publikaci shrnují metodické postupy, které aplikovali při sčítání osob bez střechy, a vybraných skupin osob bez bytu, podle klasifikace ETHOS v roce 2019. Metodologický rámec použitého postupu doplňují vlastními zkušenostmi, poznatky a postřehy, které získali při realizaci tohoto censu a následné analýze dat. První část publikace se zaměřuje na obecné současné poznatky o sčítání osob bez domova, druhá část detailně představuje postupy použité pří celostátním sčítání v roce 2019 v České republice a ve třetí části se autoři zamýšlí nad možnostmi sečtení zbývajících kategorií osob bez bytu, které nebyly v roce 2019 do sčítání zahrnuty. Text obsahuje velké množství odkazů na dokumenty (například sčítací archy) využité v roce 2019, které jsou umístěny v podobě příloh na konci publikace.
Publikace je primárně určena výzkumníkům, jejichž úkolem se stane opětovné sečtení populace osob bez domova v České republice, silnou metodickou oporu v ní však najdou také všichni realizátoři menších censů osob bez domova v jednotlivých městech.
 
Anotace v angličtině:  The authors of the publication describe methods which were applied during the national count of homeless people and chosen categories of houseless people according to ETHOS classification in 2019. The used methodological framework is supplemented by their own experiences, knowledge and observation acquired while conducting the census and analysing the gathered data. First part of the publication brings the state of the art knowledge about methods of counts of homeless populations. The second part presents specific processes used in the national count of homeless people in the Czech Republic in great detail. In the third part, the authors suggest methods for counting of categories of houseless people which were not counted in 2019. Methodology includes a number of references to other documents (e. g. counting sheets) used in 2019, that are attached at the end of the publication.
The text is primarily meant to be used by researchers whose quest will be the repetition of national count of homeless people in the Czech Republic. However, it can also provide strong methodological support to all smaller actors, whose projects will be to count homeless and houseless people just in one town.
Klíčová slova: ČR; bezdomovectví; bezdomovci; sčítání bezdomovců; metodologie; metodika certifikovaná; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; homelessness; homeless persons; homeless census; methodology; methods manual; RILSA
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70610-13 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT