Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Obraz středních vrstev v datech Mikrocensu 1996 a jejich postavení v systému sociální ochrany. [A Picture of Middle Strata in the 1996 Microcensus Data and Their Position in the System of Social Protection. ]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, 1999. - 51 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Široce sdílené názory o nedostatečné podpoře střední třídy a jejího formování v období transformace inspirovaly k pokusu zobrazit příjmovou situaci jejich domácností využitím dat Mikrocensu 1996, která jediná umožňují jednak alespoň přibližnou operacionalizaci teoretické definice středních vrstev v konceptu sociální stratifikace, a jednak posouzení jejich postavení v systému sociálního zabezpečení. Hlavním předmětem zájmu je příjmová diferenciace středních vrstev a její porovnání s dalšími sociálními vrstvami.
Analýza se zabývá strukturou zdrojů příjmů a jejich výší zejména ve vztahu k životnímu minimu a k roli hlavních dávek státní finanční podpory rodin a domácností. Zmíněná práce se zaměřuje z metodologických důvodů pouze na ekonomicky aktivní populaci (konkrétně na domácnosti s výdělečně činným přednostou), a proto též pouze na oblast pro ni aktuálních dávek státní sociální podpory, případně sociální pomoci, a to částečně v relaci k odvodovému zatížení domácností. Velká část je věnována výši a struktuře sociálních příjmů různých typů domácností z hlediska jejich složení a socioprofesního statusu přednosty. Vzhledem k omezeným možnostem jediného využitého zdroje dat nemůže zachytit širší souvislosti celkového systému přerozdělování, tedy ani jeho celkové působení ve prospěch či neprospěch středních vrstev.
Mikrocensus 1996 zachycuje situaci na určitém stupni polistopadové transformace, kdy se po nárůstu celkového mzdového rozpětí začaly zvyšovat rozdíly v jeho střední části. V oblasti sociálních příjmů byly v r. 1996 zaváděny adresné sociální dávky, které posílily příjmy nízkopříjmových domácností, zatímco části středních vrstev se výše těchto příjmů snížila, případně na ně ztratila nárok.
Vzhledem k sociální heterogenitě středních vrstev se kritika nedostatečného podpůrného a motivačního působení systému sociální ochrany vůči střední třídě podle očekávání ukázala jako oprávněná jen do určité míry. Je tomu tak i proto, že sociální politika není zdaleka stěžejní součástí (potenciální) podpory středních vrstev. Ta spočívá také ve mzdové a daňové politice, právním systému, bankovních službách i ve vzdělanostní a kulturní politice.
Protože základní rozdíly v příjmech mezi sledovanými sociálními kategoriemi korespondují s jejich postavením v sociální stratifikaci jen částečně, nejsou v žádné vrstvě koncentrovány tímto systémem "znevýhodněné" skupiny. Ve středních i nižších vrstvách je ovšem velká část domácností, které se příjmově pohybují blízko nad hranicí vzniku nároku na sociální dávky. Jejich zastoupení je ve středních vrstvách relativně vyšší, zejména v některých skupinách jejich příslušníků - mezi samostatně podnikajícími střední a nižší kvalifikace a částí zaměstnanců se střední kvalifikací. Mezi příjemci dávek patří velká část středních vrstev k těm, v jejichž celkových příjmech hrají sociální příjmy nevelkou úlohu. Lze odvodit, že problémem středních vrstev není jen využívání systému sociálních dávek, ale i podceňování nepřímé pomoci. Jde např. většího zohlednění kvalifikace a výkonu v odměňování nebo snížení dopadu příjmového deficitu na výši budoucích důchodů, která při současném systému jejich výpočtu neodráží celoživotní
pracovní úsilí, jež je většinou atributem středních vrstev.
Klíčová slova: třída střední; postavení sociální; situace sociální; ochrana sociální; mikrocenzus

Klíčová slova v angličtině: middle class; social position; social situation; social protection; Microcensus
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Podkladová studie o situaci rodin v hlavním městě Praze, o životních podmínkách a potřebách rodin a možnostech jejich uspokojování. [Background paper on a situation of families in the City of Prague, on living conditions and family needs and possibilities how to meet the needs.]. / Věra Kuchařová, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 82 s.

[ Kuchařová, Věra - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Podkladový materiál a východiska pro koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy. Studie mapuje situaci v hlavním městě s ohledem na cíle rodinné politiky: demografická struktura pražské populace a složení domácností; demografické ukazatele; materiální a životní podmínky rodin v Praze; příjmová a bytová situace domácností, spotřeba; vybrané specifické charakteristiky střední třídy; analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v mikroregionu Praha s přihlédnutím k situaci rodin s dětmi; sociální a zdravotní služby v Praze z hlediska diferencovaných potřeb rodin; další služby pro rodiny, služby umožňující slaďování rodiny a zaměstnání a role nestátního sektoru; vzdělávání dětí a mládeže ľ vztah rodiny, školy a dalších institucí. Shrnutí a doporučení ke koncepci rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Background material and bases for family policy conception for City of Prague. The study monitors the situation of Prague families and households with regard to objectives of family policy: demographic structure Prague population and composition of households; demographic indicators; material and living conditions of families in Prague; income and housing situation of households, consumption; selected specific characteristics of middle class; the analysis of employment and unemployment in the Prague micro region in view of situation of families with children; social and health services from point of view of differentiated needs of families; further services for families, services facilitating reconciliation of work and family life and the role of nongovernmental sector; education of children and youth ľ relations among a family, school and other institutions. Summary and recommendations concerning the conception of family policy.
Klíčová slova: politika rodinná; koncepce hl.m. Prahy; struktura populace; ukazatele; demografie; domácnosti; úroveň životní; příjmy-domácnosti; chudoba; bydlení; třída sttřední; zaměstnanost; nezaměstnanost; služby sociální; péče zdravotní; sladění pracovního a rodinného života; sektor veřejný; zařízení předškolní; školství; deti; čas volný

Klíčová slova v angličtině: family policy; conception of family policy; family policy of City of Prague; structure of household; population structure; standard of living; household income; poverty; middle class; housing; employment; unemployment; social services; health services; reconciliation of family and work life; public sector; preschool facilities; educational system; leisure time; children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  RIV: kategorie H
sig: Do 1506
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT