Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Migration of Czech workers poses risk of brain drain. [Volný pohyb českých pracovníků a riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR.]. / Jana Vavrečková - 2006.

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Volný pohyb pracovních sil patří mezi základní pilíře jednotného evropského trhu. Ačkoliv k velkým přesunům pracovních sil mezi členskými zeměmi EU nedochází, zahraniční migrace přesto reálně existuje, zejména u poměrně úzkého okruhu vysoce kvalifikovaných osob. V ČR, která přichází v úvahu jako země, jež by mohla být postižena odchodem kvalifikovaných pracovních sil, je problematika pracovní migrace českých občanů do zahraničí soustavně sledována od roku 2000.
 
Anotace v angličtině:  In recent years, research in the Czech Republic has focused on the potential impact of the countryĺs entry into the EU on the migration of highly qualified Czech workers to foreign countries. While foreign migration of qualified Czech labour may, on the one hand, help increase the competitiveness of the Czech economy, there are concerns that it could destabilise certain economic sectors.
Klíčová slova: migrace; migrace odborníků; pracovní síla kvalifikovaná

Klíčová slova v angličtině: CR; migration of Czech workers; brain drain; highly qualified Czech workers
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Migrační potenciál České republiky a mezinárodní migrace odborníků spojená s rizikem odchodu českých lékařů do zahraničí v souvislosti se vstupem ČR do EU. / Jana Vavrečková, Jakub Musil, Daniela Bruthansová - In: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce : Sborník z mezinárodní vědecká konference, 14.-16. května 2008.. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248-484-3. - s. 852-861.

[ Vavrečková, Jana - Musil, Jakub - Bruthansová, Daniela ]

Akce: Karviná, 14.-16.5.2008, EUR
Anotace:  VÚPSV se dlouhodobě věnuje tématu migračních tendencí občanů ČR v rámci EU. Projekt Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí se věnoval možnému odchodu pracovníků IT/ICT , lékařů a studentů medicíny, výzkumníků a vývojářů z podnikatelského sektoru. V rámci této konference budou prezentovány výsledky výzkumu migračního potenciálu ČR a terénního šetření lékařů, zaměřeného na jejich postoje a připravenost k pracovní migraci do zahraničí.
 
Anotace v angličtině:  The RILSA has been long-term focusing on the topic of migration tendencies of citizens of the Czech Republic within the EU. The project entitled The risk of possible outflow of qualified experts from the Czech Republic abroad dealt with the possible departure of IT/ICT workers, doctors and medical students, researchers and developers from the business sector. Within the framework of this conference the results of the research on migration potential in the Czech Republic and field studies of doctors aimed at their attitudes and readiness for labour migration abroad will be presented.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; migrace odborníků; potenciál migrační; monitorování

Klíčová slova v angličtině: international migration; migration of highly skilled labour; migration of Czech workers; migration potential; monitoring
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  Do 1479
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT