Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Obraz středních vrstev v datech Mikrocensu 1996 a jejich postavení v systému sociální ochrany. [A Picture of Middle Strata in the 1996 Microcensus Data and Their Position in the System of Social Protection. ]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, 1999. - 51 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Široce sdílené názory o nedostatečné podpoře střední třídy a jejího formování v období transformace inspirovaly k pokusu zobrazit příjmovou situaci jejich domácností využitím dat Mikrocensu 1996, která jediná umožňují jednak alespoň přibližnou operacionalizaci teoretické definice středních vrstev v konceptu sociální stratifikace, a jednak posouzení jejich postavení v systému sociálního zabezpečení. Hlavním předmětem zájmu je příjmová diferenciace středních vrstev a její porovnání s dalšími sociálními vrstvami.
Analýza se zabývá strukturou zdrojů příjmů a jejich výší zejména ve vztahu k životnímu minimu a k roli hlavních dávek státní finanční podpory rodin a domácností. Zmíněná práce se zaměřuje z metodologických důvodů pouze na ekonomicky aktivní populaci (konkrétně na domácnosti s výdělečně činným přednostou), a proto též pouze na oblast pro ni aktuálních dávek státní sociální podpory, případně sociální pomoci, a to částečně v relaci k odvodovému zatížení domácností. Velká část je věnována výši a struktuře sociálních příjmů různých typů domácností z hlediska jejich složení a socioprofesního statusu přednosty. Vzhledem k omezeným možnostem jediného využitého zdroje dat nemůže zachytit širší souvislosti celkového systému přerozdělování, tedy ani jeho celkové působení ve prospěch či neprospěch středních vrstev.
Mikrocensus 1996 zachycuje situaci na určitém stupni polistopadové transformace, kdy se po nárůstu celkového mzdového rozpětí začaly zvyšovat rozdíly v jeho střední části. V oblasti sociálních příjmů byly v r. 1996 zaváděny adresné sociální dávky, které posílily příjmy nízkopříjmových domácností, zatímco části středních vrstev se výše těchto příjmů snížila, případně na ně ztratila nárok.
Vzhledem k sociální heterogenitě středních vrstev se kritika nedostatečného podpůrného a motivačního působení systému sociální ochrany vůči střední třídě podle očekávání ukázala jako oprávněná jen do určité míry. Je tomu tak i proto, že sociální politika není zdaleka stěžejní součástí (potenciální) podpory středních vrstev. Ta spočívá také ve mzdové a daňové politice, právním systému, bankovních službách i ve vzdělanostní a kulturní politice.
Protože základní rozdíly v příjmech mezi sledovanými sociálními kategoriemi korespondují s jejich postavením v sociální stratifikaci jen částečně, nejsou v žádné vrstvě koncentrovány tímto systémem "znevýhodněné" skupiny. Ve středních i nižších vrstvách je ovšem velká část domácností, které se příjmově pohybují blízko nad hranicí vzniku nároku na sociální dávky. Jejich zastoupení je ve středních vrstvách relativně vyšší, zejména v některých skupinách jejich příslušníků - mezi samostatně podnikajícími střední a nižší kvalifikace a částí zaměstnanců se střední kvalifikací. Mezi příjemci dávek patří velká část středních vrstev k těm, v jejichž celkových příjmech hrají sociální příjmy nevelkou úlohu. Lze odvodit, že problémem středních vrstev není jen využívání systému sociálních dávek, ale i podceňování nepřímé pomoci. Jde např. většího zohlednění kvalifikace a výkonu v odměňování nebo snížení dopadu příjmového deficitu na výši budoucích důchodů, která při současném systému jejich výpočtu neodráží celoživotní
pracovní úsilí, jež je většinou atributem středních vrstev.
Klíčová slova: třída střední; postavení sociální; situace sociální; ochrana sociální; mikrocenzus

Klíčová slova v angličtině: middle class; social position; social situation; social protection; Microcensus
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná studie navazuje na předchozí obdobné výzkumné studie zpracované VÚPSV. Hlavním cílem je prezentovat, k jakým změnám došlo v oblasti příjmů, resp. sociálních dávek v období let 2000 - 2005 a jejich srovnání s předchozím obdobím. Analýza je provedena podle jednotlivých typů domácností (domácnosti celkem a domácnosti s minimálními příjmy) Statistiky rodinných účtů a šetření Mikrocenzus nebo EU-SILC. Třídící charakteristikou pro zařazení domácnosti je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti nebo na spotřební jednotku. Pro analýzu jsou taktéž použita data o příjemcích sociálního příplatku za roky 2000 až 2005.
 
Anotace v angličtině:  This research is linked to the previous similar studies elaborated by RILSA. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and social benefits during the given period 2000 - 2005 as well as to compare the mentioned features with previous period. The analysis is outlined according to the family type of households (all households and low-income households), Household Budget Survey and Microcensus or EU-SILC research. A net money income per person in household or per ôequivalencyö is the main attribute of households sorting characteristics. Data on the social supplementĺs beneficiaries (state social benefits) from 2000 to 2003 are also used to complete this analysis.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; šetření; mikrocenzus; příjmy-domácnosti; systém sociálního zabezpečení; dávky sociální; příjemci sociálních dávek; minimum životní; domácnosti s dětmi

Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT