Publikační činnost: 2010
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. [Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - Praha: 2010. - 56 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Prvním cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. Poznatky o tomto tématu jsou zachyceny v části A této zprávy (kapitoly 1-5). Dalším cílem projektu bylo navrhnout a ověřit odpovídající mezinárodní indikátory interkulturní otevřenosti, jež budou společné pro různé sociální sub systémy. Aktivity a jejich dílčí výstupy realizované řešitelem projektu za Českou republiku shrnuje část B (kapitoly 6-9).
 
Anotace v angličtině:  Within the project attention has been paid to the role of institutions in the host society with regard to the situation of young, third country migrants under the age of 27. The first aim of the project was to describe and analyse the situation from this perspective in the selected social sub-system of the member country. For purposes of the analysis in the Czech Republic, the selected areas were the labour market and employment. Findings on this topic are covered in Section A of this report (Chapters 1-5). Another aim of the project was to identify and verify relevant international indicators of intercultural openness which could be common for various social sub-systems. Activities and interim outputs carried out by the project team on behalf of the Czech Republic are summarized in Section B (Chapters 6-9).
Klíčová slova: trh práce; migranti; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; zaměstnanost; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; migrants; integration of migrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Poznámka:  Kompletní zpráva o realizaci projektu Moving Socities Towards Integration v České republice (v angličtině)- plná verze textu zpracovaná pro potřeby připravované závěrečné mezinárodní zprávy z projektu
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku [Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - Praha: 2010. - 48 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Kompletní zpráva o realizaci projektu Moving Socities Towards Integration v České republice (v češtině) - český překlad plné verze textu Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic.
Klíčová slova: trh práce; migranti; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; zaměstnanost; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; migrants; integration of migrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. [Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: Moving Societies towards Integration. - Eutin : CJD Eutin, 2010. - s. 102-121 (20 s.).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Prvním cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub- systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. Poznatky o současné situaci v této oblasti. Programy a služby dostupné pro mladé imigranty ze třetích zemí. Příležitosti pro zvýšenou otevřenost sub-systému pro migranty. Relevantní kritéria otevřenosti sub-systému. Bariéry interkulturní otevřenosti. Pokyny a politická doporučení.
 
Anotace v angličtině:  Within the project attention has been paid to the role of institutions in the host society with regard to the situation of young, third country migrants under the age of 27. The first aim of the project was to describe and analyse the situation from this perspective in the selected social sub-system of the member country. For purposes of the analysis in the Czech Republic, the selected areas were the labour market and employment. Knowledge of the current situation in this area. Programmes and Services Available to Young Third-Country Immigrants. Opportunities for the Increased Opening of the Sub-system to Migrants. Relevant Criteria for Opening up the Sub-system. Barriers against intercultural opening. Conclusions and guidelines for the future. Policy recommendations.
Klíčová slova: imigranti; mládež; migranti ze třetích zemí; integrace cizinců; trh práce; politika zaměstnanosti; služby; poradenství; organizace; organizace nevládní; interkulturní otevřenost; instituce trhu práce

Klíčová slova v angličtině: migrants; immigrants; youth; integration of immigrants; third country migrants; intercultural openness; labour-market and employment institutions; counselling; services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 113-EK - Moving Societies towards Integration
Poznámka:  Závěrečná zpráva projektu - http://cjd-eutin.eu/fileadmin/content/Moving_Societies_Final_Report.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vybrané aspekty života cizinců v České republice. [Selected aspects of the lives of foreigners in the Czech Republic.]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 121 s. - ISBN 978-80-7416-067-7

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato publikace je souborem osmi statí, které se z různých úhlů pohledu zabývají problematikou integrace přistěhovalců v České republice. Tematicky má čtenář možnost nahlédnout do problematiky integrace vybraných skupin přistěhovalců do života hostitelské společnosti v různých dimenzích a posoudit některé specifické proČblémy doprovázející tento proces, jehož výsledná podoba je ovlivněna množstvím faktorů sociálního, ekonomického i kulturního charakteru.
 
Anotace v angličtině:  This publication is a collection of eight essays, which are from different points of view dealing with the issue of integration of immigrants in the Czech Republic. Thematically, the reader has an opportunity to look into the issue of integration of certain groups of immigrants into the life of the host society in a variety of dimensions and to assess some specific problems accompanying this process, whose final form is influenced by a number of factors of social, economic and cultural character.
Klíčová slova: migrace; integrace sociální; trh práce; společnost hostitelská; adaptace; remitence ; migranti

Klíčová slova v angličtině: migration; social integration; migrants; labour market; host society; adaptation; remittance
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Segmentace trhu práce jako faktor integrace cizinců na trhu práce [Labour market segmentation as a factor of labour market integration of foreigners]. / Hana Pořízková - In: Vybrané aspekty života cizinců v České republice.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2010. - ISBN 978-80-7416-067-7. - s. 13-32 (20 s.).

[ Pořízková, Hana ]

Anotace:  Segmentaci trhu práce považujeme za jeden z hlavních strukturálních faktorů ovlivňujících postavení jedince na trhu práce. Pro zhodnocení postavení cizinců na trhu práce z hlediska teorie segmentace trhu práce vycházíme z dostupných statistických údajů o zaměstnanosti cizinců dle klasifikace zaměstnání KZAM. Teoretické poznatky o procesech segmentace trhu práce aplikujeme při popisu struktury zahraniční zaměstnanosti v České republice. Kromě rozložení zahraniční zaměstnanosti v jednotlivých sektorech trhu práce nás zajímají také důvody tohoto rozložení a faktory, které ovlivňují integraci migrantů na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  Labour market segmentation is considered as one of the main structural factors influencing the position of individuals in the labour market. The evaluation of the status of foreigners in the labour market in terms of the theory of labour market segmentation is based on available statistical data on employment of foreigners by occupation classification ISCO. Theoretical findings on labour market segmentation are applied to description of the structure of employment of foreigners in the Czech Republic. In addition to the distribution of foreign employment in various sectors of the labour market, we are interested in the reasons for this distribution and factors affecting the integration of immigrants into the labour market.
Klíčová slova: segmentace trhu práce; trh práce; integrace cizinců; cizinci; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: labour market segmentation; labour market; integration of foreigners; foreigners; migrants; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 121 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Typologie sociální integrace přistěhovalců ze třetích zemí v ČR [Typology of social integration of immigrants from third countries in the CR]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: Vybrané aspekty života cizinců v České republice.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2010. - ISBN 978-80-7416-067-7. - s. 103-114 (12 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Anotace:  Kapitola vychází ze základů rozsáhlé studie sociální integrace přistěhovalců v České republice, která vznikla na základě série polostrukturovaných rozhovorů uskutečněných v průběhu roku 2008 s přistěhovalci žijícími dlouhodobě (alespoň jeden rok) v České republice, a to konkrétně ve městech Praha, Plzeň a Brno. Zaměřujeme se přitom na cizince, kteří do České republiky přicházejí z tzv. třetích zemí, tedy mimo země Evropské unie.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is based on an extensive study of the social integration of immigrants in the Czech Republic, which was based on a series of semi-structured interviews carried out during 2008 with the immigrants who live a long time (at least one year) in the Czech Republic, namely in the cities of Prague, Plzen and Brno. We focus here on the foreigners who come to the Czech Republic from third countries, ie outside the European Union.
Klíčová slova: osoby migrující; cizinci z třetích zemí; integrace sociální; typologie

Klíčová slova v angličtině: migrants; social integration; typology; third country nationals
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 121 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I : Integrační politika [Institutiona conditions of social integration of foreigners in the Czech Republic I : Integration policy]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová, (eds.) - Brno: Barrister & Principal, o. s., 2011. - 184 s. - ISBN 978-80-87474-19-8

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava - (eds.) ]

Anotace:  Publikace je věnována analýze přistěhovalecké politiky v České republice a hodnocení vybraných nástrojů integrační politiky; významnou část tvoří analýza cizinecké legislativy. Jednotliví autoři v monografii, mimo jiné, poukazují na různé aspekty přístupu státu v oblasti přistěhovalectví a identifikují v nich řadu problémů a selhání.
 
Anotace v angličtině:  The publication is devoted to analysis of immigration policy and evaluation of selected instruments of integration policy in the Czech Republic. Analysis of immigration law also forms an important part of the book. Individual authors of the monograph, among others, show various aspects of stateĺs approach in the area of immigration and identify a number of its problems and failures
Klíčová slova: cizinci; politika migrační; integrace cizinců; zákonodárství; osoby migrující; integrace sociální; podmínky institucionální; právo cizinecké

Klíčová slova v angličtině: foreigners; immigration policy; integration of foreigners; migrants; social integration; institucional context; legislative framework; immigration law
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  nezadávat do RIV, zadávají se kapitoly
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity [How to collect data on migrants and their families: the possibilities, advantages and limits]. / Zdeněk Uherek, Pavel Bareš, Veronika Beranská, Stanislav Brouček, Milada Horáková, Blanka Kissová, Jan Kubát, Danica Schebelle - In: Culturologia ľ The Journal of Culture. - ISSN 1805-2886 - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 52-56 (5 s.).

[ Uherek, Zdeněk - Bareš, Pavel - Beranská, Veronika - Brouček, Stanislav - Horáková, Milada - Kissová, Blanka - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Anotace:  Článek porovnává 3 klíčové zdroje dat, které lze použít při studiu integrace rodin migrantů. V první části textu reflektuje posun od studia integrace jednotlivců k integraci rodin migrantů a podtrhuje význam tohoto kroku. V další části srovnává možnosti dat ze Sčítání lidu, domů a bytů s daty Cizineckého informačního systému a s daty, které lze získat konstrukcí výběrového souboru, resp. panelu. Vedle otázky zaměření jednotlivých datových souborů se text soustřeďuje též na problematiku sledování změn v čase a sledování dopadů jednotlivých kroků integrační politiky státu. V případě konstrukce panelu se soustřeďuje podrobněji na otázku opakování výzkumu, obměny členů panelu a na jejich ochotu k následným výzkumům. Text konstatuje, že hromadně získávaná data prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů a prostřednictvím Cizineckého informačního systému jsou bohužel k analýze údajů o rodinách málo uzpůsobená. Navíc sčítání neumožňuje pružně sledovat dynamiku vývojových změn. Výhody panelu snižují náklady na získání
dat a jejich nereprezentativnost.
 
Anotace v angličtině:  The article compares three key sources of data, which can be used in the study of integration of the families of migrants. In the first part of the text, it reflects the shift from the study of integration of individuals to the integration of families of migrants and underscores the importance of this step. In the next section, it compares the possibilities of the data from the census (Census of People, Homes and Flats) with the data of the Alien Information System and with the data that can be acquired by the construction of a sample of respondents, or panel. Besides the question of the aims of the individual data sets, the text also concentrates on the issue of the observation of changes in time and the observation of the impacts of the individual measures of the integration policy of the state. In the case of the construction of the panel, it therefore focuses in more detail on the question of the repetition of research, replacement of members of the panel and their willingness to participate in subsequent
research. The text notes that the mass acquisitions of data through the Census of People, Homes and Flats and through the Alien Information System are, unfortunately, not adapted enough for analysis of the data on families. Moreover, the census does not allow the flexible observation of the dynamics of development changes. The construction of the panel lowers the costs of data acquisition and the lack of their representativeness.
Klíčová slova: migrace; osoby migrující; cizinci z třetích zemí; rodiny imigrantů; integrace; integrace migrantů; politika migrační; šetření; metody; system informační

Klíčová slova v angličtině: migration; migrants; families of migrants; integration of immigrants; migration policy; surveys; methods; information sources; information systems
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Poznámka:  viz Do 1589
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Fakta a fikce života cizinců v ČR [Facts and Fiction of Life of Foreigners in CR]. / Drahomíra Zajíčková, Jana Vavrečková - 2016.

[ Zajíčková, Drahomíra - Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní charakteristiky ekonomických a sociálních podmínek cizinců třetích zemí pobývajících v ČR doplněné aktuálními kvantitativními údaji nastiňují hlavní problémy jejich života v České republice a představují možné bariéry jejich úspěšné sociální a ekonomické integrace do české společnosti.
Klíčová slova: cizinci; migrace; osoby migrující; integrace

Klíčová slova v angličtině: foreigners; migration; migrants; integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT