Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Risiko eines möglichen Abflusses hoch qualifizierter Fachleute aus der Tschechischen Republik ins Ausland. [Riziko možného odlivu vysoce kvalifikovaných odborníků z České republiky do ciziny.]. / Jana Vavrečková - 2005.

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Klíčová slova: migrace mezinárodní; migrace odborníků

Klíčová slova v angličtině: internantional migration; migration of highly skilled labour
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti zaměstnávání pro české občany ve vybraných státech EU a nabídkové programy pro získání kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. : Studie 2. [Posibilities of employment for Czech citizens in selected EU countries and supply programmes for foreign skilled labour force. : Study No. 2]. / Jana Vavrečková, Lucie Horová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 26 s.

[ Vavrečková, Jana - Horová, Lucie - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je zaměřena na dvě základní oblasti - informace o možnostech zaměstnání pro české občany ve starých EU státech a poznatky o konkrétních nabídkových programech k získání zahraničních odborníků. Pozornost je soustředěna především na státy s otevřených trhem práce (od 1.5. 2004) - Irsko a Velkou Británii, a na státy, u kterých je trh práce pro občany z nových členských zemím dosud uzavřen - Německo a Rakousko.
 
Anotace v angličtině:  The study is focused on two basic areas - information on employment possibilities for Czech citizens in EU-15 and knowledge about particular supply programmes for skilled foreign workers. Attention is particularly paid to states with open labour market (from 1.5.2004) - Ireland and Great Britain, and to states, where labour market is closed for citizens from new member states - Germany and Austria.
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků; migrace pracovní; migrace odborníků; pracovní síla kvalifikovaná; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: free movement of labour; labour migration; gualified labour; employment of foreigners; migration of highly skilled labour; migration of Czech specialists; supply programmes for skilled foreign workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Příjmová motivace odborníků k migraci za prací do zahraničí - souhrnné charakteristiky. [Wage motivation for professionals to migrate for work abroad - characteristics summary.]. / Ivo Baštýř, Karol Ujházy - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 44-47 (4 s.).

[ Baštýř, Ivo - Ujházy, Karol ]

Anotace:  Úroveň pracovních příjmů (výdělků) v zahraničí oproti mateřskému státu (ČR) je významným faktorem v komplexu motivací k migraci odborníků za prací do zahraničí; rozdíl výdělků však nemá tak dominantní pozici jako u mezistátní migrace pracovníků se střední a nižší kvalifikací a běžného, zejména manuálního profesního zaměření. Významným impulzem pro migraci je pro odborníky rovněž získání profesních znalostí a zkušeností ve špičkových zahraničních týmech, které je výhodné i pro budoucí pracovní pozici a rozvoj profesní kariéry po návratu do ČR.
 
Anotace v angličtině:  Wage levels (salaries) abroad compared to country of origin (CR) are an important factor in the complex of motivations for professionals migrating abroad to work; Wage differences however do not have such a dominant position as for the international migration of workers with medium and lower qualifications and for regular, blue-collar workers. An important impulse for professionals is also to obtain professional skills and experience in top foreign teams, which will be beneficial for future jobs and career development on returning to the CR.
Klíčová slova: pracovní síla kvalifikovaná; migrace odborníků; motivace; motivace příjmová

Klíčová slova v angličtině: highly skilled labour; migration of highly skilled labour; income motivation; motivation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků z ČR do zahraničí. Souhrnná studie. [The position of the science and research in the Czech Republic; the risk of the outflow of scientists, researchers and developers from the ČR abroad. Summary study.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 70 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-82-2

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je výstupem 3. etapy řešení výzkumného projektu "Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí". Zabývá se migračními sklony českých vědců, výzkumníků a vývojářů do zahraničí a zasazuje problematiku do širšího kontextu významu vědy, výzkumu a znalostního, lidského potenciálu v současném světě. Analyzován je nástup znalostní ekonomiky, trendy rozvoje vědy a výzkumu v EU i cíle Lisabonské strategie v této oblasti. Po charakteristice specifických rysů mezinárodní migrace vědeckých a výzkumných pracovníků se pozornost soustřeďuje na zjištění konkrétních postojů k zahraniční migraci u studujících doktorandů na pražských vysokých školách a odborníků z výzkumu a vývoje podnikatelského sektoru. Součástí studie je ekonomická analýza výdělkové motivace tvůrčích pracovníků v podnikatelském a základním výzkumu a analýza vybraných tvůrčích skupin zaměstnání podle metodiky KZAM.
 
Anotace v angličtině:  This study is output of the 3rd part of the research project "The risk of the potential outflow of qualified professionals from the CR". It deals with the migration tendencies of researchers and developers abroad and places the issue in the wider context of science, research, and the knowledge and human potential in the contemporary world. In the study is analyzed the onset of knowledge economy, development trends of science and research in the EU and also the goals of the Lisbon Strategy in this area. After characterizing specific features of international migration of scientists the study is focused on findings of the attitudes toward migration abroad among postgraduate students at Prague universities and professionals from research institutions and development of entrepreneurial sector. The part of study is economic analysis of income motivation of inventive workers in the entrepreneurial and basic research and analysis of selected inventive job groups according to the KZAM methodology.
Klíčová slova: ekonomika znalostní; věda a výzkum; migrace mezinárodní; migrace odborníků

Klíčová slova v angličtině: knowledge economy; science and research; internantional migration; migration of highly skilled labour
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Riziko odchodu českých odborníků z podnikatelského výzkumu a vývoje za prací do zahraničí. / Jana Vavrečková - In: Rodina a práca. - ISSN 1336-7153 - č. 2 (2008), s. 5.-38.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá výzkumnou reflexí potenciálního zájmu o migraci do zahraničí českých odborníků z podnikatelského výzkumu a vývoje.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with exploratory reflection of potential foreign migration concern of Czech highly skilled specialists from an area of enterprise research and development.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; migrace odborníků; výzkum

Klíčová slova v angličtině: international migration; migration of highly skilled labour; RESEARCH
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zahraniční migrace odborníků - specifický problém při utváření znalostní ekonomiky [Foreign migration of qualified professionals - the specific problem in the forming of knowledge economy]. / Jana Vavrečková - In: Znalostná ekonomika ľ nové výzvy pre národohospodársku vedu. - Bratislava : Národohospodárská fakulta Ekonomické university Bratislava, 2007. - ISBN 80-225-2239-2. - nestr. (6 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Akce: Bratislava, 19.-20.10.2006, WRD
Anotace:  Problematika BRAIN DRAIN představuje specifický problém v etapě formování znalostní ekonomiky v Nových členských státech. Příspěvek prezentuje výsledky první etapy řešení výzkumného projektu "Riziko možného odlivu českých kvalifikovaných odborníků do zahraničí". Ve stručné formě shrnuje poznatky o poptávce nejžádanější kvalifikované pracovní síly na českém a evropském trhu práce a identifikuje z hlediska zahraniční, pracovní migrace rizikové profesní skupiny.
 
Anotace v angličtině:  Brain drain and related issues represent the specific problem during the forming of knowledge economy in new member states of the EU. The paper presents results of the 1st stage of the research project The risk of the potential outflow of qualified professionals from the Czech Republic. It briefly summarizes findings relating to qualified professionals that are very much in demand on Czech and European labour markets and identifies risk professional groups from the point of view of foreign labour migration.
Klíčová slova: brain drain; migrace mezinárodní; migrace odborníků; migrace pracovní; ekonomika znalostní; potřeba kvalifikovaných pracovníků

Klíčová slova v angličtině: brain drain; international migration; international skilled migration; migration of highly skilled labour; need for skilled labour; knowledge economy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Migrační potenciál České republiky a mezinárodní migrace odborníků spojená s rizikem odchodu českých lékařů do zahraničí v souvislosti se vstupem ČR do EU. / Jana Vavrečková, Jakub Musil, Daniela Bruthansová - In: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce : Sborník z mezinárodní vědecká konference, 14.-16. května 2008.. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248-484-3. - s. 852-861.

[ Vavrečková, Jana - Musil, Jakub - Bruthansová, Daniela ]

Akce: Karviná, 14.-16.5.2008, EUR
Anotace:  VÚPSV se dlouhodobě věnuje tématu migračních tendencí občanů ČR v rámci EU. Projekt Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí se věnoval možnému odchodu pracovníků IT/ICT , lékařů a studentů medicíny, výzkumníků a vývojářů z podnikatelského sektoru. V rámci této konference budou prezentovány výsledky výzkumu migračního potenciálu ČR a terénního šetření lékařů, zaměřeného na jejich postoje a připravenost k pracovní migraci do zahraničí.
 
Anotace v angličtině:  The RILSA has been long-term focusing on the topic of migration tendencies of citizens of the Czech Republic within the EU. The project entitled The risk of possible outflow of qualified experts from the Czech Republic abroad dealt with the possible departure of IT/ICT workers, doctors and medical students, researchers and developers from the business sector. Within the framework of this conference the results of the research on migration potential in the Czech Republic and field studies of doctors aimed at their attitudes and readiness for labour migration abroad will be presented.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; migrace odborníků; potenciál migrační; monitorování

Klíčová slova v angličtině: international migration; migration of highly skilled labour; migration of Czech workers; migration potential; monitoring
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  Do 1479
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Catch as catch can : Peer Country Comments Paper - Czech Republic [Chyť jak umíš: Peer Country Comments Paper - Česká ]. / Milada Horáková - Brussels: Peer Review, 2009. - s.

[ Horáková, Milada ]

Akce: Mutual Learning Programme: Renewed procedures for employing migrant workers with the emphasis on favouring highly-skilled labour : EUR, Tallin, Estonia, 11-12 June 2009, Externí odkaz
Anotace:  Zpráva byla připravena pro Peer Review v rámci Mutual Learning Programme na téma "Renewed procedures for employing migrant workers
with the emphasis on favouring highly-skilled labourö. Poskytuje poznámky a komentář ČR k příkladu politiky hostitelské země ľ Estonska.
Poslední vývoj na trhu práce v ČR. Porovnání českého a estonského trhu práce a vývoje pracovní migrace. Hodnocení politických opatření
pro zvládnutí migrace, porovnání ČR a Estonska. Politika pro získávání cizí kvalifikované pracovní síly v ČR. Hodnocení úspěšnosti a
přenositelnosti.
 
Anotace v angličtině:  This paper has been prepared for a Peer Review on "Renewed procedures for employing migrant workers with the emphasis on favouring
highly-skilled labourö within the framework of the Mutual Learning Programme. It provides information on Czech Republic comments on the
policy example of the Host Country for the Peer Review. Latest CR labour market developments. Comparison of the Estonian and the CR
labour markets and labour migration development. Assessment of the policy measure. Comparison of Estonian and the CR policies
managing labour migration. Policies of hiring qualified labour in the CR. Assessment of the success factors and transferability.
Klíčová slova: ČR; Estonsko; trh práce; migrace pracovní; migrace odborníků; nezaměstnanost; cizinci; zaměstnanost; politika migrační; povolení k pobytu; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; Estonia; labour market; labour migration; unemployment; employment of foreigners; foreign skilled labour; migration policy; migration of highly skilled labour; work permit; residence permit; green cards programme
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Renewed procedures for employing migrant workers with the emphasis on favouring highly-skilled labour. Czech Republic [Renovované procedury zaměstnávání migrujících pracovníků s důrazem na upřednostňování vysoce kvalifikované pracovní síly. Česká republika]. / Milada Horáková - In: . - 2009. - 35 s..

[ Horáková, Milada ]

Akce: Peer Review,Tallin, Estonia, 11-12 May 2009 Externí odkaz
Anotace:  Situace na trhu práce v ČR. Nejnovější ekonomický vývoj. Vývoj pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  Labour market situation in the CR. Latest economic development. Labour migration development.
Klíčová slova: ČR; trh práce; cizinci; migrace pracovní; pracovníci migrující; migrace odborníků; nezaměstnanost; zaměstnanost; povolení k pobytu; povolení pracovní; příležitosti pracovní; vzdělání dosažené; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; foreigners; labour migration; migrant workers; unemployment; employment; foreign skilled labour; employment opportunities; migration of highly skilled labour; residence permit; work permit; education; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  prezentace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí a jejich postoje k návratu. / Jana Vavrečková - In: Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika / Stanislav Bouček, Tomáš Grulich. - Praha : Etnologický ústa AV ČR, v.v.i., 2014. - ISBN 978-80-76112-76-2. - s. 101-109 (9 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Akce: Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : Praha, EUR, 30.9.-1.10.2013,
Anotace:  V r. 2008 byla realizována 2 šetření sondující pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil v zahraničí a jejich postoje k návratu do ČR využívající principy kvalitativní metodologie. Šetření byla orientována na kvalifikovanou pracovní sílu. Cíle a metodika šetření českých terciárně vzděla ných migrantů po návratu ze zahraničí. Názory, postoje a postřehy respondentů obohacují pohled na pracovní migraci českých kvalifikovaných občanů v ekonomicky vyspělých státech. Čeští kvalifikovaní migranti žijící v Rakousku.
Klíčová slova: migrace; migrace odborníků; politika migrační; pracovníci v zahraničí; migrace pracovní; šetření; zkušenosti migrační

Klíčová slova v angličtině: migration; migration abroad; migration experience; migration of highly skilled labour; migration policy; surveys
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Poznámka:  Do 1586
Celý sborník je dostupný z: http://www.iom.cz/files/Nova_emigrace.pdf
celkem: 237 s.
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT