Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti zaměstnávání pro české občany ve vybraných státech EU a nabídkové programy pro získání kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. : Studie 2. [Posibilities of employment for Czech citizens in selected EU countries and supply programmes for foreign skilled labour force. : Study No. 2]. / Jana Vavrečková, Lucie Horová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 26 s.

[ Vavrečková, Jana - Horová, Lucie - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je zaměřena na dvě základní oblasti - informace o možnostech zaměstnání pro české občany ve starých EU státech a poznatky o konkrétních nabídkových programech k získání zahraničních odborníků. Pozornost je soustředěna především na státy s otevřených trhem práce (od 1.5. 2004) - Irsko a Velkou Británii, a na státy, u kterých je trh práce pro občany z nových členských zemím dosud uzavřen - Německo a Rakousko.
 
Anotace v angličtině:  The study is focused on two basic areas - information on employment possibilities for Czech citizens in EU-15 and knowledge about particular supply programmes for skilled foreign workers. Attention is particularly paid to states with open labour market (from 1.5.2004) - Ireland and Great Britain, and to states, where labour market is closed for citizens from new member states - Germany and Austria.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; migrace odborníků; pracovní síla kvalifikovaná; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration; gualified labour; employment of foreigners; migration of highly skilled labour; migration of Czech specialists; supply programmes for skilled foreign workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Žádaní odborníci na zahraničním (evropském) trhu práce. [Specialists in demand on foreign (European) labour market.]. / Jana Vavrečková, Jan Vlach, Marie Gazdagová - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 24-32 (9 s.).

[ Vavrečková, Jana - Vlach, Jan - Gazdagová, Marie ]

Anotace:  Charakteristika poznatkových zdrojů, ze kterých čerpají uvedené informace o žádaných (poptávaných) odbornících na evropském trhu práce. Závěry kvantitativního a kvalitativního šetření. Ostatní poznatky o migraci českých odborníků do zahraničí. Hodnocení použitých poznatkových zdrojů.
 
Anotace v angličtině:  Characteristics of sources from which the information in demand professionals on the European market is drawn. Conclusions of quantitative and qualitative studies. Other observations on the migration of Czech professionals abroad. Assessment of the sources used.
Klíčová slova: potřeba kvalifikovaných pracovníků; trh práce evropský; šetření; migrace odborníků

Klíčová slova v angličtině: need for skilled labour; European labour market; information sources; quantitative survey; qualitative survey; migration of Czech specialists
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. [Risk of outflow of scientific, research and development workers from the Czech Republic abroad in the context of the meaning of science and research in contemporary society.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 115 s. - ISBN 978-80-87007-88-4

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se zabývá migračními sklony českých vědců, výzkumníků a vývojářů do zahraničí a zasazuje problematiku do širšího kontextu významu vědy, výzkumu a znalostního potenciálu v současném světě. 1. část se zabývá nástupem znalostní ekonomiky v moderní Evropě a charakterizuje domácí vědu a výzkum. Předmětem 2. části je problematika zahraniční migrace českých odborníků ze základního i aplikovaného výzkumu. 3. část shrnuje vybrané výsledky dotazníkového šetření obou sledovaných skupin. Tabulková příloha je věnována výdělkovým parametrům. Grafická příloha: financování a zaměstnanci VaV v mezinárodním srovnání.
 
Anotace v angličtině:  The publication deals with migration tendencies of scientists, researchers and developers abroad and places the issue in the wider context of science, research and knowledge potential in the world. 1st part is concerned with the onset of knowledge economy in moder Europe. Futhermore, domestic science and research is characterised. 2nd part deals with the issue of foreign migration of Czech experts from basic and applied research. 3rd part summarizes selected results of the questionnaire of both observed groups in more details. Tables appendix is devoted to the remuneration-related parameters. Graphic appendix: financing and employees in R&D in a international comparison.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; ekonomika znalostní; migrace; migrace odborníků; věda a výzkum; evropská strategie výzkumu

Klíčová slova v angličtině: CR; internatioanal; migration of Czech specialists; science and research; knowledge economy; European research strategy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Adaptace terciárně vzdělaných odborníků po návratu z dlouhodobého zahraničního pobytu jako determinanta jejich dalších migračních pohybů. [The adaptation of specialists with tertiary education after returning from a long-term sojourn abroad as a determinant for their subsequent migratory movements.]. / Jana Vavrečková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 2-6 (5 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek je založen na empirickém, kvalitativního šetření vysokoškolsky vzdělaných českých odborníků (lékaři, informatici, vědečtí pracovníci) po návratu z dlouhodobého pobytu v zahraničí v kvalifikovaném zaměstnání u zahraničních zaměstnavatelů. Poskytuje informace o zkušenostech a problémech v souvislosti s jejich reintegrací do české společnosti a pracovní adaptací v ČR, hodnocení přínosů zahraničního pobytu.
 
Anotace v angličtině:  The article is based on an empirical, qualitative survey of Czech specialists (doctors, IT experts, social science and natural science graduates) after they have returned from a long-term sojourn abroad in a qualified jobs with foreign employers. It provides information on the experiences and problems connected with their reintegration into Czech society, the conditions of occupational adaptation in the CR, an evaluation of the benefits of a foreign sojourn.
Klíčová slova: ČR; migrace pracovní; pracovníci migrující; migrace odborníků

Klíčová slova v angličtině: labour migration; qualified labour force; working conditions; migration of Czech specialists; social and occupational adaptation; permanent and temporary foreign migration
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Působení fenoménu brain drain v ČR a jeho možná rizika. [Working of the brain drain phenomenon in the Czech Republic and its possible risks.]. / Jana Vavrečková - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 117-128 (12 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek řeší aktuální problém odlivu českých terciárně vzdělaných pracovních sil do zahraničí za účelem lukrativnějších pracovních míst ľ brain drain v českých podmínkách. Jsou definovány základní termíny a charakterizovány specifika zahraniční migrace. Jádro článku je tvořeno dotazníkovým šetřením pohledů na migraci 4 skupin expertů, kteří jsou v cizině nejžádanější lékaři, IT/ICT specialisti, techničtí inženýři, budoucí vědečtí pracovníci z pražských univerzit). Výsledky průzkumu intenzity potenciální zahraniční migrace u těchto skupin; analýza migračních úmyslů, realizovaných migračních aktivit, předpokládané délky zahraniční migrace, doby odchodu do zahraničí, cílové migrační země jednotlivých migračně rizikových skupin. Hlavní faktory, ovlivňující proces rozhodování; předpoklad dalšího vývoje.
 
Anotace v angličtině:  This article solves the topical problem of possible leaving of Czech tertiary educated labour forces abroad for lucrative work offers e.g. brain drain phenomenon in Czech conditions. Basic terms are defined and specifics of foreign migration are characterized. The crux of the article is created by questionnaire surveys of migration views of 4 groups of experts, which are most demanded abroad (doctors, IT/ICT specialists, technical engineers and studying graduates from universities in Prague). The results of surveys of intensity of potential foreign migration of these groups of experts; the analysis of migration intentions, the probability of their realization, the planned time of foreign residence, the expected time of leaving from the Czech Republic, their preferred countries of destination. Main factors influencing the decision procedure, premise of further development.
Klíčová slova: migrace odborníků; potenciál migrační; terciárně vzdělaná pracovní síla; zahraniční pracovní migrace

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; migration potential; tertiary educated labour force; migration of Czech specialists
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT